Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia zwierząt z anatomią:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia zwierząt z anatomią
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki
Nauczyciel odpowiedzialny Wiesław Skrzypczak <Wieslaw.Skrzypczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 6 1,00,33zaliczenie
wykładyW5 12 1,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii.
W-2Podstawowa wiedza z zakresu biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową i funkcją głównych narządów i układów organizmu.
C-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności anatomiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i układów u wybranych gatunków zwierzat.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ogólny skład krwi i jej objętość w organizmie, ogólna rola krwi, rola elementów morfotycznych, budowa i rola hemoglobiny, krzepnięcie krwi, grupy krwi, odporność.1
T-A-2Budowa serca, podstawowe właściwości mięśnia sercowego, automatyzm serca, cykl pracy serca, regulacja pracy serca i ciśnienia krwi, budowa i rola naczyń włosowatych.1
T-A-3Trawienie w jamie gębowej i rola śliny. Badanie etapów rozkładu skrobii przez amylazę ślinową. Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunakch środowiska. Oglądanie treści żwacza pod mikroskopem.1
T-A-4Trawienie w żwaczu i trawieńcu, skład soku żołądkowego i regulacja jego wydzielania, trawienie w dwunastnicy, skład soku trzustkowego i regulacja jego wydzielania, skład i rola żółci, wchłanianie w jelitach.1
T-A-5Bilans cieplny ustroju, źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła, nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, hipotermia, hipertermia, gorączka.1
T-A-6Mechanizm wentylacji płuc, wymiana gazów w płucach i tkankach, transport gazów oddechowych we krwi, regulacja oddychania. Varia. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. Oznaczanie grup krwi u człowieka.1
6
wykłady
T-W-1Podstawowe mechanizmy regulacji fizjologicznych - sprzężenia zwrotne. Układ auto-, para- i endokrynny jako regulator czynności organizmu. Biosynteza i uwalnianie hormonów, receptory błonowe, cytoplazmatyczne i jądrowe, molekularny mechanizm działania hormonów. Układ nerwowy. Molekularne podstawy pobudliwości, pobudzenie i hamowanie, fizjologia receptorów - odbiór i kodowanie informacji, procesy przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, odruchy.2
T-W-2Krwiotworzenie, ogólna rola krwi, elementy morfotyczne krwi i ich rola, osocze krwi, hemostaza. Bramy i bariery ochronne organizmu. Fizjologia serca i naczyń krwionośnych, nerwowa i humoralna regulacja pracy serca i ciśnienia krwi.2
T-W-3Przystosowanie przewodu pokarmowego do trawienia i wchłaniania, motoryka przewodu pokarmowego, soki trawienne, fizjologia wątroby i trzustki, wchłanianie jelitowe. Trawienie w przedżołądkach. Rola składników mineralnych i witamin.2
T-W-4Fizjologia układu wydalniczego. Rola nerek, mechanizm wytwarzania moczu, nerkowa regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej, nerka jako narząd endokrynny. Wybrane mechanizmy nerkowej regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej. Wpływ układu nerwowego na czynność nerek, regulacja hormonalna (układ RAA, wazporesyna, przedsionkowe czynniki natriuretyczne, prostaglandyny i in.).2
T-W-5Fizjologia oddychania. Wentylacja płuc, mechanizm wymiany gazów w płucach i tkankach, regulacja oddychania1
T-W-6Mechanizmy regulacji temperatury ciała. Bilans cieplny, źródła ciepła, efektory termoregulacji, rola podwzgórza. Zaburzenia termoregulacj (hiper- i hipotermia) i gorączka.1
T-W-7Podstawy fizjologii rozrodu. Cykl rujowy. Fizjologia ciąży i porodu.1
T-W-8Laktogeneza i laktopoeza. Skład i rola siary (różnice gatunkowe). Składniki mleka (różnice gatunkowe), ich pochodzenie i rola. Odruch wydalania mleka i jego znaczenie.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.6
A-A-2Przygotowywanie się do zajęć.12
A-A-3Ugruntowanie wiedzy i przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.12
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.12
A-W-2Samodzielne ugruntowanie wiadomości podawanych w czasie wykładów.8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia materiału.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny. Objaśnianie budowy i mechanizmów funkcjonowania organizmu zwierząt z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Wyjaśnianie zasad regulacji czynności organizmu.
