Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksander Brzóstowicz <Aleksander.Brzostowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 3,00,41zaliczenie
wykładyW1 12 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.2
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.2
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.2
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.2
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.2
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.2
T-L-7Pomiary rezystancji.2
T-L-8Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.1
15
wykłady
T-W-1Zagadnienia wstępne: Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI.1
T-W-2Grawitacja: pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, ciężar.1
T-W-3Elementy mechaniki klasycznej i relatywistycznej: Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Praca jako sposób przekazywania energii.1
T-W-4Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.1
T-W-5Wielkości i prawa opisujące ruch płynów doskonałych i rzeczywistych.1
T-W-6Fizyka cząsteczkowa: Kinetyczno-molekularna teoria budowy materii. Elementy termodynamiki. Zjawiska transporu czasteczkowego. Zjawiska powierzchniowe w cieczach.2
T-W-7Podstawy elektryczności i magnetyzmu: Klasyczna teoria przewodnctwa elektrycznego. Wielkości i prawa związane z przepływem pradu elektrycznego. Pole magnetyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii.1
T-W-8Fale elektomagnetyczne: mechanizm rozchodzenia się i przenoszenia energii oraz zjawiska falowe.1
T-W-9Elementy fizyki atomowej i jądrowej: Ogólna charakterystyka atomu i jądra atomowego. Promieniotwórczość naturalna. Rodzaje promieniowania. Oddziaływanie promieniowania i biologiczne skutki promieniowania jonizującego.2
T-W-10Promieniowanie słoneczne i jego skutki.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.15
A-L-3Konsultacje związane z przygotowaniem i korektą sprawozdań.10
A-L-4Sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.20
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych30
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo studenta w wykładach12
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.8
A-W-3Samodzielne studiowanie oraz poszerzanie wiadomości dotyczących tematyki realizowanej na wykładach.20
A-W-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B04_W01
Student definiuje podstawowe i pochodne wielkości fizyczne oraz ich jednostki miar według układu SI.
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2T-W-1M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
ROL_1A_B04_W02
Student opisuje i wyjaśnia fizyczną naturę zjawisk w oparciu o prawa fizyczne.
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-3, C-1, C-2T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-9, T-W-6, T-W-10, T-W-2M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-3, S-4
ROL_1A_B04_W03
Student objaśnia zależność właściwości ciał i zjawisk w oparciu o poznane prawa fizyczne.
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-3, C-1, C-2T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-9, T-W-6, T-W-10, T-W-2M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B04_U01
Student prawidłowo stosuje jednostki miar i wielkości fizyczne.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-3, C-1, C-2T-L-8, T-L-7, T-L-4, T-L-6, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-3, S-4
ROL_1A_B04_U02
Student posługuje się prawidłowo przyrządami pomiarowymi.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-3T-L-8, T-L-7, T-L-4, T-L-1, T-L-6, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-2S-2
ROL_1A_B04_U03
Student stosuje właściwe wzory i formuły prowadzące do otrzymania wyniku pomiaru pośredniego. Interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń w oparciu o dane zaczerpnięte z wiarygodnego źródła.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-3, C-2T-L-8, T-L-7, T-L-4, T-L-1, T-L-6, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-2S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B04_K01
Student wykazuje umiejętność pracy w zespole realizującym wyznaczone zadanie.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-3, C-2T-L-8, T-L-7, T-L-4, T-L-6, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-3, M-2S-2, S-4
ROL_1A_B04_K02
Student wykazuje dbałośc o udostępnione narządzia, urządzenia i aparaturę.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-3T-L-7, T-L-4, T-L-6, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-3, M-2S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B04_W01
Student definiuje podstawowe i pochodne wielkości fizyczne oraz ich jednostki miar według układu SI.
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
ROL_1A_B04_W02
Student opisuje i wyjaśnia fizyczną naturę zjawisk w oparciu o prawa fizyczne.
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.
ROL_1A_B04_W03
Student objaśnia zależność właściwości ciał i zjawisk w oparciu o poznane prawa fizyczne.
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B04_U01
Student prawidłowo stosuje jednostki miar i wielkości fizyczne.
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
ROL_1A_B04_U02
Student posługuje się prawidłowo przyrządami pomiarowymi.
2,0Student nie potrafi wykonać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz nie umie obsługiwać prostych przyrządów pomiarowych.
3,0Student przy pomocy nauczyciela obsługuje proste przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych.
3,5Student potrafi obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i samodzielnie wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi oszacować niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,5Student samodzielnie obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi dobrze wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
5,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Potafi bezbłędnie wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrządów oraz ma świadomość innych niepewności.
ROL_1A_B04_U03
Student stosuje właściwe wzory i formuły prowadzące do otrzymania wyniku pomiaru pośredniego. Interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń w oparciu o dane zaczerpnięte z wiarygodnego źródła.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich pomiarów.
3,0Student prezentuje " suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Student potrafi, przy pomocy nauczyciela, opracować sprawozdanie.
