Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy dyplomowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy dyplomowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętności metodyczne do wykonania zaplanowanej pracy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykonanie badań laboratoryjnych i napisanie pracy magisterskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu (w wymaganej liczbie egzemplarzy) w formie oprawionego maszynopisu oraz na nośnikach elektronicznych (płyty CD lub DVD)0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Konsultacje z opiekunem pracy12
A-L-2Wykonanie doświadczenia i opracowywanie uzyskanych wyników200
A-L-3Poszukiwanie źródeł literaturowych160
A-L-4Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych35
A-L-5Redakcja pracy180
587

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1objaśnienie
M-2seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena podsumowująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_B13_W01
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia pozwalające na samodzielną pracę w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych.
MS_2A_W01, MS_2A_W06C-1T-L-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_B13_U01
Student potrafi zaplanować i wykonać badania, opracować wyniki oraz przygotować tekst pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami. Potrafi zastosować właściwą analizę statystyczną.
MS_2A_U01, MS_2A_U02C-1T-L-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_B13_K01
Student jest gotów do samodzielnej organizacji pracy i ciągłego dokształcania
MS_2A_K01C-1T-L-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_B13_W01
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia pozwalające na samodzielną pracę w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych.
2,0
3,0Opracowanie i napisanie pracy magisterskiej na poziomie dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_B13_U01
Student potrafi zaplanować i wykonać badania, opracować wyniki oraz przygotować tekst pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami. Potrafi zastosować właściwą analizę statystyczną.
2,0
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu zaplanować i wykonać badania, opracować wyniki oraz przygotować tekst pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami. Potrafi zastosować właściwą analizę statystyczną.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_B13_K01
Student jest gotów do samodzielnej organizacji pracy i ciągłego dokształcania
2,0
3,0Student jest w dostatecznym stopniu gotów do samodzielnej organizacji pracy i ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Waszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu (w wymaganej liczbie egzemplarzy) w formie oprawionego maszynopisu oraz na nośnikach elektronicznych (płyty CD lub DVD)0
0

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Konsultacje z opiekunem pracy12
A-L-2Wykonanie doświadczenia i opracowywanie uzyskanych wyników200
A-L-3Poszukiwanie źródeł literaturowych160
A-L-4Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych35
A-L-5Redakcja pracy180
587
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_B13_W01Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia pozwalające na samodzielną pracę w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_W01Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące metod statystycznych, technik informatycznych i bioinformatyki wykorzystywane w naukach rolniczych i pokrewnych.
MS_2A_W06Zna i rozumie w pogłębionym stopniu słownictwo fachowe w języku obcym na poziomie B2+ w danej dziedzinie.
Cel przedmiotuC-1Wykonanie badań laboratoryjnych i napisanie pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu (w wymaganej liczbie egzemplarzy) w formie oprawionego maszynopisu oraz na nośnikach elektronicznych (płyty CD lub DVD)
Metody nauczaniaM-1objaśnienie
M-2seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opracowanie i napisanie pracy magisterskiej na poziomie dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_B13_U01Student potrafi zaplanować i wykonać badania, opracować wyniki oraz przygotować tekst pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami. Potrafi zastosować właściwą analizę statystyczną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_U01Potrafi wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł w języku polskim i języku obcym. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
MS_2A_U02Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania analitycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) oraz opisowej w języku polskim i obcym.
Cel przedmiotuC-1Wykonanie badań laboratoryjnych i napisanie pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu (w wymaganej liczbie egzemplarzy) w formie oprawionego maszynopisu oraz na nośnikach elektronicznych (płyty CD lub DVD)
Metody nauczaniaM-1objaśnienie
M-2seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu zaplanować i wykonać badania, opracować wyniki oraz przygotować tekst pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami. Potrafi zastosować właściwą analizę statystyczną.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_B13_K01Student jest gotów do samodzielnej organizacji pracy i ciągłego dokształcania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_K01Jest gotowy do ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Cel przedmiotuC-1Wykonanie badań laboratoryjnych i napisanie pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu (w wymaganej liczbie egzemplarzy) w formie oprawionego maszynopisu oraz na nośnikach elektronicznych (płyty CD lub DVD)
Metody nauczaniaM-1objaśnienie
M-2seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w dostatecznym stopniu gotów do samodzielnej organizacji pracy i ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0