M-2Praca w grupach.
M-3Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy przyswojonej przez studentów pod koniec każdego wykładu poprzez pytania sprawdzające.
S-2Ocena formująca: Ocena wiedzy przyswojonej przez studentów pod koniec każdych ćwiczeń poprzez pytania sprawdzające.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wybranych efektów kształcenia na podstawie dwóch pisemnych sprawdzianów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B12_W01
Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu zwierząt. Umie analizować i interpretować procesy zachodzące w poszczególnych narządach i układach organizmu, w kontekście utrzymania homeostazy warunkującej zdrowie zwierząt i ich produkcyjność.
ROL_1A_W01, ROL_1A_W13R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2, C-1T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-6M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B12_U01
Posiada umiejetność wyjaśniania mechanizmów zapewniajacych homeostazę organizmu w oparciu o funkcjonowanie wybranych układów organizmu, w aspekcie zdrowia i produkcyjności zwierząt.
ROL_1A_U06R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-3, M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B12_K01
Kreatywne podejście do produkcji żywności o wysokiej jakości na podstawie rozumienia procesów biologicznych zachodzących na poziomie tkanek, narządów i organizmu oraz otwartość na postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej.
ROL_1A_K05R1A_K05C-2, C-1T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-6M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B12_W01
Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu zwierząt. Umie analizować i interpretować procesy zachodzące w poszczególnych narządach i układach organizmu, w kontekście utrzymania homeostazy warunkującej zdrowie zwierząt i ich produkcyjność.
2,0Nie zna podstaw anatomii i fizjologii organizmu. Nie potrafi analizować i interpretować procesów metabolicznych zachodzących w wybranych narządach. Nie rozumie zależności między zdrowiem zwierzęcia a wydajnością produkcji.
3,0Dostatecznie zna anatomię czynnościową wybranych narządów i układów. Potrafi opisać w sposób ogólny procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, w kontekście produkcyjności zwierząt.
3,5Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu. Dostatecznie potrafi opisać uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne procesów zachodzących w wybranych narządach i układach. Rozumie zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt a ich wydajnością, jednak z zastrzeżeniami.
4,0Dobrze zna anatomię czynnościową wybranych narządów i układów. Potrafi opisać procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, w kontekście produkcyjności zwierząt. Rozumie zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt a ich wydajnością, z niewielkimi zastrzeżeniami.
4,5Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu. Potrafi analizować i dobrze opisać procesy zachodzące w wielu narządach i układach. Rozumie zależność pomiędzy homeostazą, a zdrowiem zwierząt a ich wydajnością.
5,0Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu zwierząt. Rozumie i umie analizować oraz interpretować procesy zachodzące w poszczególnych narządach i układach organizmu, w kontekście utrzymania homeostazy warunkującej zdrowie zwierząt i ich produkcyjność.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B12_U01
Posiada umiejetność wyjaśniania mechanizmów zapewniajacych homeostazę organizmu w oparciu o funkcjonowanie wybranych układów organizmu, w aspekcie zdrowia i produkcyjności zwierząt.
2,0Nie posiada umiejętności wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania wybranych narządów i układów organizmu w aspekcie zapewnienia zdrowia i wysokiej produkcyjności.
3,0Posiada dostateczną umiejętność wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania wybranych narządów i układów organizmu w aspekcie zapewnienia zdrowia i wysokiej produkcyjności, jednak z dużymi zastrzeżeniami.
3,5Posiada dostateczną umiejętność wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych wpływających na zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,0Posiada dobrą umiejętność wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych wpływających na zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt. Wykazuje umiejętność analizy i interpretacji faktów biologicznych, jednak z zastrzeżeniami.
4,5Posiada bardzo dobrą umiejętność wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych i mechanizmów regulujących zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt. Wykazuje dużą umiejętność analizy i interpretacji faktów biologicznych.
