Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
MBM_1A_U01Zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, dokonać ich interpretacji, wyciągnąć wnioski, sformułować i uzasadniać opinie.
MBM_1A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników posługując się językiem technicznym, informacją opartą na grafice inżynierskiej, wykorzystując sieci komputerowe
MBM_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz obcym opracowanie wskazanego problemu z zakresu inżynierii mechanicznej w sposób komunikatywny i dobrze udokumentowany zgodnie z zasadami przyjętymi przy opracowaniu dokumentacji technicznej
MBM_1A_U04potrafi przygotować w języku polskim lub obcym prezentację ustną z zakresu inżynierii mechanicznej posługując się słownictwem technicznym
MBM_1A_U05ma umiejętność samokształcenia - samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania poznanych zagadnień
MBM_1A_U06potrafi w języku obcym formułować wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu technik wytwarzania, uzasadniać swoje stanowisko podczas dyskusji, rozważać wady i zalety rozwiązań alternatywnych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
MBM_1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_1A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
MBM_1A_U11ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
MBM_1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
MBM_1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w zakresie inżynierii mechanicznej istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności maszyny, systemy, procesy, usługi
MBM_1A_U14potrafi określić warunki pracy projektowanych elementów maszyn i urządzeń oraz formułować wymagania jakie muszą spełnić projektowane elementy
MBM_1A_U15potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla obszaru inżynierii mechanicznej
MBM_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym w zakresie właściwym dla inżynierii mechanicznej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
MBM_1A_U17potrafi - zgodnie ze specyfikacją - zaprojektować oraz nadzorować wykonanie prostych urządzeń, opracować proces technologiczny, używając właściwych metod i technik wspomagania komputerowego CAx
MBM_1A_U18potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego z punktu widzenia składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości odpowiadających sformułowanym wcześniej wymaganiom; rozważyć możliwość substytucji tworzyw konstrukcyjnych z uwzględnieniem kosztów