3,5Student prezentuje wyniki, formułuje prawidłowe podstawowe wnioski. Student potrafi samodzielnie opracowac sprawozdanie.
4,0Student potrafi dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potrafi przeprowdzić dyskusję osiągniętych wyników. Zna podstawy oceny niepewności pomiarów.
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potafi oszacować niepewności pomiarów metodami statystycznymi.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i interpretować osiągnięte wyniki. Oszacować niepewności pomiarów różnymi metodami.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B04_K01
Student wykazuje umiejętność pracy w zespole realizującym wyznaczone zadanie.
2,0Student nie potrafi pracować w zespole. Nie szanuje pracy własnej i innych. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student w stopniu dostatecznym wykazuje zanagażowanie w pracę zespołową. Zazwyczaj szanuje pracę własną i innych.
3,5Student potrafi pracować w zespole. Szanuje pracę własną i innych.
4,0Student chętnie pracuje w zespołe. Szanuje pracę własną i innych.
4,5Student wykazuje zangażowanie w pracę zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student kieruje pracą zespołu, wykazuje kreatywność i zangażowanie. Szanuje pracę swoją i innych. Jest świadom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
ROL_1A_B04_K02
Student wykazuje dbałośc o udostępnione narządzia, urządzenia i aparaturę.
2,0Student nie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student przeważnie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
3,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,0Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, za pracę własną, poszanowanie pracy swojej i innych.
5,0Student wykazuje odpowiedzialność i dbałość za powierzany sprzęt.

Literatura podstawowa

  1. Przestalski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki., Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001
  2. Brzóstowicz A. i in., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki., Pod redakcją E. Skórskiej, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003
  2. Bobrowski Cz., Fizyka – krótki kurs, WN-T, Warszawa, 1998, wyd. 6 (lub następne wydania - wznowienia)
  3. Jegierski K., Sierański K., szlufarska I., Fizyka. Repetytorium - zadania z rozwiązaniami. Kurs powtórkowy dla studentów I roku i uczniów szkół średnich., Oficyna Wydawnicza Scripta, Wrocław, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.2
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.2
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.2
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.2
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.2
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.2
T-L-7Pomiary rezystancji.2
T-L-8Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia wstępne: Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI.1
T-W-2Grawitacja: pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, ciężar.1
T-W-3Elementy mechaniki klasycznej i relatywistycznej: Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Praca jako sposób przekazywania energii.1
T-W-4Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.1
T-W-5Wielkości i prawa opisujące ruch płynów doskonałych i rzeczywistych.1
T-W-6Fizyka cząsteczkowa: Kinetyczno-molekularna teoria budowy materii. Elementy termodynamiki. Zjawiska transporu czasteczkowego. Zjawiska powierzchniowe w cieczach.2
T-W-7Podstawy elektryczności i magnetyzmu: Klasyczna teoria przewodnctwa elektrycznego. Wielkości i prawa związane z przepływem pradu elektrycznego. Pole magnetyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii.1
T-W-8Fale elektomagnetyczne: mechanizm rozchodzenia się i przenoszenia energii oraz zjawiska falowe.1
T-W-9Elementy fizyki atomowej i jądrowej: Ogólna charakterystyka atomu i jądra atomowego. Promieniotwórczość naturalna. Rodzaje promieniowania. Oddziaływanie promieniowania i biologiczne skutki promieniowania jonizującego.2
T-W-10Promieniowanie słoneczne i jego skutki.1
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.15
A-L-3Konsultacje związane z przygotowaniem i korektą sprawozdań.10
A-L-4Sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.20
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo studenta w wykładach12
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.8
A-W-3Samodzielne studiowanie oraz poszerzanie wiadomości dotyczących tematyki realizowanej na wykładach.20
A-W-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_W01Student definiuje podstawowe i pochodne wielkości fizyczne oraz ich jednostki miar według układu SI.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne: Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_W02Student opisuje i wyjaśnia fizyczną naturę zjawisk w oparciu o prawa fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-W-8Fale elektomagnetyczne: mechanizm rozchodzenia się i przenoszenia energii oraz zjawiska falowe.
T-W-7Podstawy elektryczności i magnetyzmu: Klasyczna teoria przewodnctwa elektrycznego. Wielkości i prawa związane z przepływem pradu elektrycznego. Pole magnetyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii.
T-W-3Elementy mechaniki klasycznej i relatywistycznej: Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Praca jako sposób przekazywania energii.
T-W-5Wielkości i prawa opisujące ruch płynów doskonałych i rzeczywistych.
T-W-4Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.
T-W-9Elementy fizyki atomowej i jądrowej: Ogólna charakterystyka atomu i jądra atomowego. Promieniotwórczość naturalna. Rodzaje promieniowania. Oddziaływanie promieniowania i biologiczne skutki promieniowania jonizującego.
T-W-6Fizyka cząsteczkowa: Kinetyczno-molekularna teoria budowy materii. Elementy termodynamiki. Zjawiska transporu czasteczkowego. Zjawiska powierzchniowe w cieczach.
