Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Sylabus przedmiotu Hodowle komórkowe i ich wykorzystanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hodowle komórkowe i ich wykorzystanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>, Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy cytologii
W-2Podstawy histologii
W-3Podstawy genetyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapazanie studenta z zasadami prowadzenia hodowli komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Laboratoria hodowli komórek i tkanek2
T-L-2Zakładanie hodowli tkanek roślinnych4
T-L-3Określanie czynników wpływających na rozwój komórek i tkanek roślinnych2
T-L-4Zakładanie hodowli komórek zwierzęcych4
T-L-5Izolowanie i klonowanie komórek homeopatycznych2
T-L-6Określanie efektu cytopatogennego1
15
wykłady
T-W-1Hodowle komórek i tkanek roślinnych7
T-W-2Hodowle komórek i tkanek zwierzęcych8
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie piśmiennictwa5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie piśmiennictwa10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_B10_W01
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu hodowli komórek i tkanek
MS_2A_W09, MS_2A_W08C-1T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_B10_U01
Student potrafi prowadzić badania z hodowlami komórkowymi
MS_2A_U03, MS_2A_U06C-1T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_B10_K01
Jest gotowy do stosowania i popularyzacji nabytej wiedzy i umiejętności
MS_2A_K01C-1T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_B10_W01
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu hodowli komórek i tkanek
2,0
3,0Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu hodowli komórek i tkanek w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_B10_U01
Student potrafi prowadzić badania z hodowlami komórkowymi
2,0
3,0student potrafi prowadzić badania z hodowlami komórkowymi w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_B10_K01
Jest gotowy do stosowania i popularyzacji nabytej wiedzy i umiejętności
2,0
3,0jest gotów do zastosowania i popularyzacji nabytej wiedzy w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stokłosowa S., Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa, 2006
  2. Praca zbiorowa, Hodowla komórek i tkanek roślinnych, PWN, Warszawa, 1984

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Laboratoria hodowli komórek i tkanek2
T-L-2Zakładanie hodowli tkanek roślinnych4
T-L-3Określanie czynników wpływających na rozwój komórek i tkanek roślinnych2
T-L-4Zakładanie hodowli komórek zwierzęcych4
T-L-5Izolowanie i klonowanie komórek homeopatycznych2
T-L-6Określanie efektu cytopatogennego1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Hodowle komórek i tkanek roślinnych7
T-W-2Hodowle komórek i tkanek zwierzęcych8
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie piśmiennictwa5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie piśmiennictwa10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_B10_W01Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu hodowli komórek i tkanek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_W09Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie hodowli komórkowych i ich zastosowanie.
MS_2A_W08Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz z biotechnologii przemysłu spożywczego, w tym przetwórstwa z udziałem mikroorganizmów.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapazanie studenta z zasadami prowadzenia hodowli komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych
Treści programoweT-L-4Zakładanie hodowli komórek zwierzęcych
T-L-5Izolowanie i klonowanie komórek homeopatycznych
T-L-6Określanie efektu cytopatogennego
T-L-1Laboratoria hodowli komórek i tkanek
T-L-2Zakładanie hodowli tkanek roślinnych
T-L-3Określanie czynników wpływających na rozwój komórek i tkanek roślinnych
T-W-2Hodowle komórek i tkanek zwierzęcych
T-W-1Hodowle komórek i tkanek roślinnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu hodowli komórek i tkanek w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_B10_U01Student potrafi prowadzić badania z hodowlami komórkowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_U03Potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne. Potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe i specjalistyczne techniki i narzędzia badawcze właściwe dla mikrobiologii stosowanej i nauk pokrewnych.
MS_2A_U06Potrafi pracować z materiałem genetycznym, hodowlami komórkowymi oraz potrafi wykorzystywać techniki obrazowania.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapazanie studenta z zasadami prowadzenia hodowli komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych
Treści programoweT-L-4Zakładanie hodowli komórek zwierzęcych
T-L-5Izolowanie i klonowanie komórek homeopatycznych
T-L-6Określanie efektu cytopatogennego
T-L-1Laboratoria hodowli komórek i tkanek
T-L-2Zakładanie hodowli tkanek roślinnych
T-L-3Określanie czynników wpływających na rozwój komórek i tkanek roślinnych
T-W-2Hodowle komórek i tkanek zwierzęcych
T-W-1Hodowle komórek i tkanek roślinnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi prowadzić badania z hodowlami komórkowymi w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_B10_K01Jest gotowy do stosowania i popularyzacji nabytej wiedzy i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_K01Jest gotowy do ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapazanie studenta z zasadami prowadzenia hodowli komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych
Treści programoweT-L-4Zakładanie hodowli komórek zwierzęcych
T-L-5Izolowanie i klonowanie komórek homeopatycznych
T-L-6Określanie efektu cytopatogennego
T-L-1Laboratoria hodowli komórek i tkanek
T-L-2Zakładanie hodowli tkanek roślinnych
T-L-3Określanie czynników wpływających na rozwój komórek i tkanek roślinnych
T-W-2Hodowle komórek i tkanek zwierzęcych
T-W-1Hodowle komórek i tkanek roślinnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest gotów do zastosowania i popularyzacji nabytej wiedzy w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0