Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Sylabus przedmiotu Przechowalnictwo z elementami mikrobiologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przechowalnictwo z elementami mikrobiologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Dmytrów <Izabela.Dmytrow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>, Izabela Dmytrów <Izabela.Dmytrow@zut.edu.pl>, Anna Mituniewicz-Małek <Anna.Mituniewicz-Malek@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>, Katarzyna Skryplonek <kskryplonek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu Przechowalnictwo z elemantami mikrobiologii powinien posiadać wiedzę z zakresu ogólnej technologii żywności, mikrobiologii i biochemi
W-2Student potrafi samodzielnie wyszukiwać i korzystać z dostępnych źródeł informacji oraz posługiwaś się literaturą naukową
W-3Student ma opanowane podstawowe metody analityczne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych ze znajomością metod utrwalania oraz zmian fizykochemicznych zachodzących w przechowywanej żywności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenie wstępne, omówienie tematyki zajęć i kryteriów zaliczenia ćwiczeń, szkolenie stanowiskowe BHP1
T-L-2Wpływ glazurowania na stabilność przechowalniczą ryb2
T-L-3Kultury ochronne a cechy jakościowe mleka fermentowanego przechowywanego w warunkach chłodniczych2
T-L-4Wpływ modyfikowanej atmosfery na stabilność przechowalniczą żywności2
T-L-5Ocena aktywności wybranych grup enzymatycznych na jakość i bezpieczeństwo żywności8
15
wykłady
T-W-1Podział żywności ze względu na poziom przejawów zyciowych. Klasyfikacja metod utrwalania żywności.2
T-W-2Utrwalanie żywności niskimi temperaturami. Metody chłodzenie, odchładzania, zamrażania i rozmrażania2
T-W-3Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Przechowalnictwo poszczególnych grup produktów spożywczych2
T-W-4Przechowalnictwo poszczególnych grup produktów spożywczych c.d.2
T-W-5Mikroflora zepsucia3
T-W-6Wpływ warunków przechowywania na rozwój mikroorganizmów2
T-W-7Aktywność proteolityczna, amylolityczna i lipolityczna mikrooorganizmów w trakcie przechowywania żywności2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwow zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny ćwiczenia laboratoryjne w zespołach

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: wykłady - egzamin pisemny ćwiczenia - pisemny sprawdzain wiadomości lub/i odpowiedź ustna

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_PO13-1_W01
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zmiany mikrobiologiczne w chłodniczo przechowywanej żywności.
MS_2A_W08, MS_2A_W05C-1T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_PO13-1_U01
Student potrafi dokonać oceny zmian fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w chłodniczo przechowywanej żywności. Potrafi zaplanować etapy oceny ryzyka mikrobiologicznego chłodniczo przechowywanej żywności.
MS_2A_U02C-1T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_PO13-1_K01
Student jest gotów do ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
MS_2A_K04C-1T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_PO13-1_W01
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zmiany mikrobiologiczne w chłodniczo przechowywanej żywności.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i rozumie zmiany mikrobiologiczne w chłodniczo przechowywanej żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_PO13-1_U01
Student potrafi dokonać oceny zmian fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w chłodniczo przechowywanej żywności. Potrafi zaplanować etapy oceny ryzyka mikrobiologicznego chłodniczo przechowywanej żywności.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dokonać oceny zmian fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w chłodniczo przechowywanej żywności. Potrafi zaplanować etapy oceny ryzyka mikrobiologicznego chłodniczo przechowywanej żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_PO13-1_K01
Student jest gotów do ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0
3,0Student jest dostatecznie gotów do ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zin M. (red.), Utrwalanie i przechowywanie żywności, Wydawnictwo Uniwersytetyu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008
  2. Molska I., Zarys mikrobiologii mleczarskiej, PWRiL, Warszawa, 1988
  3. Postolski J., Gruda Z., Zamrażanie żywności, WNT, Warszawa, 1985
  4. Jastrzębski W., Technologia chłodnicza żywności, WSiP, Warszawa, 1991

Literatura dodatkowa

  1. Cogan T.M., Accolas J.P., Dairy starter cultures, VCH Publishers, Inc., New York, 1995
  2. Czasopisma on line: Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Chłodnictwo
  3. Adamicki F., Czerko Z., Przechowalnictwo warzyw, PWRiL, Warszawa, 2002
  4. Judith A. Evans, Frozen Food Science and Technology, Copyright © 2008 Blackwell Publishing Ltd, 2008
  5. Gajewska M., Przechowalnictwo warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenie wstępne, omówienie tematyki zajęć i kryteriów zaliczenia ćwiczeń, szkolenie stanowiskowe BHP1
T-L-2Wpływ glazurowania na stabilność przechowalniczą ryb2
T-L-3Kultury ochronne a cechy jakościowe mleka fermentowanego przechowywanego w warunkach chłodniczych2
T-L-4Wpływ modyfikowanej atmosfery na stabilność przechowalniczą żywności2
T-L-5Ocena aktywności wybranych grup enzymatycznych na jakość i bezpieczeństwo żywności8
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział żywności ze względu na poziom przejawów zyciowych. Klasyfikacja metod utrwalania żywności.2
T-W-2Utrwalanie żywności niskimi temperaturami. Metody chłodzenie, odchładzania, zamrażania i rozmrażania2
T-W-3Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Przechowalnictwo poszczególnych grup produktów spożywczych2
T-W-4Przechowalnictwo poszczególnych grup produktów spożywczych c.d.2
T-W-5Mikroflora zepsucia3
T-W-6Wpływ warunków przechowywania na rozwój mikroorganizmów2
T-W-7Aktywność proteolityczna, amylolityczna i lipolityczna mikrooorganizmów w trakcie przechowywania żywności2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwow zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_PO13-1_W01Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zmiany mikrobiologiczne w chłodniczo przechowywanej żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_W08Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz z biotechnologii przemysłu spożywczego, w tym przetwórstwa z udziałem mikroorganizmów.
MS_2A_W05Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) i pasożytów oraz metod diagnostycznych służących do ich wykrywania.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych ze znajomością metod utrwalania oraz zmian fizykochemicznych zachodzących w przechowywanej żywności.
Treści programoweT-W-2Utrwalanie żywności niskimi temperaturami. Metody chłodzenie, odchładzania, zamrażania i rozmrażania
T-L-2Wpływ glazurowania na stabilność przechowalniczą ryb
T-L-3Kultury ochronne a cechy jakościowe mleka fermentowanego przechowywanego w warunkach chłodniczych
T-L-4Wpływ modyfikowanej atmosfery na stabilność przechowalniczą żywności
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny ćwiczenia laboratoryjne w zespołach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykłady - egzamin pisemny ćwiczenia - pisemny sprawdzain wiadomości lub/i odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i rozumie zmiany mikrobiologiczne w chłodniczo przechowywanej żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_PO13-1_U01Student potrafi dokonać oceny zmian fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w chłodniczo przechowywanej żywności. Potrafi zaplanować etapy oceny ryzyka mikrobiologicznego chłodniczo przechowywanej żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_U02Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania analitycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) oraz opisowej w języku polskim i obcym.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych ze znajomością metod utrwalania oraz zmian fizykochemicznych zachodzących w przechowywanej żywności.
Treści programoweT-W-2Utrwalanie żywności niskimi temperaturami. Metody chłodzenie, odchładzania, zamrażania i rozmrażania
T-L-2Wpływ glazurowania na stabilność przechowalniczą ryb
T-L-3Kultury ochronne a cechy jakościowe mleka fermentowanego przechowywanego w warunkach chłodniczych
T-L-4Wpływ modyfikowanej atmosfery na stabilność przechowalniczą żywności
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny ćwiczenia laboratoryjne w zespołach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykłady - egzamin pisemny ćwiczenia - pisemny sprawdzain wiadomości lub/i odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dokonać oceny zmian fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w chłodniczo przechowywanej żywności. Potrafi zaplanować etapy oceny ryzyka mikrobiologicznego chłodniczo przechowywanej żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_PO13-1_K01Student jest gotów do ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_K04Jest gotowy myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych ze znajomością metod utrwalania oraz zmian fizykochemicznych zachodzących w przechowywanej żywności.
Treści programoweT-W-2Utrwalanie żywności niskimi temperaturami. Metody chłodzenie, odchładzania, zamrażania i rozmrażania
T-L-2Wpływ glazurowania na stabilność przechowalniczą ryb
T-L-3Kultury ochronne a cechy jakościowe mleka fermentowanego przechowywanego w warunkach chłodniczych
T-L-4Wpływ modyfikowanej atmosfery na stabilność przechowalniczą żywności
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny ćwiczenia laboratoryjne w zespołach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykłady - egzamin pisemny ćwiczenia - pisemny sprawdzain wiadomości lub/i odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest dostatecznie gotów do ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
3,5
4,0
4,5
5,0