Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki wytwarzania II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki wytwarzania II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sebastian Fryska <Sebastian.Fryska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sebastian Fryska <Sebastian.Fryska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Fizyka
W-2Grafika inżynierska I
W-3Podstawy nauki o materiałach I
W-4Techniki wytwarzania I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
C-2Ukształtowanie umiejętności doboru i obliczania parametrów obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych
C-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
C-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wpływ zawartości węgla i szybkości chłodzenia po austenityzacji na twardość stali2
T-L-2Wpływ temperatury i czasu austenityzacji na twardość stali2
T-L-3Wpływ ośrodka chłodzącego na własności hartownej stali2
T-L-4Badanie odpuszczalności i kruchości odpuszczania stali konstrukcyjnej2
T-L-5Obróbka cieplna wybranych stopów miedzi i aluminium2
T-L-6Badanie tłoczności blach i wyznaczanie krzywych umocnienia materiału2
T-L-7Analiza konstrukcji tłoczników i wykrojników3
15
wykłady
T-W-1Terminologia i klasyfikacja procesów obróbki cieplnej2
T-W-2Przemiany w stali podczas nagrzewania (wykresy CTA) i wygrzewania.1
T-W-3Zabiegi wyżarzania stopów żelaza i metali nieżelaznych2
T-W-4Wykresy przemian przechłodzonego austenitu CTPi i CTPc.1
T-W-5Hartowanie objętościowe i powierzchniowe2
T-W-6Naprężenia hartownicze i odpuszczanie1
T-W-7Obróbka cieplna powierzchniowa1
T-W-8Podstawy teorii plastycznego płynięcia ciał izotropowych. Podział obróbki plastycznej.2
T-W-9Przebieg procesów plastycznego kształtowania i jego wpływ na własności wyrobu1
T-W-10Kuźnictwo ze szczególnym uwzględnieniem kucia matrycowego wielowykrojowego1
T-W-11Gięcie blach, ksztatowników i rur. Cięcie blach i konstrukcja wykrojników.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia testu5
A-L-3Opracowanie wniosków do sprawozdań z ćwiczeń5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Pogłębienie wiadomości analizą wskazanej literatury2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie wykładów2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
M-2Ukształtowanie umiejętności doboru i obliczania parametrów obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych
M-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
M-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki cieplnej na podstawie testu komputerowego - 2 testy po 25 pytań losowanych z 50 pytań
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki plastycznej na podstawie sprawdzianu pisemnego
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z obróbki cieplnej na podstawie testów komputerowych (20 pytań) przed każdym ćwiczeniem i sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z obróbki plastycznej na podstawie sprawozdań

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_C12_W01
W wyniku studiów student powinien być w stanie zdefiniować rodzaj zabiegu oraz parametry obróbki cieplnej i plastycznej detali z różnych materiałów o projektowanych właściwościach. Powinien posiadać umiejętność wskazania sposobu oceny poprawności przeprowadzonych zabiegów technologicznych.
MBM_1A_W04C-1, C-4T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-11, T-W-2M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_C12_U01
Student powinien umieć opracować proces technologiczny obróbki cieplnej i plastycznej detali z różnych materiałów metalicznych
MBM_1A_U18C-1, C-2, C-3, C-4T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-11, T-W-2, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_C12_K01
Efektem udziału studenta w zajęciach jest ukształtowanie postawy studenta niezbędnej do efektywnej pracy w zespole.
MBM_1A_K02, MBM_1A_K03C-1, C-2, C-3, C-4T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-11, T-W-2, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_C12_W01
W wyniku studiów student powinien być w stanie zdefiniować rodzaj zabiegu oraz parametry obróbki cieplnej i plastycznej detali z różnych materiałów o projektowanych właściwościach. Powinien posiadać umiejętność wskazania sposobu oceny poprawności przeprowadzonych zabiegów technologicznych.
2,0Student nie przyswoił podstawowych zagadnień z technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia
4,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia oraz podać zalecane parametry podstawowych zabiegów technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
4,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne.
5,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_C12_U01
Student powinien umieć opracować proces technologiczny obróbki cieplnej i plastycznej detali z różnych materiałów metalicznych
2,0Student nie przyswoił podstawowych zagadnień z technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia
4,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia oraz podać zalecane parametry podstawowych zabiegów technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
4,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne.
5,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_C12_K01
Efektem udziału studenta w zajęciach jest ukształtowanie postawy studenta niezbędnej do efektywnej pracy w zespole.
2,0Student nie przyswoił podstawowych zagadnień z technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia
4,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia oraz podać zalecane parametry podstawowych zabiegów technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
4,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne.
5,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.

