Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy produkcji zwierzęcej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy produkcji zwierzęcej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Wojdak-Maksymiec <Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Wojdak-Maksymiec <Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ma podstawową wiedzę biologiczną z zakresu budowy i funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie komórek, tkanek, narządów i całego organizmu
W-2Ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z biologicznymi uwarunkowaniami produkcji zwierzęcej
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
C-3Zwrócenie uwagi na ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
C-4Przedstawienie zadań, perspektywy i nowych wyzwań, przed którymi stoi sektor produkcji zwierzęcej i sposobów ich realizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Systemy i metody doskonalenia, utrzymania i użytkowania zwierząt.6
T-A-2Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.3
9
wykłady
T-W-1Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt3
T-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.3
T-W-3Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.3
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Zaliczenie i omówienie wyników3
A-A-3Powtórzenie materiału20
A-A-4konsultacje indywidualne4
A-A-5przygotowanie do dyskusji9
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2zaliczenie i omówienie wyników3
A-W-3powtórzenie materiału20
A-W-4konsultacje indywidualne3
A-W-5przygotowanie do dyskusji10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4prezentacja przygotowana przez studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian wiadomości
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C02_W01
Student opisuje i objaśnia biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej oraz zoohigieniczne wymagania zwierząt
ROL_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1, C-2T-W-2, T-W-1M-2, M-4, M-1S-1, S-2, S-3
ROL_1A_C02_W02
Rozumie celowość stosowania i zna tradycyjne i nowoczesne metody rozrodu i genetycznego doskonalenia zwierząt oraz potrafi wymienić i wskazać optymalne dla danego gatunku i kierunku użytkowego systemy i metody chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
ROL_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-2T-A-2, T-A-1, T-W-1M-2, M-4, M-1S-1, S-2, S-3
ROL_1A_C02_W03
Rozpoznaje zagrożenia dla ludzi, zwierząt, środowiska i bioróżnorodności wynikające ze stosowania tradycyjnych i nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej
ROL_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-4, C-3, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-2M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C02_U01
Dokonuje krytycznej analizy dotychczas stosowanych metod i systemów produkcji zwierzęcej oraz potrafi zaproponować adekwatne dla danego gatunku i typu użytkowania nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierzęcej
ROL_1A_U06R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-4, C-3, C-2T-A-2, T-A-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-2, S-3
ROL_1A_C02_U02
potrafi oceniać skutki stosowanych technologii w produkcji zwierzęcej pod kątem ich wpływu na środowisko, zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt i efekty ekonomiczne
ROL_1A_U06R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-4, C-1, C-3, C-2T-W-2M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-2, S-3
ROL_1A_C02_U03
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dotyczących chowu hodowli i użytkowania wybranych gatunków zwierząt oraz potrafi zaprezentować swoje stanowisko na tematy szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej i jej wieloaspektowych skutków
ROL_1A_U06R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-4, C-3, C-2T-A-1, T-W-2, T-W-3, T-W-1M-2, M-3, M-4S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C02_K01
Przejawia wrażliwość i odpowiedzialność za dobrostan zwierząt, zdrowie ludzi i ochroną środowiska i podejmując działania związane z produkcją zwierzęcą kieruje się zasadami etyki
ROL_1A_K05R1A_K05C-1, C-3, C-2T-A-2, T-W-2M-2, M-3, M-4, M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C02_W01
Student opisuje i objaśnia biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej oraz zoohigieniczne wymagania zwierząt
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, wykazuje obojętność w stosunku do przekazywanej wiedzy, popełnia liczne błędy merytoryczne w zakresie wyrażania wiedzy
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, rozumie poprawnie całość zakresu materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia sporadyczne błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,5Student opanował cały materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
ROL_1A_C02_W02
Rozumie celowość stosowania i zna tradycyjne i nowoczesne metody rozrodu i genetycznego doskonalenia zwierząt oraz potrafi wymienić i wskazać optymalne dla danego gatunku i kierunku użytkowego systemy i metody chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, wykazuje obojętność w stosunku do przekazywanej wiedzy, popełnia liczne błędy merytoryczne w zakresie wyrażania wiedzy
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, rozumie poprawnie całość zakresu materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia sporadyczne błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,5Student opanował cały materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
ROL_1A_C02_W03