5,0Posiada bardzo dobrą umiejętność analizowania, interpretowania i wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych i mechanizmów regulujących zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B12_K01
Kreatywne podejście do produkcji żywności o wysokiej jakości na podstawie rozumienia procesów biologicznych zachodzących na poziomie tkanek, narządów i organizmu oraz otwartość na postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej.
2,0Nie potrafi podać zależności, związku pomiędzy czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a zdrowiem i produkcyjnością zwierząt. Nie ma świadomości znaczenia dobrostanu zwierząt w produkcji żywności i odpowiedzialności człowieka za produkcję zdrowej żywności.
3,0Potrafi wskazać niektóre zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt, czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych. Mierna świadomość odpowiedzialności człowieka za produkcję zdrowej żywności.
3,5Potrafi wskazać większość zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt, czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych. Posiada świadomość odpowiedzialności hodowcy za produkcję zdrowej żywności.
4,0Potrafi wskazać i analizować zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt, czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych. Posiada dużą świadomość odpowiedzialności hodowcy za produkcję zdrowej żywności.
4,5Posiada dużą świadomość społecznej roli producenta za wytwarzanie zdrowej żywności, w tym świadomość konieczności utrzymywania dobrostanu zwierząt. Potrafi wskazywać, analizować i interpretować zależności pomiędzy czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych, jednak z niewielkimi zastrzeżeniami.
5,0Posiada dużą świadomość społecznej roli producenta za wytwarzanie zdrowej żywności, w tym świadomość konieczności utrzymywania dobrostanu zwierząt. Potrafi wskazywać, analizować i interpretować zależności pomiędzy czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych, bez zastrzeżeń.

Literatura podstawowa

  1. Dusza L. (red.), Fizjologia zwierząt z elementami anatomii., Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001, ISBN 83-7299-058-1
  2. Krzymowski T., Przała J. (red.), Fizjologia zwierząt., PWRiL, Warszawa, 2005, ISBN 83-09-01792-8

Literatura dodatkowa

  1. von Engelhardt W., Fizjologia zwierząt domowych, tom. 1, 2, Galaktyka, Łódź, 2011, ISBN 978-83-7579-192-1
  2. Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska., Naukowe PWN, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-01-15349-6

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ogólny skład krwi i jej objętość w organizmie, ogólna rola krwi, rola elementów morfotycznych, budowa i rola hemoglobiny, krzepnięcie krwi, grupy krwi, odporność.1
T-A-2Budowa serca, podstawowe właściwości mięśnia sercowego, automatyzm serca, cykl pracy serca, regulacja pracy serca i ciśnienia krwi, budowa i rola naczyń włosowatych.1
T-A-3Trawienie w jamie gębowej i rola śliny. Badanie etapów rozkładu skrobii przez amylazę ślinową. Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunakch środowiska. Oglądanie treści żwacza pod mikroskopem.1
T-A-4Trawienie w żwaczu i trawieńcu, skład soku żołądkowego i regulacja jego wydzielania, trawienie w dwunastnicy, skład soku trzustkowego i regulacja jego wydzielania, skład i rola żółci, wchłanianie w jelitach.1
T-A-5Bilans cieplny ustroju, źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła, nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, hipotermia, hipertermia, gorączka.1
T-A-6Mechanizm wentylacji płuc, wymiana gazów w płucach i tkankach, transport gazów oddechowych we krwi, regulacja oddychania. Varia. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. Oznaczanie grup krwi u człowieka.1
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe mechanizmy regulacji fizjologicznych - sprzężenia zwrotne. Układ auto-, para- i endokrynny jako regulator czynności organizmu. Biosynteza i uwalnianie hormonów, receptory błonowe, cytoplazmatyczne i jądrowe, molekularny mechanizm działania hormonów. Układ nerwowy. Molekularne podstawy pobudliwości, pobudzenie i hamowanie, fizjologia receptorów - odbiór i kodowanie informacji, procesy przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, odruchy.2
