Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy produkcji ogrodniczej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy produkcji ogrodniczej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Słodkowski <Pawel.Slodkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii roślin i oddziaływania środowiska klimatyczno-glebowego na rośliny ogrodnicze, zasad uprawy, nawożenie organiczne i mineralne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie ze strukturą upraw roślin ogrodniczych w Polsce
C-2Charakterystyka stanu produkcji ogrodniczej i rynków zbytu w Polsce i na świecie
C-3Zaznajomienie z podstawowymi grupami uprawowymi roślin ogrodniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Charakterystyka podstawowych grup uprawnych roślin ogrodniczych9
9
wykłady
T-W-1Organizacja produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa roślin ogrodniczych. Giełdy i rynki hurtowe roślin ogrodniczych9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń4
A-A-3Praca własna studenta związana z biologią i uprawą wybranych gatunków roślin ogrodniczych25
A-A-4Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia7
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsutacje związane z tematyką wykładów4
A-W-3Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej wiązanej z tematyką wykładów25
A-W-4Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia8
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia na poletkach stacji doświadczalnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C06_W01
Student charakteryzuje najważniejsze grupy uprawne roślin ogrodniczych
ROL_1A_W11R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-3T-A-1M-4, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C06_U01
Student potrafi wyszukać producentów poszczególnych grup uprawnych roślin ogrodniczych oraz rynki zbytu w Polsce i Europie
ROL_1A_U05R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1, C-2T-A-1, T-W-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C06_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie produkcji ogrodniczej
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K04, R1A_K07C-3, C-1, C-2T-A-1, T-W-1M-4, M-1, M-3, M-2S-1, S-2
ROL_1A_C06_K02
Student jest zorientowany w aktualnym stanie i rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie
ROL_1A_K01, ROL_1A_K06, ROL_1A_K07R1A_K01, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C06_W01
Student charakteryzuje najważniejsze grupy uprawne roślin ogrodniczych
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat znaczenia uprawy roślin ogordniczych w Polsce i na świecie, zna podstawowe gatunki
3,5Student jest zorientowany odnośnie zakresu produkcji roślin ogordniczych w Polsce na tle produkcji światowej, zna podstawowe gatunki
4,0Student zna biologię większości omawianych roślin ogrodniczych, zna niektóre metody uprawy
4,5Student zna metody uprawy większości omawianych roślin, opanował wiedzę na temat ich uprawy
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość omawianych gatunków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C06_U01
Student potrafi wyszukać producentów poszczególnych grup uprawnych roślin ogrodniczych oraz rynki zbytu w Polsce i Europie
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student rozpoznaje podstawowe gatunki roślin ogordniczych, potrafi wyszukać producenów oraz rynki zbytu
3,5Student rozpoznaje większość omawianych gatunków, orientuje się w rynkach zbytu
4,0Student dobrze zna omawiane gatunki, poprawine je nazywa. Samodzielnie wykonuje ocenę rynków zbytu
4,5Student rozpoznaje wszystkie omawiane gatunki roślino ogrodniczych, odpowiednio je nazywa. Wykazuje dużą samodzielność przy ocenie rynków zbytu oraz jakości roślin
5,0Student doskonale zna wszystkie omawiane gatunki roślin ogrodniczych, ich nazewnictwo. Wykazuje dużą samodzielność przy ocenie jakości roślin oraz prawidłowo dobiera normy oceny.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C06_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie produkcji ogrodniczej
2,0Student nie jest zainteresowany tematyką przedmiotu
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje większego zainteresowania tematyką przedmiotu
3,5Student sporadycznie włącza się w dyskusję związaną z problematyką przedmiotu
4,0Student włacza się w dyskusję związaną z tematyką przedmiotu
4,5Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, często włącza się w dyskusję dydaktyczną
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczy w zajeciach podejmując dyskusję na temat omawianych gatunków, analizuje problemy pod kątem prawidłowej ich uprawy i sprzedaży
ROL_1A_C06_K02
Student jest zorientowany w aktualnym stanie i rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie
2,0Student nie wykazuje zainteresowania tematyką zajęć
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie przejawia własnej inicjatywy
3,5Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
4,0Student często włacza się do dyskusji na temat możliwości uprawy roślin ogrodniczych
4,5Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, często przejawia własną inicjatywę
5,0Student jest bardzo zainteresowany tematyką pzredmiotu, analizuje i ocenia problemy związane z produkcją ogrodniczą

Literatura podstawowa

  1. M. Orłowski (red.)., Polowa uprawa warzyw, Wydaw. Brasika, Szczecin, 2000
  2. M. Orłowski, E. Kołota (red.), Uprawa warzyw, Wydaw. Brasika, Szczecin, 1999
  3. Kołota E., Orłowski M., Biesiada A., Warzywnictwo, Wydaw. UWP Wrocław, Wrocław, 2007
  4. T. Pudelski (red.), Uprawa warzyw pod osłonami, PWRiL, Warszawa, 1998
  5. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000, 11
  6. H. Chmiel (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2011
  7. Ostrowski W., Nowoczesne sadownictwo, Wydaw. AR w Szczecinie, Szczecin, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywa; Sad Nowoczesny, Owoce Warz. Kwiaty, Działkowiec

