Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Agroekologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Agroekologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>, Joanna Podlasińska <Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu praw ochrony środowiska, podstawowych wymagań roślin i zwierząt

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Głównym celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu agroekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Czym zajmuje się ekologia, ochrona przyrody i środowiska i jakie korzyści z tego czerpie człowiek?1
T-A-2Analiza struktury i elementów wybranej agrobiocenozy oraz charakterystyka ich funkcji ekologicznych.1
T-A-3Zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska segetalne (chwastów). Cechy analityczne i syntetyczne zbiorowisk roślinnych. Podział zbiorowisk z punktu widzenia roli człowieka w ich powstawaniu i przeobrażeniu według Falińskiego. Synantropizacja zbiorowisk.1
T-A-4Ocena stosunków TWRNG metodą Ellenberga1
T-A-5Ekologiczna ocena gleb przy pomocy zbiorowisk roślinnych i grup gatunków ekologiczno-fitosocjologicznych.1
T-A-6Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego na podstawie udostępnionych tablic z roślinnością segetalną (wybranej agrocenozy).Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego na podstawie udostępnionych tablic z roślinnością segetalną.2
T-A-7Zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej. Dokonywanie wpisów do indeksu2
9
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z agroekologią: ekologia, sozologia, populacja, biocenoza, ekosystem, biom, biosfera, nisza ekologiczna, siedlisko, środowisko.2
T-W-2Rodzaje środowisk, kryteria ich podziału, sukcesja erkologiczna, struktura troficzna biocenozy, oddziaływania między organizmami: neutralizm, amensalizn, konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo, komensalizm, protokooperacja, mutualizm.1
T-W-3Ekologia organizmu. Prawo Liebiga i dwa prawa Shelforda. Kryteria klasyfikacji ekologicznej organizmów. Zasada tolerancji ekologicznej i jej ograniczenia. Wskaźniki ekologiczne. Ekologia populacji (struktura przestrzenna, wieku, płci, socjalna, rozrodczość i śmiertelność, przyczyny śmiertelności). Granice tolerancji.1
T-W-4Czynniki ekologiczne: ciepło, światło, energia. Cykle biogeochemiczne wybranych pierwiastków.1
T-W-5Agroekologiczna ocena warunków klimatycznych. Równoważniki meteorologiczne. Znaczenie ekologiczne mikroklimatu. Kompleksowe ujmowanie czynników klimatycznych. Kimograf, klimatogram, klimoskop, formuły klimatyczne i grafik termopluwiometryczny. Mapy stref agroklimatyczno-klimatycznych1
T-W-6Agroekologiczna ocena gleb. Ekologiczna ocena gleb przy pomocy zbiorowisk chwastów. Ocena gleby na podstawie ekologicznych grup gatunków oraz jednostek fitosocjologicznych (zespołów, podzespołów, wariantów).1
T-W-7Ekologiczna ocena gleb według metody Azziego. Szereg ekologiczny gleb. Ocena gleb przy pomocy map kompleksów glebowo-rolniczych. Rzeźba terenu jako czynnik agroekologiczny,1
T-W-8Zaliczenie pisemne z części wykładów1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział Studenta w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Przygotowanie przez Studenta prezentacji multimedialnej10
A-A-3Przygotowanie się Studenta do zajęć audytoryjnych5
A-A-4Przygotowanie się Studenta do zaliczenia pisemnego z części ćwiczeniowej15
45
wykłady
A-W-1Udział Studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów przez Studenta5
A-W-3Przygotowanie Studenta do zaliczenia końcowego w formie pisemnej15
A-W-4Czytanie wskazanej literatury5
A-W-5Przygotowanie przez Studenta części wstępnej do wykładu5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Metody programowe z użyciem podręcznika programowego do przedmiotu
M-3Film

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej i wykładowej przez Studenta

