Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Chemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Grażyna Jurgiel-Małecka <Grazyna.Jurgiel-Malecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>, Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 2,00,41zaliczenie
wykładyW1 12 3,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z chemii nieorganicznej i organicznej z zakresu szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi reakcjami i zjawiskami chemicznymi.
C-2Zapoznanie studentów z właściwościami wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności pracy w laboratorium chemicznym w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków chemicznych.
C-4Nabycie przez studentów umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych.
C-5Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji i opracowywania wyników analiz chemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Technika pracy w laboratorium chemicznym. Wykonywanie reakcji.2
T-L-2Elementy analizy jakościowej. Reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów. Identyfikacja soli prostych.6
T-L-3Elementy analizy ilościowej. Obliczenia stechiometryczne. Acydymetria. Redoksometria. Kompleksometria.7
15
wykłady
T-W-1Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków2
T-W-2Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości związku. Typy reakcji chemicznych. Kataliza chemiczna. Reakcje utlenienia i redukcji.2
T-W-3Roztwory i zjawiska zachodzące w roztworach. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów.2
T-W-4Budowa i właściwości wybranych grup związków organicznych jedno i wielofunkcyjnych: alkany, alkeny, alkiny, węglowodory aromatyczne, związki heterocykliczne, alkohole, aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, aminokwasy, białka, węglowodany, tłuszcze.6
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Przygotowanie do sprawdzianów i kolokwiów.20
A-L-4Dokończenie w domu sprawozdań z ćwiczeń.15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.12
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów.30
A-W-3Udział w konsultacjach.8
A-W-4Czytanie wskazanej literatury.40
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Metody problemowe (rozwiązywanie zadań, omawianie wyników analiz, dyskusje).
M-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie reakcji i analiz).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie samodzielnie wykonanej analizy.
S-2Ocena formująca: Kolokwium z wybranej części materiału.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B03_W01
Posiada wiedzę na temat zjawisk chemicznych zachodzących w otoczeniu i potrafi je jakościowo i ilościowo opisać przy pomocy reakcji chemicznych i obliczeń stechiometrycznych. Zna podstawowe właściwości wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych. Potrafi przewidzieć kierunki przemian związków chemicznych oraz ocenić wpływ tych przemian na środowisko.
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1, C-5, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-3M-1, M-2S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B03_U01
Student zna technikę pracy w laboratorium chemicznym. Samodzielnie wykonuje oznaczenia z analizy jakościowej i ilościowej (np. oznacza chemiczny skład roślin). Potrafi opracować i zinterpretować wyniki analiz chemicznych.
ROL_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-4, C-3, C-5T-L-2, T-L-3, T-L-1M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B03_K01
Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty stosowania związków chemicznych w rolnictwie.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-5T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-1, M-3, M-2S-3, S-4
ROL_1A_B03_K02
Potrafi pracować w zespole, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
ROL_1A_K02R1A_K02C-4, C-3, C-5, C-2T-L-1M-3, M-2S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B03_W01
Posiada wiedzę na temat zjawisk chemicznych zachodzących w otoczeniu i potrafi je jakościowo i ilościowo opisać przy pomocy reakcji chemicznych i obliczeń stechiometrycznych. Zna podstawowe właściwości wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych. Potrafi przewidzieć kierunki przemian związków chemicznych oraz ocenić wpływ tych przemian na środowisko.
2,0
3,0Student ma ogólną wiedzę na temat zjawisk chemicznych zachodzących w otoczeniu, potrafi pisać proste reakcje chemiczne i wykonuje proste obliczenia stechiometryczne, zna w wąskim zakresie właściwości wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B03_U01
Student zna technikę pracy w laboratorium chemicznym. Samodzielnie wykonuje oznaczenia z analizy jakościowej i ilościowej (np. oznacza chemiczny skład roślin). Potrafi opracować i zinterpretować wyniki analiz chemicznych.
2,0
3,0Student zna ogólnie technikę pracy w laboratorium chemicznym. Umie samodzielnie wykonać analizę, ale jest ona czasami obarczona błędami. Potrafi opracować i zinterpretować wyniki analizy, ale czasami popełnia przy tym błędy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B03_K01
Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty stosowania związków chemicznych w rolnictwie.