T-W-10Promieniowanie słoneczne i jego skutki.
T-W-2Grawitacja: pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, ciężar.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_W03Student objaśnia zależność właściwości ciał i zjawisk w oparciu o poznane prawa fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-W-8Fale elektomagnetyczne: mechanizm rozchodzenia się i przenoszenia energii oraz zjawiska falowe.
T-W-7Podstawy elektryczności i magnetyzmu: Klasyczna teoria przewodnctwa elektrycznego. Wielkości i prawa związane z przepływem pradu elektrycznego. Pole magnetyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii.
T-W-3Elementy mechaniki klasycznej i relatywistycznej: Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Praca jako sposób przekazywania energii.
T-W-5Wielkości i prawa opisujące ruch płynów doskonałych i rzeczywistych.
T-W-4Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.
T-W-9Elementy fizyki atomowej i jądrowej: Ogólna charakterystyka atomu i jądra atomowego. Promieniotwórczość naturalna. Rodzaje promieniowania. Oddziaływanie promieniowania i biologiczne skutki promieniowania jonizującego.
T-W-6Fizyka cząsteczkowa: Kinetyczno-molekularna teoria budowy materii. Elementy termodynamiki. Zjawiska transporu czasteczkowego. Zjawiska powierzchniowe w cieczach.
T-W-10Promieniowanie słoneczne i jego skutki.
T-W-2Grawitacja: pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, ciężar.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą wiedzę z większości zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę z zakresu całego zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_U01Student prawidłowo stosuje jednostki miar i wielkości fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-1Zwięzłe przedstawienie najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-L-8Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.
T-L-7Pomiary rezystancji.
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą umiejętność zastosowania większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i umiejętność zastosowania wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_U02Student posługuje się prawidłowo przyrządami pomiarowymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
Treści programoweT-L-8Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.
T-L-7Pomiary rezystancji.
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykonać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz nie umie obsługiwać prostych przyrządów pomiarowych.
3,0Student przy pomocy nauczyciela obsługuje proste przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych.
3,5Student potrafi obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i samodzielnie wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi oszacować niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
4,5Student samodzielnie obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych. Potafi dobrze wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrzadów.
5,0Student obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje samodzielnie pomiary podstawowych wielkości fizycznych, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym. Potafi bezbłędnie wyznaczyć niepewności pomiaru użytych przyrządów oraz ma świadomość innych niepewności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_U03Student stosuje właściwe wzory i formuły prowadzące do otrzymania wyniku pomiaru pośredniego. Interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń w oparciu o dane zaczerpnięte z wiarygodnego źródła.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-L-8Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.
T-L-7Pomiary rezystancji.
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich pomiarów.
3,0Student prezentuje " suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Student potrafi, przy pomocy nauczyciela, opracować sprawozdanie.
3,5Student prezentuje wyniki, formułuje prawidłowe podstawowe wnioski. Student potrafi samodzielnie opracowac sprawozdanie.
4,0Student potrafi dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potrafi przeprowdzić dyskusję osiągniętych wyników. Zna podstawy oceny niepewności pomiarów.
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowac sprawozdanie, efektywnie prezentować, analizować osiągnięte wyniki. Potafi oszacować niepewności pomiarów metodami statystycznymi.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i interpretować osiągnięte wyniki. Oszacować niepewności pomiarów różnymi metodami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_K01Student wykazuje umiejętność pracy w zespole realizującym wyznaczone zadanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
C-2Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-L-8Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.
T-L-7Pomiary rezystancji.
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole. Nie szanuje pracy własnej i innych. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student w stopniu dostatecznym wykazuje zanagażowanie w pracę zespołową. Zazwyczaj szanuje pracę własną i innych.
3,5Student potrafi pracować w zespole. Szanuje pracę własną i innych.
4,0Student chętnie pracuje w zespołe. Szanuje pracę własną i innych.
4,5Student wykazuje zangażowanie w pracę zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student kieruje pracą zespołu, wykazuje kreatywność i zangażowanie. Szanuje pracę swoją i innych. Jest świadom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B04_K02Student wykazuje dbałośc o udostępnione narządzia, urządzenia i aparaturę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych, stosowania jednostek miar zgodnych z SI oraz oobliczeń wyniku końcowego łącznie z określeniem jego wiarygodności, przydatności i rzetelności.
Treści programoweT-L-7Pomiary rezystancji.
T-L-4Wyznaczanie wilgotności materiału roślinnego i powietrza.
T-L-6Pomiary współczynników napiecia powierzchniowego i/lub lepkości cieczy.
T-L-3Wyznaczanie gęstosci cieczy i roztworów.
T-L-5Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub ciepła parowania (skraplania) wody.
T-L-2Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach prawidłowych.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena skorygowanych sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
3,0Student przeważnie wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
3,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,0Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt.
4,5Student wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, za pracę własną, poszanowanie pracy swojej i innych.
5,0Student wykazuje odpowiedzialność i dbałość za powierzany sprzęt.