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Charakterystyka podstawowych grup uprawnych roślin ogrodniczych9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizacja produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa roślin ogrodniczych. Giełdy i rynki hurtowe roślin ogrodniczych9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń4
A-A-3Praca własna studenta związana z biologią i uprawą wybranych gatunków roślin ogrodniczych25
A-A-4Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia7
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsutacje związane z tematyką wykładów4
A-W-3Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej wiązanej z tematyką wykładów25
A-W-4Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia8
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C06_W01Student charakteryzuje najważniejsze grupy uprawne roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z podstawowymi grupami uprawowymi roślin ogrodniczych
Treści programoweT-A-1Charakterystyka podstawowych grup uprawnych roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia na poletkach stacji doświadczalnych)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat znaczenia uprawy roślin ogordniczych w Polsce i na świecie, zna podstawowe gatunki
3,5Student jest zorientowany odnośnie zakresu produkcji roślin ogordniczych w Polsce na tle produkcji światowej, zna podstawowe gatunki
4,0Student zna biologię większości omawianych roślin ogrodniczych, zna niektóre metody uprawy
4,5Student zna metody uprawy większości omawianych roślin, opanował wiedzę na temat ich uprawy
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość omawianych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C06_U01Student potrafi wyszukać producentów poszczególnych grup uprawnych roślin ogrodniczych oraz rynki zbytu w Polsce i Europie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U05Potrafi zaprojektować technologię produkcji wybranych roślin ogrodniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze strukturą upraw roślin ogrodniczych w Polsce
C-2Charakterystyka stanu produkcji ogrodniczej i rynków zbytu w Polsce i na świecie
Treści programoweT-A-1Charakterystyka podstawowych grup uprawnych roślin ogrodniczych
T-W-1Organizacja produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa roślin ogrodniczych. Giełdy i rynki hurtowe roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student rozpoznaje podstawowe gatunki roślin ogordniczych, potrafi wyszukać producenów oraz rynki zbytu
3,5Student rozpoznaje większość omawianych gatunków, orientuje się w rynkach zbytu
4,0Student dobrze zna omawiane gatunki, poprawine je nazywa. Samodzielnie wykonuje ocenę rynków zbytu
4,5Student rozpoznaje wszystkie omawiane gatunki roślino ogrodniczych, odpowiednio je nazywa. Wykazuje dużą samodzielność przy ocenie rynków zbytu oraz jakości roślin
5,0Student doskonale zna wszystkie omawiane gatunki roślin ogrodniczych, ich nazewnictwo. Wykazuje dużą samodzielność przy ocenie jakości roślin oraz prawidłowo dobiera normy oceny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C06_K01Student ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie produkcji ogrodniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z podstawowymi grupami uprawowymi roślin ogrodniczych
C-1Zapoznanie ze strukturą upraw roślin ogrodniczych w Polsce
C-2Charakterystyka stanu produkcji ogrodniczej i rynków zbytu w Polsce i na świecie
Treści programoweT-A-1Charakterystyka podstawowych grup uprawnych roślin ogrodniczych
T-W-1Organizacja produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa roślin ogrodniczych. Giełdy i rynki hurtowe roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia na poletkach stacji doświadczalnych)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zainteresowany tematyką przedmiotu
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje większego zainteresowania tematyką przedmiotu
3,5Student sporadycznie włącza się w dyskusję związaną z problematyką przedmiotu
4,0Student włacza się w dyskusję związaną z tematyką przedmiotu
4,5Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, często włącza się w dyskusję dydaktyczną
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczy w zajeciach podejmując dyskusję na temat omawianych gatunków, analizuje problemy pod kątem prawidłowej ich uprawy i sprzedaży
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C06_K02Student jest zorientowany w aktualnym stanie i rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
ROL_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze strukturą upraw roślin ogrodniczych w Polsce
C-2Charakterystyka stanu produkcji ogrodniczej i rynków zbytu w Polsce i na świecie
Treści programoweT-W-1Organizacja produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa roślin ogrodniczych. Giełdy i rynki hurtowe roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, filmy)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania tematyką zajęć
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie przejawia własnej inicjatywy
3,5Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
4,0Student często włacza się do dyskusji na temat możliwości uprawy roślin ogrodniczych
4,5Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, często przejawia własną inicjatywę
5,0Student jest bardzo zainteresowany tematyką pzredmiotu, analizuje i ocenia problemy związane z produkcją ogrodniczą