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C05_W01
Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie znał i rozumiał podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
ROL_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-3, S-2, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C05_U01
Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie posiadał umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
ROL_1A_U14R1A_U09C-1T-A-6, T-A-2, T-A-4, T-A-5M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C05_K01
Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie miał świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej zywności żywności
ROL_1A_K05R1A_K05C-1T-W-6, T-A-3, T-A-4M-1S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C05_W01
Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie znał i rozumiał podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
2,0Student nie zna i nie rozumie podstawowych relacji ekologicznych w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
3,0Student zna w niewielkim stopniu relacje ekologiczne
3,5Student zna w niewielkim stopniu relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
4,0Student zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
4,5Student dobrze zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C05_U01
Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie posiadał umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
2,0Student nie posiada umiejętności porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer
3,5Student posiada w niewielkim stopniu umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
4,0Student posiada umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
4,5Student posiada w stopniu dobrym umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
5,0Student posiada w stopniu bardzo dobrym umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C05_K01
Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie miał świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej zywności żywności
2,0Student nie ma świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
3,0Student ma w niewielkim stopniu świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
3,5Student ma w stopniu dostatecznym świadomość znaczenia społecznej, odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
4,0Student ma w stopniu dobrym świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
4,5Student ma w stopniu dobrym świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
5,0Student ma w stopniu bardzo dobrym świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności

Literatura podstawowa

  1. Bieszczad S., Sobota J., Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wyd. AR, 1. Bieszczad S., Sobota J. 2003. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR Wrocław., 2003, II
  2. Borowiec S., Agroekologia, Wydaw. AR, Szczecin., 1981
  3. Prończuk J., Podstawy ekologii rolniczej, PWN, Warszawa., 1982

Literatura dodatkowa

  1. Kalinowska A., Ekologia wybór na nowe stulecie, Agencja Reklamowo-Wydaw. A. Grzegorczyk, Stare Babice., 2002
  2. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa., 1996
  3. Trojan P., Ekologia ogólna, PWN, Warszawa., 1975

