Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Analiza danych i modelowanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza danych i modelowanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Eleonora Wrzesińska <Eleonora.Wrzesinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 12 1,50,67zaliczenie
laboratoriaL4 6 1,50,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości ze statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy danych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza przykładów w programach komputerowych6
6
wykłady
T-W-1Metody pobierania prób, ocena minimalnej wielkości próby1
T-W-2Doświadczenia czynnikami ilościowymi, analiza wariancji z regresją1
T-W-3Zmienna towarzysząca, analiza kowariancji2
T-W-4Ocena zależności pomiędzy wieloma zmiennymi2
T-W-5Porównania wielokrotne średnich2
T-W-6Transformacje wyników2
T-W-7Zastosowanie metod nieparametrycznych do analizy danych2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Konsultacje6
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
A-L-4przygotowanie do prac kontrolnych17
44
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie do zajeć15
A-W-3konsultacje przedmiotow6
A-W-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu12
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia audytoryjne
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajeciach
S-2Ocena formująca: Prace kontrolne
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C22_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C22_U01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz wyciągać wnioski
ROL_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-L-1M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C22_K01
Rozumie potrzebę uczenia się oraz ma świadomość poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K07C-1T-L-1M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C22_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych
2,0Nie posiada wiedzy w zakresie metod analizy danych
3,0Posiada wiedzę na temat części z nich
3,5Posiada wiedzę na temat większości z nich
4,0Posiada wiedzę na temat większości z nich, zna ich zastosowanie
4,5Posiada wiedzę na temat większości z nich, zna ich zastosowanie, potrafi je scharakteryzować
5,0Posiada wiedzę na temat większości z nich, zna ich zastosowanie, potrafi je scharakteryzować i ocenić ich przydatność

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C22_U01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz wyciągać wnioski
2,0Student nie potrafi analizować wyników
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki
4,0Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki i je zinterpretować
4,5Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki i je zinterpretować, ocenić przydatność metod
5,0Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki i je zinterpretować, ocenić przydatność metod oraz możliwości ich wykorzystania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C22_K01
Rozumie potrzebę uczenia się oraz ma świadomość poszerzania swojej wiedzy
2,0Student nie jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy
3,0Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, ale nie jest tym zainteresowany
3,5Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, ale jest tym zainteresowany w niewielkim stopniu
4,0Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, jest tym zainteresowany w znacznym stopniu
4,5Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, jest tym zainteresowany w znacznym stopniu, inspiruje kształcenie się innych osób
5,0Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, jest tym zainteresowany w znacznym stopniu, inspiruje kształcenie się innych osób w szerokim zakresie

Literatura podstawowa

  1. Trętowski J., Wójcik A.R., Metodyka doswiadczeń rolniczych, Wydawnictwo WSRP Siedlce, Siedlce, 1991

Literatura dodatkowa

  1. Wójcik A.R., Laudański Z., Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doswiadczalnictwie, PWN, Warszawa, 1989

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza przykładów w programach komputerowych6
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody pobierania prób, ocena minimalnej wielkości próby1
T-W-2Doświadczenia czynnikami ilościowymi, analiza wariancji z regresją1
T-W-3Zmienna towarzysząca, analiza kowariancji2
T-W-4Ocena zależności pomiędzy wieloma zmiennymi2
T-W-5Porównania wielokrotne średnich2
T-W-6Transformacje wyników2
T-W-7Zastosowanie metod nieparametrycznych do analizy danych2
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Konsultacje6
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
A-L-4przygotowanie do prac kontrolnych17
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie do zajeć15
A-W-3konsultacje przedmiotow6
A-W-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu12
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C22_W01Posiada wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy danych
Treści programoweT-W-4Ocena zależności pomiędzy wieloma zmiennymi
T-W-7Zastosowanie metod nieparametrycznych do analizy danych
T-W-6Transformacje wyników
T-W-3Zmienna towarzysząca, analiza kowariancji
T-W-1Metody pobierania prób, ocena minimalnej wielkości próby
T-W-5Porównania wielokrotne średnich
T-W-2Doświadczenia czynnikami ilościowymi, analiza wariancji z regresją
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajeciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy w zakresie metod analizy danych
3,0Posiada wiedzę na temat części z nich
3,5Posiada wiedzę na temat większości z nich
4,0Posiada wiedzę na temat większości z nich, zna ich zastosowanie
4,5Posiada wiedzę na temat większości z nich, zna ich zastosowanie, potrafi je scharakteryzować
5,0Posiada wiedzę na temat większości z nich, zna ich zastosowanie, potrafi je scharakteryzować i ocenić ich przydatność
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C22_U01Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy danych
Treści programoweT-L-1Analiza przykładów w programach komputerowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Prace kontrolne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować wyników
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki
4,0Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki i je zinterpretować
4,5Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki i je zinterpretować, ocenić przydatność metod
5,0Student potrafi zaplanować badania i analizować wyniki i je zinterpretować, ocenić przydatność metod oraz możliwości ich wykorzystania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C22_K01Rozumie potrzebę uczenia się oraz ma świadomość poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu analizy danych
Treści programoweT-L-1Analiza przykładów w programach komputerowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy
3,0Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, ale nie jest tym zainteresowany
3,5Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, ale jest tym zainteresowany w niewielkim stopniu
4,0Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, jest tym zainteresowany w znacznym stopniu
4,5Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, jest tym zainteresowany w znacznym stopniu, inspiruje kształcenie się innych osób
5,0Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy, jest tym zainteresowany w znacznym stopniu, inspiruje kształcenie się innych osób w szerokim zakresie