Rozpoznaje zagrożenia dla ludzi, zwierząt, środowiska i bioróżnorodności wynikające ze stosowania tradycyjnych i nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, wykazuje obojętność w stosunku do przekazywanej wiedzy, popełnia liczne błędy merytoryczne w zakresie wyrażania wiedzy
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, rozumie poprawnie całość zakresu materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia sporadyczne błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,5Student opanował cały materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C02_U01
Dokonuje krytycznej analizy dotychczas stosowanych metod i systemów produkcji zwierzęcej oraz potrafi zaproponować adekwatne dla danego gatunku i typu użytkowania nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierzęcej
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,0Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
ROL_1A_C02_U02
potrafi oceniać skutki stosowanych technologii w produkcji zwierzęcej pod kątem ich wpływu na środowisko, zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt i efekty ekonomiczne
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,0Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
ROL_1A_C02_U03
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dotyczących chowu hodowli i użytkowania wybranych gatunków zwierząt oraz potrafi zaprezentować swoje stanowisko na tematy szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej i jej wieloaspektowych skutków
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,0Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C02_K01
Przejawia wrażliwość i odpowiedzialność za dobrostan zwierząt, zdrowie ludzi i ochroną środowiska i podejmując działania związane z produkcją zwierzęcą kieruje się zasadami etyki
2,0student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań prowadzącego.
3,0student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń prowadzącego.
3,5student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań prowadzącego.
4,0student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań prowadzącego
5,0student samorzutnie rozpoczyna działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań prowadzącego.

Literatura podstawowa

 1. Filistowicz Andrzej (red.) praca zbiorowa, Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich. wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2004
 2. Dorota Jamroz red. praca zbiorowa, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
 3. Dorota Jamroz, Andrzej Potkański (red.) praca zbiorowa, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
 4. Kołacz Roman, Dobrzański Zbigniew., Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich., AR we Wrocławiu, 2006
 5. Red. Szulc Tadeusz, Chów i hodowla zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu., Wrocław, 2011
 6. Red. Szulc Tadeusz, Hodowla zwierząt Tom 1. i 2., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2011
 7. Tajner-Czopek A., Kita A., Analiza żywności – jakość produktów spożywczych, • Tajner-Czopek A., Kita A. Analiza żywności – jakość produktów spożywczych, 2005 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu., Wrocław, 2005

Literatura dodatkowa

 1. (red.) Szulc Tadeusz, Zygmunt Litwińczuk, Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2011
 2. red. Ziemiński R., Podstawy chowu zwierząt z zoohigieną, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 1999
 3. Bolesław Nowicki, Stanisław Jasek, Janusz Maciejowski, Piotr Nowakowski, Edward Pawlina. Redakcja naukowa: Edwardlina, Rasy zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
 4. Strabel Tomasz, Rzewuska Katarzyna, Planowanie i organizacja pracy hodowlanej., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Systemy i metody doskonalenia, utrzymania i użytkowania zwierząt.6
T-A-2Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt3
T-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.3
T-W-3Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.3
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Zaliczenie i omówienie wyników3
A-A-3Powtórzenie materiału20
A-A-4konsultacje indywidualne4
A-A-5przygotowanie do dyskusji9
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2zaliczenie i omówienie wyników3
A-W-3powtórzenie materiału20
A-W-4konsultacje indywidualne3
A-W-5przygotowanie do dyskusji10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_W01Student opisuje i objaśnia biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej oraz zoohigieniczne wymagania zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z biologicznymi uwarunkowaniami produkcji zwierzęcej
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.
T-W-1Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian wiadomości
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, wykazuje obojętność w stosunku do przekazywanej wiedzy, popełnia liczne błędy merytoryczne w zakresie wyrażania wiedzy
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, rozumie poprawnie całość zakresu materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia sporadyczne błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,5Student opanował cały materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_W02Rozumie celowość stosowania i zna tradycyjne i nowoczesne metody rozrodu i genetycznego doskonalenia zwierząt oraz potrafi wymienić i wskazać optymalne dla danego gatunku i kierunku użytkowego systemy i metody chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-A-2Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.
