Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
MS_2A_U01Potrafi wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł w języku polskim i języku obcym. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
MS_2A_U02Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania analitycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) oraz opisowej w języku polskim i obcym.
MS_2A_U03Potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne. Potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe i specjalistyczne techniki i narzędzia badawcze właściwe dla mikrobiologii stosowanej i nauk pokrewnych.
MS_2A_U04Potrafi różnicować organizmy patogenne i korzystne dla człowieka oraz zwierząt i określić ich rolę w środowisku.
MS_2A_U05Potrafi wprowadzać systemy zarządzania i normalizacji. Potrafi wykorzystać praktycznie wiedzę z zakresu prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy. Potrafi przeprowadzić analizy statystyczne wykorzystane w naukach rolniczych.
MS_2A_U06Potrafi pracować z materiałem genetycznym, hodowlami komórkowymi oraz potrafi wykorzystywać techniki obrazowania.
MS_2A_U07Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą zależności stanu immunologicznego zwierząt i ludzi w powiązaniu z ich dobrostanem.