Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
IPBiS_1A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym, potrafi łączyć uzyskane informacje, interpretować je, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
IPBiS_1A_U02Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik: ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie w środowisku zawodowym i innych.
IPBiS_1A_U03Potrafi przygotować w j. polskim i obcym dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego wraz z omówieniem wyników jego realizacji.
IPBiS_1A_U04Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
IPBiS_1A_U05Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych.
IPBiS_1A_U06Potrafi posługiwać się metodami i modelami matematycznymi, a także wykonywać symulacje komputerowe do realizacji zadań typowych, analizy i oceny działania elementów pojazdów bojowych.
IPBiS_1A_U07Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych, mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz przeprowadzać symulacje komputerowe zmian wartości w funkcji przyjętych zmiennych, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
IPBiS_1A_U08Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy pojazdów bojowych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
IPBiS_1A_U09Potrafi analizować rozwiązania projektowe elementów i układów mechanicznych pojazdów bojowych ze względu na przyjęte kryteria użytkowe.
IPBiS_1A_U10Potrafi działać w środowisku informatycznym i wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania do projektowania, symulacji działania i weryfikacji zespołów pojazdu bojowego.
IPBiS_1A_U11Potrafi właściwie dobrać metody i urządzenia pozwalające mierzyć podstawowe wielkości charakteryzujące elementy i układy pojazdów bojowych.
IPBiS_1A_U12Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment działania układów pojazdu bojowego i w przypadku wykrycia nieprawidłowości dokonać ich diagnostyki.
IPBiS_1A_U13Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów mechanicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
IPBiS_1A_U14Ma przygotowanie niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz innych zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją, projektowaniem i badaniami oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy właściwe dla wykonywanych prac.
IPBiS_1A_U15Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
IPBiS_1A_U16Potrafi dokonać identyfikacji i opracować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów bojowych.
IPBiS_1A_U17Potrafi posłużyć się kartami katalogowymi, normami i notami aplikacyjnymi dla dobrania właściwych komponentów projektowanych lub modernizowanych systemów pojazdu bojowego.
IPBiS_1A_U18Potrafi ocenić przydatność powszechnie stosowanych metod i narzędzi, wykorzystywanych do rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich, typowych dla inżynierii pojazdów bojowych, w celu ich prawidłowego doboru.
IPBiS_1A_U19Potrafi zgodnie z przyjętą specyfikacją sporządzić projekt i wykonać proste urządzenie, obiekt, system lub proces w inżynierii pojazdów bojowych oraz potrafi przeprowadzić wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań.
IPBiS_1A_U20Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zagadnień humanistycznych, prawnych i społecznych.