Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy produkcji roślinnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy produkcji roślinnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Stanisław Pużyński <Stanislaw.Puzynski@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>, Eleonora Wrzesińska <Eleonora.Wrzesinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje dotyczące gleboznawstwa, systematyki roślin oraz chemii mineralnego żywienia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
C-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych, strączkowych, motylkowych.2
T-A-2Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.1
T-A-3Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.1
T-A-4Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.1
T-A-5Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.1
T-A-6Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.1
T-A-7Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.1
T-A-8Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.1
9
wykłady
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.1
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.1
T-W-3Teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.1
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej1
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.1
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.2
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.1
T-W-8teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach18
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
A-A-3Konsultacje12
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
A-W-3Konsultacje12
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C01_W02
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie produkcji roślinnej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin uprawnych, uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie oraz pielęgnowanie roślin, zmianowanie i płodozmiany.
ROL_1A_W10, ROL_1A_W18R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-4, C-3T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-5, T-A-7, T-A-3, T-A-8, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C01_U01
Umiejetność układania zmianowań, obliczania struktury zasiewów dla różnych kompleksów glebowych oraz projektowania w nich agrotechniki.
ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-4, C-3T-W-7, T-A-7, T-A-3, T-A-8, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-3S-2, S-1
ROL_1A_C01_U02
Umiejętność analizy potrzeb pokarmowych wybranych grup roślin uprawnych w zróżnicowanych warunkach siedliska
ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-1T-W-6, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C01_K01
Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K05R1A_K01, R1A_K05, R1A_K07C-4, C-3, C-2, C-1T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-A-7, T-A-3, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C01_W02
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie produkcji roślinnej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin uprawnych, uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie oraz pielęgnowanie roślin, zmianowanie i płodozmiany.
2,0Nie zna podstaw agrotechniki żadnej z grup roślin uprawnych ich znaczenia gospodarczego oraz miejsca i roi w zmianowaniu.
3,0Potrafi omówić znaczenie gospodarcze oraz podstawy agrotechniki niektórych grup roślin uprawnych.
3,5Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Nie potrafi w pełni ocenić ich miejsca i roli w zmianowaniu.
4,0Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi ocenić ich miejsca i rolę w zmianowaniu.
4,5Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi przedyskutować i ocenić ich miejsca i roli w zmianowaniu.
5,0Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi zanalizować, przedyskutować i zaproponować ich najlepsze miejsca w zmianowaniu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C01_U01
Umiejetność układania zmianowań, obliczania struktury zasiewów dla różnych kompleksów glebowych oraz projektowania w nich agrotechniki.
2,0Student nie ma umiejetności układania prostych zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów.
3,0Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów.
3,5Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Częściowo umie zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu.
4,0Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Umie zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu.
4,5Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Umie zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu dla określonego kompleksu glebowego.
5,0Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Umie przeanalizować i przedyskutować i zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu dla określonego kompleksu glebowego.
ROL_1A_C01_U02
Umiejętność analizy potrzeb pokarmowych wybranych grup roślin uprawnych w zróżnicowanych warunkach siedliska
2,0Nie umie zanalizować potrzeb pokarmowych różnych grup roślin uprawnych.
3,0Umie zanalizować potrzeby pokarmowe niektórych tylko grup roślin uprwnych.
3,5Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych mam problem z odniesieniem ich do konretnych warunków siedliskowych.
4,0Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi częściow je odnieść do konretnych warunków siedliskowych.
4,5Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi je przedyskutować i odnieść do konretnych warunków siedliskowych.
5,0Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi przedyskutować i zaproponować najlepszy dobór roślin do konretnych warunków siedliskowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C01_K01
Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
2,0Nie ma świadomości ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
3,0Ma częściową świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
3,5Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
4,0Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną. Próbuje zaproponować takie działania, które pozwolą uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.
4,5Potrafi przedyskutować i zargumentować działania jakie powinien podjąć rolnik aby wyeliminować złe efekty działalności rolniczej w produkcji roślinnej.
5,0Potrafi przedyskutować, zargumentować dobrać najlepsze działania jakie powinien podjąć rolnik aby wyeliminować złe efekty działalności rolniczej w produkcji roślinnej.

