Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>, Rafał Nowowiejski <Rafal.Nowowiejski@zut.edu.pl>, Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>, Paweł Sędłak <Pawel.Sedlak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 16 3,50,44zaliczenie
wykładyW2 8 1,50,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu geometrii euklidesowej oraz podstawowa umiejętność obsługi komputera

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie normalizacji dotyczącej wykonywania rysunków technicznych, nabycie umiejetności czytania rysunków technicznych, opanowanie umiejętności odręcznego wykonywania rysunków oraz z zastosowaniem programu komputerowego
C-2poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
C-3nabycie podsawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych
C-4opanowanie podstawowych umiejetności wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
C-5poszerzenie wyobraźni przestrzennej
C-6wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego, ze względu na częste zmiany zachodzące w normalizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1kreślenie konstrukcji geometrycznych1
T-L-2przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania prostokątnego - widoki, przekroje3
T-L-3rysunek wykonawczy obiektu2
T-L-4przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania aksonometrycznego2
T-L-5wkonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD8
16
wykłady
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym1
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje, rzutowanie aksonometryczne2
T-W-3elementy rysunku budowlanego1
T-W-4zasady wymiarowania w rysunku twchniczny2
T-W-5komputerowy zapis konstrukcji2
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach16
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń i sporządzanie rysunków przewidzianych do samodzielnego wykonania74
A-L-3konsultacje15
105
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach8
A-W-2przygotowanie do wykładów5
A-W-3przygotowanie opracowania z wybranych zagadnień dotyczących normalizacji w rysunku technicznym28
A-W-4konsultacje4
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena opracowań wykonanych samodzielnie przez studentów
S-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
S-3Ocena formująca: obserwacja postawy studenta na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A06_W01
poznanie zasad sporządzania rysunków technicznych
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A06_U01
umiejętność czytania i wykonywania rysunków technicznych
ROL_1A_U09InzA_U08C-4, C-3T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-L-3, T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-L-4M-2S-2
ROL_1A_A06_U02
poszerzenie wyobraźni przestrzennej
ROL_1A_U09InzA_U08C-5T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-L-3, T-L-5, T-L-2, T-L-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A06_K01
świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
ROL_1A_K02, ROL_1A_K03R1A_K02, R1A_K03C-6T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-L-3, T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-L-4M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A06_W01
poznanie zasad sporządzania rysunków technicznych
2,0
3,0student uczestniczył w wykładach i rozpoznaje zasadnicze elementy normalizacji z zakresu rysunku technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A06_U01
umiejętność czytania i wykonywania rysunków technicznych
2,0
3,0student uczestniczył w zajęciach, ale oddane prace rysunkowe charakteryzują się wzglednie dużą liczbą błędów merytorycznych i niskim poziomem estetyki
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_A06_U02
poszerzenie wyobraźni przestrzennej
2,0
3,0rysunki studenta charakteryzują się względnie dużą liczbą błędów związanych z odwzorowaniem obiektów przestrzennych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A06_K01
świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
2,0
3,0student ma podstawową świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym ogólną świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech, Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa, 2011, 2
  2. Tadeusz Dorzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2010, 24
  3. AutoCAD Podręcznik użytkownika, https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore#?sort=score, 2016

Literatura dodatkowa

  1. www.cad.pl
  2. Bartosz Czarnecki, Rysunek techniczny i planistyczny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 2003, 2
  3. Polski Komitet Normalizacyjny, normy przedmiotowe - między innymi: PN-EN ISO 7519:1999, PN-B-01025:2004, PN-B-01030:2000, PN-ISO 129:1996, PN-B-01029:2000, PN-EN ISO 11091:2001, PN-B-01027:2002, Wydawnictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1kreślenie konstrukcji geometrycznych1
T-L-2przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania prostokątnego - widoki, przekroje3
T-L-3rysunek wykonawczy obiektu2
T-L-4przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania aksonometrycznego2
T-L-5wkonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD8
16

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym1
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje, rzutowanie aksonometryczne2
T-W-3elementy rysunku budowlanego1
T-W-4zasady wymiarowania w rysunku twchniczny2
T-W-5komputerowy zapis konstrukcji2
8

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach16
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń i sporządzanie rysunków przewidzianych do samodzielnego wykonania74
A-L-3konsultacje15
105
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach8
A-W-2przygotowanie do wykładów5
A-W-3przygotowanie opracowania z wybranych zagadnień dotyczących normalizacji w rysunku technicznym28
A-W-4konsultacje4
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A06_W01poznanie zasad sporządzania rysunków technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
Treści programoweT-W-3elementy rysunku budowlanego
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje, rzutowanie aksonometryczne
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym
T-W-4zasady wymiarowania w rysunku twchniczny
T-W-5komputerowy zapis konstrukcji
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena opracowań wykonanych samodzielnie przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student uczestniczył w wykładach i rozpoznaje zasadnicze elementy normalizacji z zakresu rysunku technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A06_U01umiejętność czytania i wykonywania rysunków technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U09Potrafi zaprojektować proste urządzenie techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-4opanowanie podstawowych umiejetności wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
C-3nabycie podsawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych
Treści programoweT-W-3elementy rysunku budowlanego
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje, rzutowanie aksonometryczne
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym
T-W-4zasady wymiarowania w rysunku twchniczny
T-W-5komputerowy zapis konstrukcji
T-L-3rysunek wykonawczy obiektu
T-L-5wkonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
T-L-2przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania prostokątnego - widoki, przekroje
T-L-1kreślenie konstrukcji geometrycznych
T-L-4przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania aksonometrycznego
Metody nauczaniaM-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student uczestniczył w zajęciach, ale oddane prace rysunkowe charakteryzują się wzglednie dużą liczbą błędów merytorycznych i niskim poziomem estetyki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A06_U02poszerzenie wyobraźni przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U09Potrafi zaprojektować proste urządzenie techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-5poszerzenie wyobraźni przestrzennej
Treści programoweT-W-3elementy rysunku budowlanego
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje, rzutowanie aksonometryczne
T-W-4zasady wymiarowania w rysunku twchniczny
T-W-5komputerowy zapis konstrukcji
T-L-3rysunek wykonawczy obiektu
T-L-5wkonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
T-L-2przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania prostokątnego - widoki, przekroje
T-L-4przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania aksonometrycznego
Metody nauczaniaM-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rysunki studenta charakteryzują się względnie dużą liczbą błędów związanych z odwzorowaniem obiektów przestrzennych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A06_K01świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-6wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego, ze względu na częste zmiany zachodzące w normalizacji
Treści programoweT-W-3elementy rysunku budowlanego
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje, rzutowanie aksonometryczne
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym
T-W-4zasady wymiarowania w rysunku twchniczny
T-W-5komputerowy zapis konstrukcji
T-L-3rysunek wykonawczy obiektu
T-L-5wkonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
T-L-2przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania prostokątnego - widoki, przekroje
T-L-1kreślenie konstrukcji geometrycznych
T-L-4przedstawianie obiektu z zastosowaniem rzutowania aksonometrycznego
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: obserwacja postawy studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym ogólną świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0