Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Józef Wasilewski <Jozef.Wasilewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studentów do samodzielnej, autorskiej pracy z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców.
C-2Kształtowanie postaw społecznych i naukowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rozwój ochrony wiedzy w Polsce i na świecie - charakterystyka niematerialnych dóbr występujących w obrocie cywilnoprawnym w aspekcie prawa krajowego i międzynarodowego.2
T-W-2Prawa własności w twórczości artystycznej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem nienaruszalności prawa autorskiego do utworów literackich, publicystycznych i naukowych.4
T-W-3Ochrona przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych.2
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.8
A-W-2Poszukiwanie, analiza i wybór źródeł informacji niezbędnych do napisania pracy zaliczeniowej.8
A-W-3Opracowanie referatu.12
A-W-4Konsultacje.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Pogadanka.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa zajęć na podstawie pracy referatowej tematycznie odpowiadającej zagadnieniom ochrony własności intelektualnej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A07_W01
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony odmian roślin uprawnych oraz ochrony konkurencji i konsumenta.
ROL_1A_W03R1A_W08InzA_W03C-2, C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A07_U01
Student dokonuje analizy i syntezy informacji uzyskiwanych z różnych źródeł: bazy informacji dotyczących wiedzy chronionej, akty normatywne i ustawodawcze, opracowania wydawnicze.
ROL_1A_U13R1A_U02C-1T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A07_K01
Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego, w tym interesów hodowców roślin i przedsiębiorców zajmujących się produkcją żywności.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-2, C-1T-W-3M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A07_W01
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony odmian roślin uprawnych oraz ochrony konkurencji i konsumenta.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3,0Student opanował zakres materiału przedmiotu w stopniu podstawowym, dostrzega główne różnice miedzy ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu ochrony prawnoautorskiej, ochrony własności przemysłowej oraz ochrony konkurencji i konsumenta. Wie jakie przywileje wynikają z realizacji ochrony dorobku intelektualnego oraz jakie należy spełnić obowiązki by tą ochronę uzyskać.
4,0Student opanował zakres materiału przedmiotu w stopniu dobrym, dostrzega różnice między sposobami ochrony dorobku intelektualnego, wskazuje na główne akty prawne regulujące kwesje ochrony autorskiej i własności przemysłowej, wie jakie należy spełnić kryteria i przed jakimi instytucjami ubiegać się o przywileje ochronne.
4,5Student opanował zakres materiału przedmiotu w stopniu dobrym, dostrzega różnice między sposobami ochrony dorobku intelektualnego, wskazuje na akty prawne regulujące kwesje ochrony autorskiej i własności przemysłowej, wie jakie są procedury krajowe i międzynarodowe ubiegania się o ochronę dorobku intelektualnego.
5,0Student bardzo dobrze opanował zakres materiału przedmiotu, biegle orientuje się w zakresie prawnej możliwości ochrony dorobku intelektualnego, wie jakie są procedury krajowe i międzynarodowe ubiegania się o ochronę, dostrzega niedoskonałości konstrukcji aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz jest świadomy różnic występujących w doktrynie i wykładni prawa własności intelektualnej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A07_U01
Student dokonuje analizy i syntezy informacji uzyskiwanych z różnych źródeł: bazy informacji dotyczących wiedzy chronionej, akty normatywne i ustawodawcze, opracowania wydawnicze.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy przekazywaniej na wykładach w celu opracowania autorskiej pracy referatowej.
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę przekazywaną na wykładach i korzystając z pomocy wykładowcy opracowuje pracę referatową.
3,5Student samodzielnie opracowuje pracę referatową z poszanowaniem prawa autorskiego (wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania), ale o przeciętnej wartosci merytorycznej.
4,0Student samodzielnie opracowuje pracę referatową o dobrym poziomie merytorycznym (przemyslana tematyka, aktualne źródła informacji) i edytorskim ((wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania).