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Czym zajmuje się ekologia, ochrona przyrody i środowiska i jakie korzyści z tego czerpie człowiek?1
T-A-2Analiza struktury i elementów wybranej agrobiocenozy oraz charakterystyka ich funkcji ekologicznych.1
T-A-3Zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska segetalne (chwastów). Cechy analityczne i syntetyczne zbiorowisk roślinnych. Podział zbiorowisk z punktu widzenia roli człowieka w ich powstawaniu i przeobrażeniu według Falińskiego. Synantropizacja zbiorowisk.1
T-A-4Ocena stosunków TWRNG metodą Ellenberga1
T-A-5Ekologiczna ocena gleb przy pomocy zbiorowisk roślinnych i grup gatunków ekologiczno-fitosocjologicznych.1
T-A-6Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego na podstawie udostępnionych tablic z roślinnością segetalną (wybranej agrocenozy).Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego na podstawie udostępnionych tablic z roślinnością segetalną.2
T-A-7Zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej. Dokonywanie wpisów do indeksu2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z agroekologią: ekologia, sozologia, populacja, biocenoza, ekosystem, biom, biosfera, nisza ekologiczna, siedlisko, środowisko.2
T-W-2Rodzaje środowisk, kryteria ich podziału, sukcesja erkologiczna, struktura troficzna biocenozy, oddziaływania między organizmami: neutralizm, amensalizn, konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo, komensalizm, protokooperacja, mutualizm.1
T-W-3Ekologia organizmu. Prawo Liebiga i dwa prawa Shelforda. Kryteria klasyfikacji ekologicznej organizmów. Zasada tolerancji ekologicznej i jej ograniczenia. Wskaźniki ekologiczne. Ekologia populacji (struktura przestrzenna, wieku, płci, socjalna, rozrodczość i śmiertelność, przyczyny śmiertelności). Granice tolerancji.1
T-W-4Czynniki ekologiczne: ciepło, światło, energia. Cykle biogeochemiczne wybranych pierwiastków.1
T-W-5Agroekologiczna ocena warunków klimatycznych. Równoważniki meteorologiczne. Znaczenie ekologiczne mikroklimatu. Kompleksowe ujmowanie czynników klimatycznych. Kimograf, klimatogram, klimoskop, formuły klimatyczne i grafik termopluwiometryczny. Mapy stref agroklimatyczno-klimatycznych1
T-W-6Agroekologiczna ocena gleb. Ekologiczna ocena gleb przy pomocy zbiorowisk chwastów. Ocena gleby na podstawie ekologicznych grup gatunków oraz jednostek fitosocjologicznych (zespołów, podzespołów, wariantów).1
T-W-7Ekologiczna ocena gleb według metody Azziego. Szereg ekologiczny gleb. Ocena gleb przy pomocy map kompleksów glebowo-rolniczych. Rzeźba terenu jako czynnik agroekologiczny,1
T-W-8Zaliczenie pisemne z części wykładów1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział Studenta w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Przygotowanie przez Studenta prezentacji multimedialnej10
A-A-3Przygotowanie się Studenta do zajęć audytoryjnych5
A-A-4Przygotowanie się Studenta do zaliczenia pisemnego z części ćwiczeniowej15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział Studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów przez Studenta5
A-W-3Przygotowanie Studenta do zaliczenia końcowego w formie pisemnej15
A-W-4Czytanie wskazanej literatury5
A-W-5Przygotowanie przez Studenta części wstępnej do wykładu5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C05_W01Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie znał i rozumiał podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu agroekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-W-2Rodzaje środowisk, kryteria ich podziału, sukcesja erkologiczna, struktura troficzna biocenozy, oddziaływania między organizmami: neutralizm, amensalizn, konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo, komensalizm, protokooperacja, mutualizm.
T-W-3Ekologia organizmu. Prawo Liebiga i dwa prawa Shelforda. Kryteria klasyfikacji ekologicznej organizmów. Zasada tolerancji ekologicznej i jej ograniczenia. Wskaźniki ekologiczne. Ekologia populacji (struktura przestrzenna, wieku, płci, socjalna, rozrodczość i śmiertelność, przyczyny śmiertelności). Granice tolerancji.
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z agroekologią: ekologia, sozologia, populacja, biocenoza, ekosystem, biom, biosfera, nisza ekologiczna, siedlisko, środowisko.
T-A-1Czym zajmuje się ekologia, ochrona przyrody i środowiska i jakie korzyści z tego czerpie człowiek?
T-A-2Analiza struktury i elementów wybranej agrobiocenozy oraz charakterystyka ich funkcji ekologicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Metody programowe z użyciem podręcznika programowego do przedmiotu
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej i wykładowej przez Studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie podstawowych relacji ekologicznych w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
3,0Student zna w niewielkim stopniu relacje ekologiczne
3,5Student zna w niewielkim stopniu relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
4,0Student zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
4,5Student dobrze zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów ekosystemu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C05_U01Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie posiadał umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu agroekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-A-6Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego na podstawie udostępnionych tablic z roślinnością segetalną (wybranej agrocenozy).Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego na podstawie udostępnionych tablic z roślinnością segetalną.
T-A-2Analiza struktury i elementów wybranej agrobiocenozy oraz charakterystyka ich funkcji ekologicznych.
T-A-4Ocena stosunków TWRNG metodą Ellenberga
T-A-5Ekologiczna ocena gleb przy pomocy zbiorowisk roślinnych i grup gatunków ekologiczno-fitosocjologicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer
3,5Student posiada w niewielkim stopniu umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
4,0Student posiada umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
4,5Student posiada w stopniu dobrym umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
5,0Student posiada w stopniu bardzo dobrym umiejętność porozumiewania się z poprzez komputer, ustnie - praca w grupie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C05_K01Student po zrealizowaniu części wykładowej i ćwiczeniowej przedmiotu będzie miał świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej zywności żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu agroekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-W-6Agroekologiczna ocena gleb. Ekologiczna ocena gleb przy pomocy zbiorowisk chwastów. Ocena gleby na podstawie ekologicznych grup gatunków oraz jednostek fitosocjologicznych (zespołów, podzespołów, wariantów).
T-A-3Zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska segetalne (chwastów). Cechy analityczne i syntetyczne zbiorowisk roślinnych. Podział zbiorowisk z punktu widzenia roli człowieka w ich powstawaniu i przeobrażeniu według Falińskiego. Synantropizacja zbiorowisk.
T-A-4Ocena stosunków TWRNG metodą Ellenberga
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
3,0Student ma w niewielkim stopniu świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
3,5Student ma w stopniu dostatecznym świadomość znaczenia społecznej, odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
4,0Student ma w stopniu dobrym świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
4,5Student ma w stopniu dobrym świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności
5,0Student ma w stopniu bardzo dobrym świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności