Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
MS_2A_W01Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące metod statystycznych, technik informatycznych i bioinformatyki wykorzystywane w naukach rolniczych i pokrewnych.
MS_2A_W02Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia w zakresie uwarunkowań pomiędzy fizjologią organizmów żywych a genotypem oraz w zakresie znaczenia immunologii i immunoprofilaktyki w hodowli zwierząt.
MS_2A_W03Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące mikroorganizmów, ich specyfiki, różnorodności i roli w naukach rolniczych i pokrewnych.
MS_2A_W04Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska mikrobiologiczne i biologiczne zachodzące w pedosferze, hydrosferze i biosferze.
MS_2A_W05Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) i pasożytów oraz metod diagnostycznych służących do ich wykrywania.
MS_2A_W06Zna i rozumie w pogłębionym stopniu słownictwo fachowe w języku obcym na poziomie B2+ w danej dziedzinie.
MS_2A_W07Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące biotechnologii antybiotyków i lekooporności.
MS_2A_W08Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz z biotechnologii przemysłu spożywczego, w tym przetwórstwa z udziałem mikroorganizmów.
MS_2A_W09Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie hodowli komórkowych i ich zastosowanie.
MS_2A_W10Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod otrzymywania i zastosowania głównych rodzajów biopolimerów, mechanizmów biodegradacji oraz biorafinacji.
MS_2A_W11Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą systemu zarządzania i normalizacji. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy.
MS_2A_W12Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedze na temat szkodliwych związkach w środowisku, procesach skażenia oraz metodach ich oznaczania.
MS_2A_W13Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy zachodzące w środowisku i zależności między organizmami w nim funkcjonującymi i możliwości ich wykorzystania.