T-A-1Systemy i metody doskonalenia, utrzymania i użytkowania zwierząt.
T-W-1Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian wiadomości
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, wykazuje obojętność w stosunku do przekazywanej wiedzy, popełnia liczne błędy merytoryczne w zakresie wyrażania wiedzy
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, rozumie poprawnie całość zakresu materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia sporadyczne błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,5Student opanował cały materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_W03Rozpoznaje zagrożenia dla ludzi, zwierząt, środowiska i bioróżnorodności wynikające ze stosowania tradycyjnych i nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Przedstawienie zadań, perspektywy i nowych wyzwań, przed którymi stoi sektor produkcji zwierzęcej i sposobów ich realizacji
C-3Zwrócenie uwagi na ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-A-2Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.
T-A-1Systemy i metody doskonalenia, utrzymania i użytkowania zwierząt.
T-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian wiadomości
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, wykazuje obojętność w stosunku do przekazywanej wiedzy, popełnia liczne błędy merytoryczne w zakresie wyrażania wiedzy
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, rozumie poprawnie całość zakresu materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia sporadyczne błędy w zakresie wyrażania wiedzy
4,5Student opanował cały materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, rozumie wszystkie treści programowe, wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość w stosunku do wiedzy, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_U01Dokonuje krytycznej analizy dotychczas stosowanych metod i systemów produkcji zwierzęcej oraz potrafi zaproponować adekwatne dla danego gatunku i typu użytkowania nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierzęcej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U06Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Przedstawienie zadań, perspektywy i nowych wyzwań, przed którymi stoi sektor produkcji zwierzęcej i sposobów ich realizacji
C-3Zwrócenie uwagi na ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-A-2Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.
T-A-1Systemy i metody doskonalenia, utrzymania i użytkowania zwierząt.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian wiadomości
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,0Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_U02potrafi oceniać skutki stosowanych technologii w produkcji zwierzęcej pod kątem ich wpływu na środowisko, zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt i efekty ekonomiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U06Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Przedstawienie zadań, perspektywy i nowych wyzwań, przed którymi stoi sektor produkcji zwierzęcej i sposobów ich realizacji
C-1Zapoznanie studenta z biologicznymi uwarunkowaniami produkcji zwierzęcej
C-3Zwrócenie uwagi na ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian wiadomości
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,0Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_U03posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dotyczących chowu hodowli i użytkowania wybranych gatunków zwierząt oraz potrafi zaprezentować swoje stanowisko na tematy szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej i jej wieloaspektowych skutków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U06Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Przedstawienie zadań, perspektywy i nowych wyzwań, przed którymi stoi sektor produkcji zwierzęcej i sposobów ich realizacji
C-3Zwrócenie uwagi na ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-A-1Systemy i metody doskonalenia, utrzymania i użytkowania zwierząt.
T-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.
T-W-3Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.
T-W-1Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,0Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconego zadania
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C02_K01Przejawia wrażliwość i odpowiedzialność za dobrostan zwierząt, zdrowie ludzi i ochroną środowiska i podejmując działania związane z produkcją zwierzęcą kieruje się zasadami etyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z biologicznymi uwarunkowaniami produkcji zwierzęcej
C-3Zwrócenie uwagi na ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki chowu, hodowli i użytkowania zwierząt
C-2Prezentacja i krytyczna analiza możliwości wykorzystania różnych systemów i metod chowu, hodowli oraz użytkowania zwierząt
Treści programoweT-A-2Nowoczesne metody intensyfikacji chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem dbałości środowisko naturalne i zachowaniem bioróżnorodności.
T-W-2Zasady zachowania dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4prezentacja przygotowana przez studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowanej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań prowadzącego.
3,0student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń prowadzącego.
3,5student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań prowadzącego.
4,0student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań prowadzącego
5,0student samorzutnie rozpoczyna działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań prowadzącego.