Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Matematyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Jurij Chigariev <Jurij.Chigariev@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 9 2,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 9 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z matematyki w zakresie szkoły średnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunku rolniczym oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich i rolniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Funkcji jednej zmiennej i ich wykresy2
T-A-2Wyznaczniki2
T-A-3Macierze2
T-A-4Układ równań liniowych-metoda Cramera. Postać macierzowa układu równań liniowych.1
T-A-5Rachunek wektorowy2
9
wykłady
T-W-1Elementy logiki - podstawowe pojęcia1
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji jednej zmiennej i ich wykresy1
T-W-3Macierze i wyznaczniki1
T-W-4Układ równań liniowych - reguła Cramera1
T-W-5Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie.3
T-W-6Zastosowanie matematyki w zakresie rolnictwa2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w cwiczeniach adytoryjnych9
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów18
A-A-3Konsultacje3
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Samodzielne analizowanie treści wykładów i studiowanie podręczników33
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia8
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów z rolnictwa
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykład - student przystępuje do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B01_W01
Nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego. Przedstawianie graficzne najważniejszych funkcji matematycznych.Umiejętności i kompetencje matematycznego opisu zjawisk fizycznych oraz rolniczych
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B01_U01
Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
ROL_1A_U01R1A_U01C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B01_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K01, ROL_1A_K07R1A_K01, R1A_K07, R1A_K08InzA_K02C-1T-W-6, T-W-1, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-1, T-A-4M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B01_W01
Nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego. Przedstawianie graficzne najważniejszych funkcji matematycznych.Umiejętności i kompetencje matematycznego opisu zjawisk fizycznych oraz rolniczych
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym zdobył wiedzę w zakresie matematyki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B01_U01
Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B01_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia oraz przestrzega zasad etyki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pasewicz W., Matematyka dla studentów akademii rolniczych. CZ. I, Akademia Rolnica, Szczecin, 1999
  2. Majkowska M., Matematyka nie tylko dla leśników, SGGW Warszawa, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Grzegorczyk J, Matematyka Cz. I-II, Politechnika Warszawska, Warszawa., 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Funkcji jednej zmiennej i ich wykresy2
T-A-2Wyznaczniki2
T-A-3Macierze2
T-A-4Układ równań liniowych-metoda Cramera. Postać macierzowa układu równań liniowych.1
T-A-5Rachunek wektorowy2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy logiki - podstawowe pojęcia1
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji jednej zmiennej i ich wykresy1
T-W-3Macierze i wyznaczniki1
T-W-4Układ równań liniowych - reguła Cramera1
T-W-5Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie.3
T-W-6Zastosowanie matematyki w zakresie rolnictwa2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w cwiczeniach adytoryjnych9
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów18
A-A-3Konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Samodzielne analizowanie treści wykładów i studiowanie podręczników33
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia8
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B01_W01Nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego. Przedstawianie graficzne najważniejszych funkcji matematycznych.Umiejętności i kompetencje matematycznego opisu zjawisk fizycznych oraz rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunku rolniczym oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich i rolniczych
Treści programoweT-W-6Zastosowanie matematyki w zakresie rolnictwa
T-W-1Elementy logiki - podstawowe pojęcia
T-W-4Układ równań liniowych - reguła Cramera
T-W-5Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie.
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji jednej zmiennej i ich wykresy
T-W-3Macierze i wyznaczniki
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów z rolnictwa
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym zdobył wiedzę w zakresie matematyki.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B01_U01Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunku rolniczym oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich i rolniczych
Treści programoweT-W-6Zastosowanie matematyki w zakresie rolnictwa
T-W-1Elementy logiki - podstawowe pojęcia
T-W-4Układ równań liniowych - reguła Cramera
T-W-5Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie.
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji jednej zmiennej i ich wykresy
T-W-3Macierze i wyznaczniki
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów z rolnictwa
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B01_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunku rolniczym oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich i rolniczych
Treści programoweT-W-6Zastosowanie matematyki w zakresie rolnictwa
T-W-1Elementy logiki - podstawowe pojęcia
T-A-3Macierze
T-A-2Wyznaczniki
T-A-5Rachunek wektorowy
T-A-1Funkcji jednej zmiennej i ich wykresy
T-A-4Układ równań liniowych-metoda Cramera. Postać macierzowa układu równań liniowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów z rolnictwa
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia oraz przestrzega zasad etyki.
3,5
4,0
4,5
5,0