Literatura podstawowa

  1. Karczmarczyk S. (red.) Agrotechnika roślin uprawnych. wyd. AR Szczecin, Agrotechnika roślin uprawnych., AKademia Rolnicza, Szczecin, 2005
  2. Karczmarczyk S. (red.), Podstawy Produkcji Roślinnej, Akademia Rolnicza n, Szczecin, 1997, ISbN 83-86521-39-2

Literatura dodatkowa

  1. Domańska H. (red.), Ogólna uprawa roli i roślin - materiały pomocnicze do ćwiczeń, PWN, Warszawa, 1992, ISBN 83-01-08594-0
  2. Byszewski W., Haman J., Gleba, roślina,maszyna, PWN, Warszawa
  3. Rojek S., Chmura K., Podstawy Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław, 1997, ISBN 83-85582-48-7
  4. Jabłońska - Urbaniak T., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych, strączkowych, motylkowych.2
T-A-2Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.1
T-A-3Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.1
T-A-4Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.1
T-A-5Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.1
T-A-6Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.1
T-A-7Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.1
T-A-8Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.1
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.1
T-W-3Teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.1
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej1
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.1
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.2
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.1
T-W-8teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach18
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
A-A-3Konsultacje12
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
A-W-3Konsultacje12
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C01_W02Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie produkcji roślinnej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin uprawnych, uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie oraz pielęgnowanie roślin, zmianowanie i płodozmiany.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
ROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-W-8teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.
T-A-7Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.
T-A-3Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.
T-A-8Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.
T-A-4Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
T-A-5Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.
T-A-6Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw agrotechniki żadnej z grup roślin uprawnych ich znaczenia gospodarczego oraz miejsca i roi w zmianowaniu.
3,0Potrafi omówić znaczenie gospodarcze oraz podstawy agrotechniki niektórych grup roślin uprawnych.
3,5Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Nie potrafi w pełni ocenić ich miejsca i roli w zmianowaniu.
4,0Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi ocenić ich miejsca i rolę w zmianowaniu.
4,5Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi przedyskutować i ocenić ich miejsca i roli w zmianowaniu.
5,0Zna znaczenie gopodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi zanalizować, przedyskutować i zaproponować ich najlepsze miejsca w zmianowaniu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C01_U01Umiejetność układania zmianowań, obliczania struktury zasiewów dla różnych kompleksów glebowych oraz projektowania w nich agrotechniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-A-7Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.
T-A-3Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.
T-A-8Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych, strączkowych, motylkowych.
T-A-4Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
T-A-5Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.
T-A-6Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma umiejetności układania prostych zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów.
3,0Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów.
3,5Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Częściowo umie zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu.
4,0Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Umie zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu.
4,5Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Umie zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu dla określonego kompleksu glebowego.
5,0Zna zasady układania zmianowań oraz obliczania struktury zasiewów. Umie przeanalizować i przedyskutować i zaplanować agrotechnikę w zmianowaniu dla określonego kompleksu glebowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C01_U02Umiejętność analizy potrzeb pokarmowych wybranych grup roślin uprawnych w zróżnicowanych warunkach siedliska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.
T-W-8teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.
T-W-3Teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie zanalizować potrzeb pokarmowych różnych grup roślin uprawnych.
3,0Umie zanalizować potrzeby pokarmowe niektórych tylko grup roślin uprwnych.
3,5Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych mam problem z odniesieniem ich do konretnych warunków siedliskowych.
4,0Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi częściow je odnieść do konretnych warunków siedliskowych.
4,5Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi je przedyskutować i odnieść do konretnych warunków siedliskowych.
5,0Umie zanalizować potrzeby pokarmowe wszystkich grup roślin uprawnych. Potrafi przedyskutować i zaproponować najlepszy dobór roślin do konretnych warunków siedliskowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C01_K01Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-W-8teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.
T-W-3Teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-A-7Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.
T-A-3Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.
T-A-8Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych, strączkowych, motylkowych.
T-A-2Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.
T-A-4Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
T-A-5Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.
T-A-6Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
3,0Ma częściową świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
3,5Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną.
4,0Ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcją roślinną. Próbuje zaproponować takie działania, które pozwolą uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.
4,5Potrafi przedyskutować i zargumentować działania jakie powinien podjąć rolnik aby wyeliminować złe efekty działalności rolniczej w produkcji roślinnej.
5,0Potrafi przedyskutować, zargumentować dobrać najlepsze działania jakie powinien podjąć rolnik aby wyeliminować złe efekty działalności rolniczej w produkcji roślinnej.