Literatura podstawowa

  1. Prowans Stanisław, Metaloznawstwo, PWN, Warszawa, 1988
  2. Dobrzański L.A., Metaloznawstwo i obróbka cieplna, WSP, Warszawa, 1993
  3. Wesołowski K., Metaloznawstwo i obróbka cieplna, WNT, Warszawa, 1981
  4. Wasiunyk P., Kucie matrycowe, WNT, Warszawa, 1987
  5. Erbel St., Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa, 1986
  6. Marciniak Z., Konstrukcja wykrojników, WNT, Warszawa, 1987
  7. Ustasiak m., Kochmański P., Obróbka plastyczna. Materiały pomocnicze do projektowania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Luty W., Poradnik inżyniera. Obróbka cieplna stopów żelaza., WNT, Warszawa, 1977
  2. Moszczyński M., Sobusiak T., Atmosfery ochronne i urządzenia do obróbki cieplnej, WNT, Warszawa, 1978

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wpływ zawartości węgla i szybkości chłodzenia po austenityzacji na twardość stali2
T-L-2Wpływ temperatury i czasu austenityzacji na twardość stali2
T-L-3Wpływ ośrodka chłodzącego na własności hartownej stali2
T-L-4Badanie odpuszczalności i kruchości odpuszczania stali konstrukcyjnej2
T-L-5Obróbka cieplna wybranych stopów miedzi i aluminium2
T-L-6Badanie tłoczności blach i wyznaczanie krzywych umocnienia materiału2
T-L-7Analiza konstrukcji tłoczników i wykrojników3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Terminologia i klasyfikacja procesów obróbki cieplnej2
T-W-2Przemiany w stali podczas nagrzewania (wykresy CTA) i wygrzewania.1
T-W-3Zabiegi wyżarzania stopów żelaza i metali nieżelaznych2
T-W-4Wykresy przemian przechłodzonego austenitu CTPi i CTPc.1
T-W-5Hartowanie objętościowe i powierzchniowe2
T-W-6Naprężenia hartownicze i odpuszczanie1
T-W-7Obróbka cieplna powierzchniowa1
T-W-8Podstawy teorii plastycznego płynięcia ciał izotropowych. Podział obróbki plastycznej.2
T-W-9Przebieg procesów plastycznego kształtowania i jego wpływ na własności wyrobu1
T-W-10Kuźnictwo ze szczególnym uwzględnieniem kucia matrycowego wielowykrojowego1
T-W-11Gięcie blach, ksztatowników i rur. Cięcie blach i konstrukcja wykrojników.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia testu5
A-L-3Opracowanie wniosków do sprawozdań z ćwiczeń5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Pogłębienie wiadomości analizą wskazanej literatury2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie wykładów2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_C12_W01W wyniku studiów student powinien być w stanie zdefiniować rodzaj zabiegu oraz parametry obróbki cieplnej i plastycznej detali z różnych materiałów o projektowanych właściwościach. Powinien posiadać umiejętność wskazania sposobu oceny poprawności przeprowadzonych zabiegów technologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka oraz zna pojęcia w języku obcym na poziomie B2
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
C-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia
Treści programoweT-W-9Przebieg procesów plastycznego kształtowania i jego wpływ na własności wyrobu
T-W-1Terminologia i klasyfikacja procesów obróbki cieplnej
T-W-5Hartowanie objętościowe i powierzchniowe
T-W-3Zabiegi wyżarzania stopów żelaza i metali nieżelaznych
T-W-4Wykresy przemian przechłodzonego austenitu CTPi i CTPc.
T-W-6Naprężenia hartownicze i odpuszczanie
T-W-7Obróbka cieplna powierzchniowa
T-W-10Kuźnictwo ze szczególnym uwzględnieniem kucia matrycowego wielowykrojowego
T-W-8Podstawy teorii plastycznego płynięcia ciał izotropowych. Podział obróbki plastycznej.
T-W-11Gięcie blach, ksztatowników i rur. Cięcie blach i konstrukcja wykrojników.
T-W-2Przemiany w stali podczas nagrzewania (wykresy CTA) i wygrzewania.
Metody nauczaniaM-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
M-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki cieplnej na podstawie testu komputerowego - 2 testy po 25 pytań losowanych z 50 pytań
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki plastycznej na podstawie sprawdzianu pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił podstawowych zagadnień z technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia
4,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia oraz podać zalecane parametry podstawowych zabiegów technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
4,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne.
5,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_C12_U01Student powinien umieć opracować proces technologiczny obróbki cieplnej i plastycznej detali z różnych materiałów metalicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_U18potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego z punktu widzenia składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości odpowiadających sformułowanym wcześniej wymaganiom; rozważyć możliwość substytucji tworzyw konstrukcyjnych z uwzględnieniem kosztów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
C-2Ukształtowanie umiejętności doboru i obliczania parametrów obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych
C-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
C-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia
Treści programoweT-W-9Przebieg procesów plastycznego kształtowania i jego wpływ na własności wyrobu
T-W-1Terminologia i klasyfikacja procesów obróbki cieplnej
T-W-5Hartowanie objętościowe i powierzchniowe
T-W-3Zabiegi wyżarzania stopów żelaza i metali nieżelaznych
T-W-4Wykresy przemian przechłodzonego austenitu CTPi i CTPc.