T-W-2Krwiotworzenie, ogólna rola krwi, elementy morfotyczne krwi i ich rola, osocze krwi, hemostaza. Bramy i bariery ochronne organizmu. Fizjologia serca i naczyń krwionośnych, nerwowa i humoralna regulacja pracy serca i ciśnienia krwi.2
T-W-3Przystosowanie przewodu pokarmowego do trawienia i wchłaniania, motoryka przewodu pokarmowego, soki trawienne, fizjologia wątroby i trzustki, wchłanianie jelitowe. Trawienie w przedżołądkach. Rola składników mineralnych i witamin.2
T-W-4Fizjologia układu wydalniczego. Rola nerek, mechanizm wytwarzania moczu, nerkowa regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej, nerka jako narząd endokrynny. Wybrane mechanizmy nerkowej regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej. Wpływ układu nerwowego na czynność nerek, regulacja hormonalna (układ RAA, wazporesyna, przedsionkowe czynniki natriuretyczne, prostaglandyny i in.).2
T-W-5Fizjologia oddychania. Wentylacja płuc, mechanizm wymiany gazów w płucach i tkankach, regulacja oddychania1
T-W-6Mechanizmy regulacji temperatury ciała. Bilans cieplny, źródła ciepła, efektory termoregulacji, rola podwzgórza. Zaburzenia termoregulacj (hiper- i hipotermia) i gorączka.1
T-W-7Podstawy fizjologii rozrodu. Cykl rujowy. Fizjologia ciąży i porodu.1
T-W-8Laktogeneza i laktopoeza. Skład i rola siary (różnice gatunkowe). Składniki mleka (różnice gatunkowe), ich pochodzenie i rola. Odruch wydalania mleka i jego znaczenie.1
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.6
A-A-2Przygotowywanie się do zajęć.12
A-A-3Ugruntowanie wiedzy i przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.12
A-W-2Samodzielne ugruntowanie wiadomości podawanych w czasie wykładów.8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia materiału.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B12_W01Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu zwierząt. Umie analizować i interpretować procesy zachodzące w poszczególnych narządach i układach organizmu, w kontekście utrzymania homeostazy warunkującej zdrowie zwierząt i ich produkcyjność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W13Ma podstawową wiedzę o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności anatomiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i układów u wybranych gatunków zwierzat.
C-1Zapoznanie studentów z budową i funkcją głównych narządów i układów organizmu.
Treści programoweT-A-1Ogólny skład krwi i jej objętość w organizmie, ogólna rola krwi, rola elementów morfotycznych, budowa i rola hemoglobiny, krzepnięcie krwi, grupy krwi, odporność.
T-A-2Budowa serca, podstawowe właściwości mięśnia sercowego, automatyzm serca, cykl pracy serca, regulacja pracy serca i ciśnienia krwi, budowa i rola naczyń włosowatych.
T-A-5Bilans cieplny ustroju, źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła, nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, hipotermia, hipertermia, gorączka.
T-A-3Trawienie w jamie gębowej i rola śliny. Badanie etapów rozkładu skrobii przez amylazę ślinową. Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunakch środowiska. Oglądanie treści żwacza pod mikroskopem.
T-A-4Trawienie w żwaczu i trawieńcu, skład soku żołądkowego i regulacja jego wydzielania, trawienie w dwunastnicy, skład soku trzustkowego i regulacja jego wydzielania, skład i rola żółci, wchłanianie w jelitach.
T-A-6Mechanizm wentylacji płuc, wymiana gazów w płucach i tkankach, transport gazów oddechowych we krwi, regulacja oddychania. Varia. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. Oznaczanie grup krwi u człowieka.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-1Wykład informacyjny. Objaśnianie budowy i mechanizmów funkcjonowania organizmu zwierząt z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Wyjaśnianie zasad regulacji czynności organizmu.
M-2Praca w grupach.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy przyswojonej przez studentów pod koniec każdego wykładu poprzez pytania sprawdzające.
S-2Ocena formująca: Ocena wiedzy przyswojonej przez studentów pod koniec każdych ćwiczeń poprzez pytania sprawdzające.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wybranych efektów kształcenia na podstawie dwóch pisemnych sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw anatomii i fizjologii organizmu. Nie potrafi analizować i interpretować procesów metabolicznych zachodzących w wybranych narządach. Nie rozumie zależności między zdrowiem zwierzęcia a wydajnością produkcji.
