Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Statystyka matematyczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statystyka matematyczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 5 1,00,25zaliczenie
laboratoriaL2 4 0,50,25zaliczenie
wykładyW2 9 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomosci z zakresu matematyki ze szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie świadomości o roli statystyki w tworzeniu nowej wiedzy
C-2Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych metod statystycznych
C-3Nabycie przez studenta umiejetności analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej oraz tabelarycznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja1
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufnosci1
T-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, testy wielokrotne1
T-A-4Ocena zależnosci pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie1
T-A-5Zastosowanie testów nieparametrycznych - chi kwadrat, korelacji kolejnosci, znaku1
5
laboratoria
T-L-1Praca w programach komputerowych4
4
wykłady
T-W-1Wiadomości wstępne, charakterystyki próby2
T-W-2rozkłady zmiennych losowych, zasady grupowania i porządkowania wyników1
T-W-3Estymatory, zasady wnioskowania statystycznego2
T-W-4Analiza wariancji, doświadczenia 1-czynnikowe, metody prównań średnich1
T-W-5Korelacja i regresja prosta1
T-W-6Transformacja wyników, testy nieparametryczne2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2studiowanie literatury25
30
laboratoria
A-L-1Wyliczanie przykłdów4
A-L-2Praca samodzielna11
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2studiowanie literatury36
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B06_W01
Student ma wiedzę na temat metod statystycznych do analizy wyników
ROL_1A_W15R1A_W01C-2T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B06_U01
Ma umiejętność analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej i tabelarycznej
ROL_1A_U13R1A_U02C-3T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B06_K01
Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, rozumie potrzebę ich poglębiania
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B06_W01
Student ma wiedzę na temat metod statystycznych do analizy wyników
2,0Student nie ma wiedzy na temat metod statystycznych do analizy wyników
3,0Student zna tylko część metod statystycznych do do analizy wyników
3,5Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników
4,0Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników, ma umiejętność wyboru najwłaściwszej metody
4,5Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników, ma umiejętność wyboru najwłaściwszej metody, potrafi porównać ich przydatność
5,0Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników, ma umiejętność wyboru najwłaściwszej metody, potrafi porównac ich przydatność, potrafi uzasadnić wybór metody

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B06_U01
Ma umiejętność analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej i tabelarycznej
2,0Student nie ma umiejętnosci analizy danych i wyciagania wniosków
3,0Student ma umiejętność analizy danych
3,5Student ma umiejętnośći analizy danych i wyciągania wniosków
4,0Student ma umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników
4,5Student ma umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników. Posiada umiejętność planowania badań
5,0Student ma umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników. Posiada umiejętność planowania badań i krytycznej oceny opracowań statystycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B06_K01
Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, rozumie potrzebę ich poglębiania
2,0Nie ma świadomości o roli statystyki w nauce i praktyce, nie rozumie potrzeby ich poglębiania
3,0Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce,
3,5Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy
4,0Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i jej propagowania
4,5Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i jej propagowania oraz stymulowania otoczenia do pogłębiania wiedzy
5,0Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i jej propagowania, stymulowania otoczenia do pogłębiania wiedzy i stosowania jej w praktyce

Literatura podstawowa

  1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 2009
  2. Dobek A, Szwaczkowski T. 2007, Statystyka matematyczna dla biologów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Markiewska-Krawiec D., Krawiec B., Podstawy statystyki matematycznej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja1
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufnosci1
T-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, testy wielokrotne1
T-A-4Ocena zależnosci pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie1
T-A-5Zastosowanie testów nieparametrycznych - chi kwadrat, korelacji kolejnosci, znaku1
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Praca w programach komputerowych4
4

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości wstępne, charakterystyki próby2
T-W-2rozkłady zmiennych losowych, zasady grupowania i porządkowania wyników1
T-W-3Estymatory, zasady wnioskowania statystycznego2
T-W-4Analiza wariancji, doświadczenia 1-czynnikowe, metody prównań średnich1
T-W-5Korelacja i regresja prosta1
T-W-6Transformacja wyników, testy nieparametryczne2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2studiowanie literatury25
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Wyliczanie przykłdów4
A-L-2Praca samodzielna11
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2studiowanie literatury36
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B06_W01Student ma wiedzę na temat metod statystycznych do analizy wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań, opisu statystycznego wyników i wnioskowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych metod statystycznych
Treści programoweT-W-3Estymatory, zasady wnioskowania statystycznego
T-W-5Korelacja i regresja prosta
T-W-6Transformacja wyników, testy nieparametryczne
T-W-2rozkłady zmiennych losowych, zasady grupowania i porządkowania wyników
T-W-4Analiza wariancji, doświadczenia 1-czynnikowe, metody prównań średnich
T-W-1Wiadomości wstępne, charakterystyki próby
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat metod statystycznych do analizy wyników
3,0Student zna tylko część metod statystycznych do do analizy wyników
3,5Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników
4,0Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników, ma umiejętność wyboru najwłaściwszej metody
4,5Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników, ma umiejętność wyboru najwłaściwszej metody, potrafi porównać ich przydatność
5,0Student potrafi wykorzystać poprawnie metody statystyczne do analizy wyników, ma umiejętność wyboru najwłaściwszej metody, potrafi porównac ich przydatność, potrafi uzasadnić wybór metody
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B06_U01Ma umiejętność analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej i tabelarycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studenta umiejetności analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej oraz tabelarycznej
Treści programoweT-A-4Ocena zależnosci pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufnosci
T-A-5Zastosowanie testów nieparametrycznych - chi kwadrat, korelacji kolejnosci, znaku
T-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, testy wielokrotne
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma umiejętnosci analizy danych i wyciagania wniosków
3,0Student ma umiejętność analizy danych
3,5Student ma umiejętnośći analizy danych i wyciągania wniosków
4,0Student ma umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników
4,5Student ma umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników. Posiada umiejętność planowania badań
5,0Student ma umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników. Posiada umiejętność planowania badań i krytycznej oceny opracowań statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B06_K01Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, rozumie potrzebę ich poglębiania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie świadomości o roli statystyki w tworzeniu nowej wiedzy
Treści programoweT-A-4Ocena zależnosci pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufnosci
T-A-5Zastosowanie testów nieparametrycznych - chi kwadrat, korelacji kolejnosci, znaku
T-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, testy wielokrotne
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości o roli statystyki w nauce i praktyce, nie rozumie potrzeby ich poglębiania
3,0Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce,
3,5Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy
4,0Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i jej propagowania
4,5Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i jej propagowania oraz stymulowania otoczenia do pogłębiania wiedzy
5,0Ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i jej propagowania, stymulowania otoczenia do pogłębiania wiedzy i stosowania jej w praktyce