T-W-6Naprężenia hartownicze i odpuszczanie
T-W-7Obróbka cieplna powierzchniowa
T-W-10Kuźnictwo ze szczególnym uwzględnieniem kucia matrycowego wielowykrojowego
T-W-8Podstawy teorii plastycznego płynięcia ciał izotropowych. Podział obróbki plastycznej.
T-W-11Gięcie blach, ksztatowników i rur. Cięcie blach i konstrukcja wykrojników.
T-W-2Przemiany w stali podczas nagrzewania (wykresy CTA) i wygrzewania.
T-L-1Wpływ zawartości węgla i szybkości chłodzenia po austenityzacji na twardość stali
T-L-2Wpływ temperatury i czasu austenityzacji na twardość stali
T-L-3Wpływ ośrodka chłodzącego na własności hartownej stali
T-L-4Badanie odpuszczalności i kruchości odpuszczania stali konstrukcyjnej
T-L-5Obróbka cieplna wybranych stopów miedzi i aluminium
T-L-6Badanie tłoczności blach i wyznaczanie krzywych umocnienia materiału
T-L-7Analiza konstrukcji tłoczników i wykrojników
Metody nauczaniaM-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
M-2Ukształtowanie umiejętności doboru i obliczania parametrów obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych
M-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
M-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki cieplnej na podstawie testu komputerowego - 2 testy po 25 pytań losowanych z 50 pytań
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki plastycznej na podstawie sprawdzianu pisemnego
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z obróbki cieplnej na podstawie testów komputerowych (20 pytań) przed każdym ćwiczeniem i sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z obróbki plastycznej na podstawie sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił podstawowych zagadnień z technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia
4,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia oraz podać zalecane parametry podstawowych zabiegów technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
4,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne.
5,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_C12_K01Efektem udziału studenta w zajęciach jest ukształtowanie postawy studenta niezbędnej do efektywnej pracy w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
C-2Ukształtowanie umiejętności doboru i obliczania parametrów obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych
C-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
C-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia
Treści programoweT-W-9Przebieg procesów plastycznego kształtowania i jego wpływ na własności wyrobu
T-W-1Terminologia i klasyfikacja procesów obróbki cieplnej
T-W-5Hartowanie objętościowe i powierzchniowe
T-W-3Zabiegi wyżarzania stopów żelaza i metali nieżelaznych
T-W-4Wykresy przemian przechłodzonego austenitu CTPi i CTPc.
T-W-6Naprężenia hartownicze i odpuszczanie
T-W-7Obróbka cieplna powierzchniowa
T-W-10Kuźnictwo ze szczególnym uwzględnieniem kucia matrycowego wielowykrojowego
T-W-8Podstawy teorii plastycznego płynięcia ciał izotropowych. Podział obróbki plastycznej.
T-W-11Gięcie blach, ksztatowników i rur. Cięcie blach i konstrukcja wykrojników.
T-W-2Przemiany w stali podczas nagrzewania (wykresy CTA) i wygrzewania.
T-L-1Wpływ zawartości węgla i szybkości chłodzenia po austenityzacji na twardość stali
T-L-2Wpływ temperatury i czasu austenityzacji na twardość stali
T-L-3Wpływ ośrodka chłodzącego na własności hartownej stali
T-L-4Badanie odpuszczalności i kruchości odpuszczania stali konstrukcyjnej
T-L-5Obróbka cieplna wybranych stopów miedzi i aluminium
T-L-6Badanie tłoczności blach i wyznaczanie krzywych umocnienia materiału
T-L-7Analiza konstrukcji tłoczników i wykrojników
Metody nauczaniaM-1Zapoznanie studentów z zasadami doboru zabiegu obróbki cieplnej w zależności od materiału i celu
M-2Ukształtowanie umiejętności doboru i obliczania parametrów obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych
M-3Zapoznanie studentów z metodą oceny stanu technologicznego materiału przed i po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pomiarów twardości
M-4Zapoznanie studentów z konstrukcją wykrojników, tłoczników oraz operacjami wykrawania i tłoczenia.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki cieplnej na podstawie testu komputerowego - 2 testy po 25 pytań losowanych z 50 pytań
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie wykładu i pracy własnej z zakresu obróbki plastycznej na podstawie sprawdzianu pisemnego
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z obróbki cieplnej na podstawie testów komputerowych (20 pytań) przed każdym ćwiczeniem i sprawozdań z ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena wiadomości nabytych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z obróbki plastycznej na podstawie sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił podstawowych zagadnień z technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
3,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia
4,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować według celu i przeznaczenia oraz podać zalecane parametry podstawowych zabiegów technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną
4,5Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne.
5,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technik wytwarzania obróbką cieplną i plastyczną, potrafi je sklasyfikować, podać zalecane parametry zabiegów obróbki cieplnej i plastycznej oraz ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.