3,0Dostatecznie zna anatomię czynnościową wybranych narządów i układów. Potrafi opisać w sposób ogólny procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, w kontekście produkcyjności zwierząt.
3,5Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu. Dostatecznie potrafi opisać uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne procesów zachodzących w wybranych narządach i układach. Rozumie zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt a ich wydajnością, jednak z zastrzeżeniami.
4,0Dobrze zna anatomię czynnościową wybranych narządów i układów. Potrafi opisać procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, w kontekście produkcyjności zwierząt. Rozumie zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt a ich wydajnością, z niewielkimi zastrzeżeniami.
4,5Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu. Potrafi analizować i dobrze opisać procesy zachodzące w wielu narządach i układach. Rozumie zależność pomiędzy homeostazą, a zdrowiem zwierząt a ich wydajnością.
5,0Zna podstawy morfologiczno-czynnościowe funkcjonowania organizmu zwierząt. Rozumie i umie analizować oraz interpretować procesy zachodzące w poszczególnych narządach i układach organizmu, w kontekście utrzymania homeostazy warunkującej zdrowie zwierząt i ich produkcyjność.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B12_U01Posiada umiejetność wyjaśniania mechanizmów zapewniajacych homeostazę organizmu w oparciu o funkcjonowanie wybranych układów organizmu, w aspekcie zdrowia i produkcyjności zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U06Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności anatomiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i układów u wybranych gatunków zwierzat.
C-1Zapoznanie studentów z budową i funkcją głównych narządów i układów organizmu.
Treści programoweT-W-1Podstawowe mechanizmy regulacji fizjologicznych - sprzężenia zwrotne. Układ auto-, para- i endokrynny jako regulator czynności organizmu. Biosynteza i uwalnianie hormonów, receptory błonowe, cytoplazmatyczne i jądrowe, molekularny mechanizm działania hormonów. Układ nerwowy. Molekularne podstawy pobudliwości, pobudzenie i hamowanie, fizjologia receptorów - odbiór i kodowanie informacji, procesy przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, odruchy.
T-W-3Przystosowanie przewodu pokarmowego do trawienia i wchłaniania, motoryka przewodu pokarmowego, soki trawienne, fizjologia wątroby i trzustki, wchłanianie jelitowe. Trawienie w przedżołądkach. Rola składników mineralnych i witamin.
T-W-4Fizjologia układu wydalniczego. Rola nerek, mechanizm wytwarzania moczu, nerkowa regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej, nerka jako narząd endokrynny. Wybrane mechanizmy nerkowej regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej. Wpływ układu nerwowego na czynność nerek, regulacja hormonalna (układ RAA, wazporesyna, przedsionkowe czynniki natriuretyczne, prostaglandyny i in.).
T-W-6Mechanizmy regulacji temperatury ciała. Bilans cieplny, źródła ciepła, efektory termoregulacji, rola podwzgórza. Zaburzenia termoregulacj (hiper- i hipotermia) i gorączka.
T-W-7Podstawy fizjologii rozrodu. Cykl rujowy. Fizjologia ciąży i porodu.
T-W-8Laktogeneza i laktopoeza. Skład i rola siary (różnice gatunkowe). Składniki mleka (różnice gatunkowe), ich pochodzenie i rola. Odruch wydalania mleka i jego znaczenie.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-1Wykład informacyjny. Objaśnianie budowy i mechanizmów funkcjonowania organizmu zwierząt z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Wyjaśnianie zasad regulacji czynności organizmu.
M-2Praca w grupach.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wybranych efektów kształcenia na podstawie dwóch pisemnych sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada umiejętności wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania wybranych narządów i układów organizmu w aspekcie zapewnienia zdrowia i wysokiej produkcyjności.
3,0Posiada dostateczną umiejętność wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania wybranych narządów i układów organizmu w aspekcie zapewnienia zdrowia i wysokiej produkcyjności, jednak z dużymi zastrzeżeniami.
3,5Posiada dostateczną umiejętność wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych wpływających na zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,0Posiada dobrą umiejętność wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych wpływających na zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt. Wykazuje umiejętność analizy i interpretacji faktów biologicznych, jednak z zastrzeżeniami.