2,0
3,0Student ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty stosowania środków chemicznych w rolnictwie.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_B03_K02
Potrafi pracować w zespole, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0
3,0Student pracuje w zespole, ale nie jest przedsiębiorczy, niektóre polecenia wykonuje bezmyślnie i naogół naśladuje innych studentów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. LL. Jones, P.W. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2006
  2. J.D.Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1997
  3. P. Mastalerz, Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. A. Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1982
  2. M. Homby, J. Peach, Podstawy chemii organicznej, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Technika pracy w laboratorium chemicznym. Wykonywanie reakcji.2
T-L-2Elementy analizy jakościowej. Reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów. Identyfikacja soli prostych.6
T-L-3Elementy analizy ilościowej. Obliczenia stechiometryczne. Acydymetria. Redoksometria. Kompleksometria.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków2
T-W-2Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości związku. Typy reakcji chemicznych. Kataliza chemiczna. Reakcje utlenienia i redukcji.2
T-W-3Roztwory i zjawiska zachodzące w roztworach. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów.2
T-W-4Budowa i właściwości wybranych grup związków organicznych jedno i wielofunkcyjnych: alkany, alkeny, alkiny, węglowodory aromatyczne, związki heterocykliczne, alkohole, aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, aminokwasy, białka, węglowodany, tłuszcze.6
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Przygotowanie do sprawdzianów i kolokwiów.20
A-L-4Dokończenie w domu sprawozdań z ćwiczeń.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.12
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów.30
A-W-3Udział w konsultacjach.8
A-W-4Czytanie wskazanej literatury.40
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_W01Posiada wiedzę na temat zjawisk chemicznych zachodzących w otoczeniu i potrafi je jakościowo i ilościowo opisać przy pomocy reakcji chemicznych i obliczeń stechiometrycznych. Zna podstawowe właściwości wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych. Potrafi przewidzieć kierunki przemian związków chemicznych oraz ocenić wpływ tych przemian na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi reakcjami i zjawiskami chemicznymi.
C-5Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji i opracowywania wyników analiz chemicznych.
C-2Zapoznanie studentów z właściwościami wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych.
Treści programoweT-W-1Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków
T-W-2Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości związku. Typy reakcji chemicznych. Kataliza chemiczna. Reakcje utlenienia i redukcji.
T-W-3Roztwory i zjawiska zachodzące w roztworach. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów.
T-L-3Elementy analizy ilościowej. Obliczenia stechiometryczne. Acydymetria. Redoksometria. Kompleksometria.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Metody problemowe (rozwiązywanie zadań, omawianie wyników analiz, dyskusje).
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów.
S-2Ocena formująca: Kolokwium z wybranej części materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ogólną wiedzę na temat zjawisk chemicznych zachodzących w otoczeniu, potrafi pisać proste reakcje chemiczne i wykonuje proste obliczenia stechiometryczne, zna w wąskim zakresie właściwości wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_U01Student zna technikę pracy w laboratorium chemicznym. Samodzielnie wykonuje oznaczenia z analizy jakościowej i ilościowej (np. oznacza chemiczny skład roślin). Potrafi opracować i zinterpretować wyniki analiz chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-4Nabycie przez studentów umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności pracy w laboratorium chemicznym w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków chemicznych.
C-5Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji i opracowywania wyników analiz chemicznych.
Treści programoweT-L-2Elementy analizy jakościowej. Reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów. Identyfikacja soli prostych.
T-L-3Elementy analizy ilościowej. Obliczenia stechiometryczne. Acydymetria. Redoksometria. Kompleksometria.
T-L-1Technika pracy w laboratorium chemicznym. Wykonywanie reakcji.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie reakcji i analiz).
M-2Metody problemowe (rozwiązywanie zadań, omawianie wyników analiz, dyskusje).
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwium z wybranej części materiału.
S-1Ocena formująca: Zaliczenie samodzielnie wykonanej analizy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ogólnie technikę pracy w laboratorium chemicznym. Umie samodzielnie wykonać analizę, ale jest ona czasami obarczona błędami. Potrafi opracować i zinterpretować wyniki analizy, ale czasami popełnia przy tym błędy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_K01Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty stosowania związków chemicznych w rolnictwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-5Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji i opracowywania wyników analiz chemicznych.
Treści programoweT-W-1Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków
T-W-2Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości związku. Typy reakcji chemicznych. Kataliza chemiczna. Reakcje utlenienia i redukcji.
T-W-4Budowa i właściwości wybranych grup związków organicznych jedno i wielofunkcyjnych: alkany, alkeny, alkiny, węglowodory aromatyczne, związki heterocykliczne, alkohole, aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, aminokwasy, białka, węglowodany, tłuszcze.
T-W-3Roztwory i zjawiska zachodzące w roztworach. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie reakcji i analiz).
M-2Metody problemowe (rozwiązywanie zadań, omawianie wyników analiz, dyskusje).
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty stosowania środków chemicznych w rolnictwie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_K02Potrafi pracować w zespole, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-4Nabycie przez studentów umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności pracy w laboratorium chemicznym w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków chemicznych.
C-5Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji i opracowywania wyników analiz chemicznych.
C-2Zapoznanie studentów z właściwościami wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych.
Treści programoweT-L-1Technika pracy w laboratorium chemicznym. Wykonywanie reakcji.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie reakcji i analiz).
M-2Metody problemowe (rozwiązywanie zadań, omawianie wyników analiz, dyskusje).
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Zaliczenie samodzielnie wykonanej analizy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student pracuje w zespole, ale nie jest przedsiębiorczy, niektóre polecenia wykonuje bezmyślnie i naogół naśladuje innych studentów.
3,5
4,0
4,5
5,0