4,5Student samodzielnie opracowuje pracę referatową o dobrym poziomie merytorycznym (przemyslana tematyka, aktualne źródła informacji) i edytorskim ((wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania). W sposób wyczerpujący przedstawia analizowane zagadnienia, popierając je licznymi odniesieniami bibliograficznymi.
5,0Student samodzielnie opracowuje pracę referatową o bardzo dobrym poziomie merytorycznym (przemyslana tematyka, aktualne źródła informacji) i edytorskim (wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania, stosuje różne przypisy: bibliograficzne, informacyjne, terminologiczne, rzeczowe). W sposób wyczerpujący przedstawia temat,dokonując analizy krytycznej formułuje trafne wnioski, które popiera odniesieniami bibliograficznymi.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A07_K01
Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego, w tym interesów hodowców roślin i przedsiębiorców zajmujących się produkcją żywności.
2,0Student nie dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,0Student nie neguje zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych.
4,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych.
4,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, postrzega prawa ochrone w kategoriach potencjalnej możliwości ich zastosowania we własnym życiu zawodowym.
5,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, ma doświadczenia własne w zakresie korzystania z monopolu autorskiego (np. publikacje) oraz monopolu z praw do przedmiotów własności przemysłowej.

Literatura podstawowa

  1. Kotaraba W., Ochrona wiedzy w Polsce, ORGMASZ, Warszawa, 2005
  2. du Vall M., Prawo patentowe, Wolters Kluwer, Warszawa, 2008
  3. Szmigrocki J., Merski J., Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego., DRUKTUR, Warszawa, 2007
  4. Żakowska-Henzler H., Wynalazek biotechnologiczny przedmiot patentu., SCHOLAR, Warszawa, 2006
  5. Załucki M., Prawo własności intelektualnej. Repetytorium., DIFIN, Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój ochrony wiedzy w Polsce i na świecie - charakterystyka niematerialnych dóbr występujących w obrocie cywilnoprawnym w aspekcie prawa krajowego i międzynarodowego.2
T-W-2Prawa własności w twórczości artystycznej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem nienaruszalności prawa autorskiego do utworów literackich, publicystycznych i naukowych.4
T-W-3Ochrona przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych.2
8

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.8
A-W-2Poszukiwanie, analiza i wybór źródeł informacji niezbędnych do napisania pracy zaliczeniowej.8
A-W-3Opracowanie referatu.12
A-W-4Konsultacje.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A07_W01Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony odmian roślin uprawnych oraz ochrony konkurencji i konsumenta.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W03Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Kształtowanie postaw społecznych i naukowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
C-1Przygotowanie studentów do samodzielnej, autorskiej pracy z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców.
Treści programoweT-W-3Ochrona przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych.
T-W-2Prawa własności w twórczości artystycznej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem nienaruszalności prawa autorskiego do utworów literackich, publicystycznych i naukowych.
T-W-1Rozwój ochrony wiedzy w Polsce i na świecie - charakterystyka niematerialnych dóbr występujących w obrocie cywilnoprawnym w aspekcie prawa krajowego i międzynarodowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Pogadanka.
M-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa zajęć na podstawie pracy referatowej tematycznie odpowiadającej zagadnieniom ochrony własności intelektualnej.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3,0Student opanował zakres materiału przedmiotu w stopniu podstawowym, dostrzega główne różnice miedzy ochroną prawnoautorską, a ochroną przedmiotów własności przemysłowej.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu ochrony prawnoautorskiej, ochrony własności przemysłowej oraz ochrony konkurencji i konsumenta. Wie jakie przywileje wynikają z realizacji ochrony dorobku intelektualnego oraz jakie należy spełnić obowiązki by tą ochronę uzyskać.
4,0Student opanował zakres materiału przedmiotu w stopniu dobrym, dostrzega różnice między sposobami ochrony dorobku intelektualnego, wskazuje na główne akty prawne regulujące kwesje ochrony autorskiej i własności przemysłowej, wie jakie należy spełnić kryteria i przed jakimi instytucjami ubiegać się o przywileje ochronne.
