Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
MS_2A_K01Jest gotowy do ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
MS_2A_K02Jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
MS_2A_K03Jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Jest gotowy postępować w stanach zagrożenia.
MS_2A_K04Jest gotowy myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.