Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
IPBiS_1A_K01Jest świadomy potrzeby i możliwości dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych osobistych i społecznych
IPBiS_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej włączając w to wpływ na otoczenie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
IPBiS_1A_K03Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i zespołową oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole w celu realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
IPBiS_1A_K04Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
IPBiS_1A_K05Rozumie potrzebę mobilności oraz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
IPBiS_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, np. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii o osiągnięciach we własnej i zespołowej działalności inżynierskiej, przy czym potrafi to zrobić w sposób powszechnie zrozumiały