Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Biochemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 9 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL4 6 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawowe wiadomości z biofizyki i chemii organicznej (metody analizy i identyfikacji związków organicznych oraz ich właściwości, typy wiązań chemicznych, energetyka reakcji)
W-2Student zna podstawowe procesy fizjologiczne oraz ich regulację

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia makrocząsteczek w przyrodzie oraz ich właściwości w relacji do budowy
C-2Student ma zdolność interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii
C-4Student rozumie funkcjonowanie organizmów żywych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykrywanie aminokwasów i białek - reakcje charakterystyczne2
T-L-2Enzymy - oznaczanie aktywności katalazy, peroksydazy i ureazy2
T-L-3Wykrywanie węglowodanów i lipidów - reakcje charakterystyczna2
6
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia biochemiczne. Podstawowe funkcje komórek – pierwiastki i związki chemiczne, budowa i funkcje struktur komórkowych. Zwiazki makroergiczne1
T-W-2Aminokwasy, peptydy, białka (budowa i klasyfikacja aminokwasów, wiązania wystepujace w białkach, właściwości białek). Enzymy oraz koenzymy2
T-W-3Kwasy nukleinowe. Biosynteza białek w roślinach2
T-W-4Węglowodany – występowanie w roślinach. Powstawanie węglowodanów w roślinach – proces fotosyntezy1
T-W-5Katabolizm węglowodanów; glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy2
T-W-6Przemiany metaboliczne lipidów1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Przygotowanie konspektów ćwiczeń9
A-L-3Przygotowanie kolokwium zaliczającego ćwiczenia10
A-L-4Konsultacje5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
A-W-4Uczestniczenie w zaliczeniu części wykładowej3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu
M-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B08_W01
Student potrafi omówić budowę i właściwości makrocząsteczek, zna i rozumie zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w organizmach żywych
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3, M-4S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B08_U01
Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek
ROL_1A_U14, ROL_1A_U13R1A_U02, R1A_U09C-2, C-3, C-4T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2, M-3, M-4S-2, S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B08_K01
Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K07C-3, C-4T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B08_W01
Student potrafi omówić budowę i właściwości makrocząsteczek, zna i rozumie zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w organizmach żywych
2,0
3,0Student zna budowę i właściwości podstawowych związków występujących w organizmach żywywch, potrafi wymienić i krótko scharakteryzować procesy zachodzące w organizmach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B08_U01
Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek
2,0
3,0Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek z pomocą nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B08_K01
Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole badawczym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kączkowski J., Podstawy biochemii, WNT, Warszawa, 2005
  2. Bańkowski E., Biochemia, MedPharm, Wrocław, 2006
  3. Kulka A., Rejowski R., Biochemia, Wyd. ART, Olsztyn, 1998
  4. Nowak J., Kłódka D,]., Smolik B., Zakrzewska H., Ćwiczenia laboratoryjne z biochemii, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa, 2007
  2. Dziuba J., Kostyra H., Chemia żywności, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykrywanie aminokwasów i białek - reakcje charakterystyczne2
T-L-2Enzymy - oznaczanie aktywności katalazy, peroksydazy i ureazy2
T-L-3Wykrywanie węglowodanów i lipidów - reakcje charakterystyczna2
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia biochemiczne. Podstawowe funkcje komórek – pierwiastki i związki chemiczne, budowa i funkcje struktur komórkowych. Zwiazki makroergiczne1
T-W-2Aminokwasy, peptydy, białka (budowa i klasyfikacja aminokwasów, wiązania wystepujace w białkach, właściwości białek). Enzymy oraz koenzymy2
T-W-3Kwasy nukleinowe. Biosynteza białek w roślinach2
T-W-4Węglowodany – występowanie w roślinach. Powstawanie węglowodanów w roślinach – proces fotosyntezy1
T-W-5Katabolizm węglowodanów; glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy2
T-W-6Przemiany metaboliczne lipidów1
9

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Przygotowanie konspektów ćwiczeń9
A-L-3Przygotowanie kolokwium zaliczającego ćwiczenia10
A-L-4Konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
A-W-4Uczestniczenie w zaliczeniu części wykładowej3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B08_W01Student potrafi omówić budowę i właściwości makrocząsteczek, zna i rozumie zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w organizmach żywych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia makrocząsteczek w przyrodzie oraz ich właściwości w relacji do budowy
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii
C-4Student rozumie funkcjonowanie organizmów żywych
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia biochemiczne. Podstawowe funkcje komórek – pierwiastki i związki chemiczne, budowa i funkcje struktur komórkowych. Zwiazki makroergiczne
T-W-2Aminokwasy, peptydy, białka (budowa i klasyfikacja aminokwasów, wiązania wystepujace w białkach, właściwości białek). Enzymy oraz koenzymy
T-W-3Kwasy nukleinowe. Biosynteza białek w roślinach
T-W-4Węglowodany – występowanie w roślinach. Powstawanie węglowodanów w roślinach – proces fotosyntezy
T-W-5Katabolizm węglowodanów; glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy
T-W-6Przemiany metaboliczne lipidów
T-L-1Wykrywanie aminokwasów i białek - reakcje charakterystyczne
T-L-2Enzymy - oznaczanie aktywności katalazy, peroksydazy i ureazy
T-L-3Wykrywanie węglowodanów i lipidów - reakcje charakterystyczna
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu
M-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna budowę i właściwości podstawowych związków występujących w organizmach żywywch, potrafi wymienić i krótko scharakteryzować procesy zachodzące w organizmach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B08_U01Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
ROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Student ma zdolność interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii
C-4Student rozumie funkcjonowanie organizmów żywych
Treści programoweT-L-1Wykrywanie aminokwasów i białek - reakcje charakterystyczne
T-L-2Enzymy - oznaczanie aktywności katalazy, peroksydazy i ureazy
T-L-3Wykrywanie węglowodanów i lipidów - reakcje charakterystyczna
Metody nauczaniaM-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek z pomocą nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B08_K01Student posługuje się podstawowymi pojęciami biochemicznymi i potrafi przeprowadzić analizy identyfikacji makrocząsteczek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii
C-4Student rozumie funkcjonowanie organizmów żywych
Treści programoweT-L-1Wykrywanie aminokwasów i białek - reakcje charakterystyczne
T-L-2Enzymy - oznaczanie aktywności katalazy, peroksydazy i ureazy
T-L-3Wykrywanie węglowodanów i lipidów - reakcje charakterystyczna
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu
M-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole badawczym
3,5
4,0
4,5
5,0