4,5Posiada bardzo dobrą umiejętność wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych i mechanizmów regulujących zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt. Wykazuje dużą umiejętność analizy i interpretacji faktów biologicznych.
5,0Posiada bardzo dobrą umiejętność analizowania, interpretowania i wyjaśnienia uwarunkowań morfologiczno-czynnościowych i mechanizmów regulujących zachowanie homeostazy, warunkującej zdrowie i produkcyjność zwierząt.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B12_K01Kreatywne podejście do produkcji żywności o wysokiej jakości na podstawie rozumienia procesów biologicznych zachodzących na poziomie tkanek, narządów i organizmu oraz otwartość na postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności anatomiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i układów u wybranych gatunków zwierzat.
C-1Zapoznanie studentów z budową i funkcją głównych narządów i układów organizmu.
Treści programoweT-A-1Ogólny skład krwi i jej objętość w organizmie, ogólna rola krwi, rola elementów morfotycznych, budowa i rola hemoglobiny, krzepnięcie krwi, grupy krwi, odporność.
T-A-2Budowa serca, podstawowe właściwości mięśnia sercowego, automatyzm serca, cykl pracy serca, regulacja pracy serca i ciśnienia krwi, budowa i rola naczyń włosowatych.
T-A-5Bilans cieplny ustroju, źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła, nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, hipotermia, hipertermia, gorączka.
T-A-3Trawienie w jamie gębowej i rola śliny. Badanie etapów rozkładu skrobii przez amylazę ślinową. Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunakch środowiska. Oglądanie treści żwacza pod mikroskopem.
T-A-4Trawienie w żwaczu i trawieńcu, skład soku żołądkowego i regulacja jego wydzielania, trawienie w dwunastnicy, skład soku trzustkowego i regulacja jego wydzielania, skład i rola żółci, wchłanianie w jelitach.
T-A-6Mechanizm wentylacji płuc, wymiana gazów w płucach i tkankach, transport gazów oddechowych we krwi, regulacja oddychania. Varia. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. Oznaczanie grup krwi u człowieka.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-1Wykład informacyjny. Objaśnianie budowy i mechanizmów funkcjonowania organizmu zwierząt z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Wyjaśnianie zasad regulacji czynności organizmu.
M-2Praca w grupach.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy przyswojonej przez studentów pod koniec każdego wykładu poprzez pytania sprawdzające.
S-2Ocena formująca: Ocena wiedzy przyswojonej przez studentów pod koniec każdych ćwiczeń poprzez pytania sprawdzające.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wybranych efektów kształcenia na podstawie dwóch pisemnych sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi podać zależności, związku pomiędzy czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a zdrowiem i produkcyjnością zwierząt. Nie ma świadomości znaczenia dobrostanu zwierząt w produkcji żywności i odpowiedzialności człowieka za produkcję zdrowej żywności.
3,0Potrafi wskazać niektóre zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt, czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych. Mierna świadomość odpowiedzialności człowieka za produkcję zdrowej żywności.
3,5Potrafi wskazać większość zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt, czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych. Posiada świadomość odpowiedzialności hodowcy za produkcję zdrowej żywności.
4,0Potrafi wskazać i analizować zależności pomiędzy dobrostanem zwierząt, czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych. Posiada dużą świadomość odpowiedzialności hodowcy za produkcję zdrowej żywności.
4,5Posiada dużą świadomość społecznej roli producenta za wytwarzanie zdrowej żywności, w tym świadomość konieczności utrzymywania dobrostanu zwierząt. Potrafi wskazywać, analizować i interpretować zależności pomiędzy czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych, jednak z niewielkimi zastrzeżeniami.
5,0Posiada dużą świadomość społecznej roli producenta za wytwarzanie zdrowej żywności, w tym świadomość konieczności utrzymywania dobrostanu zwierząt. Potrafi wskazywać, analizować i interpretować zależności pomiędzy czynnością organizmu i/lub poszczególnych układów, a wielkością i jakością produktów zwierzęcych, bez zastrzeżeń.