4,5Student opanował zakres materiału przedmiotu w stopniu dobrym, dostrzega różnice między sposobami ochrony dorobku intelektualnego, wskazuje na akty prawne regulujące kwesje ochrony autorskiej i własności przemysłowej, wie jakie są procedury krajowe i międzynarodowe ubiegania się o ochronę dorobku intelektualnego.
5,0Student bardzo dobrze opanował zakres materiału przedmiotu, biegle orientuje się w zakresie prawnej możliwości ochrony dorobku intelektualnego, wie jakie są procedury krajowe i międzynarodowe ubiegania się o ochronę, dostrzega niedoskonałości konstrukcji aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz jest świadomy różnic występujących w doktrynie i wykładni prawa własności intelektualnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A07_U01Student dokonuje analizy i syntezy informacji uzyskiwanych z różnych źródeł: bazy informacji dotyczących wiedzy chronionej, akty normatywne i ustawodawcze, opracowania wydawnicze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studentów do samodzielnej, autorskiej pracy z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców.
Treści programoweT-W-3Ochrona przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych.
T-W-2Prawa własności w twórczości artystycznej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem nienaruszalności prawa autorskiego do utworów literackich, publicystycznych i naukowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa zajęć na podstawie pracy referatowej tematycznie odpowiadającej zagadnieniom ochrony własności intelektualnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy przekazywaniej na wykładach w celu opracowania autorskiej pracy referatowej.
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę przekazywaną na wykładach i korzystając z pomocy wykładowcy opracowuje pracę referatową.
3,5Student samodzielnie opracowuje pracę referatową z poszanowaniem prawa autorskiego (wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania), ale o przeciętnej wartosci merytorycznej.
4,0Student samodzielnie opracowuje pracę referatową o dobrym poziomie merytorycznym (przemyslana tematyka, aktualne źródła informacji) i edytorskim ((wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania).
4,5Student samodzielnie opracowuje pracę referatową o dobrym poziomie merytorycznym (przemyslana tematyka, aktualne źródła informacji) i edytorskim ((wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania). W sposób wyczerpujący przedstawia analizowane zagadnienia, popierając je licznymi odniesieniami bibliograficznymi.
5,0Student samodzielnie opracowuje pracę referatową o bardzo dobrym poziomie merytorycznym (przemyslana tematyka, aktualne źródła informacji) i edytorskim (wsazuje na źródła informacji, stosuje odwołania w tekście, oznacza cytowania, stosuje różne przypisy: bibliograficzne, informacyjne, terminologiczne, rzeczowe). W sposób wyczerpujący przedstawia temat,dokonując analizy krytycznej formułuje trafne wnioski, które popiera odniesieniami bibliograficznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A07_K01Student ma świadomość potrzeby ochrony dorobku intelektualnego, w tym interesów hodowców roślin i przedsiębiorców zajmujących się produkcją żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Kształtowanie postaw społecznych i naukowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
C-1Przygotowanie studentów do samodzielnej, autorskiej pracy z poszanowaniem dorobku intelektualnego innych twórców.
Treści programoweT-W-3Ochrona przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Pogadanka.
M-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa zajęć na podstawie pracy referatowej tematycznie odpowiadającej zagadnieniom ochrony własności intelektualnej.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,0Student nie neguje zasadności ochrony dorobku intelektualnego.
3,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych.
4,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych.
4,5Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, postrzega prawa ochrone w kategoriach potencjalnej możliwości ich zastosowania we własnym życiu zawodowym.
5,0Student jest świadomy celu i korzyści wynikajacych z praw ochronnych, rozumie ich znaczenie dla relacji społecznych i gospodarczych, ma doświadczenia własne w zakresie korzystania z monopolu autorskiego (np. publikacje) oraz monopolu z praw do przedmiotów własności przemysłowej.