Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
MBM_1A_W01ma wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
MBM_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z: obróbką materiałów, spajaniem, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej, zużyciem i korozją, ochroną środowiska, procesami cieplnymi, właściwościami materiałów konstrukcyjnych
MBM_1A_W03ma podstawową wiedzę z pokrewnych kierunków studiów takich jak: inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
MBM_1A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka oraz zna pojęcia w języku obcym na poziomie B2
MBM_1A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji oraz obliczeń maszyn i urządzeń o średnim stopniu złożoności
MBM_1A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej, opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej ze wspomaganiem systemami CAx
MBM_1A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania części maszyn i montażu maszyn o średnim stopniu złożoności
MBM_1A_W08ma szczegółową wiedzę w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w szczególności wykorzystania systemów CAD/CAM przy projektowaniu operacji technologicznych dla części o średnim stopniu złożoności
MBM_1A_W09ma podstawowa wiedzę i zna trendy rozwojowych w obszarach: konstrukcji maszyn, technologii, eksploatacji maszyn, energetyki oraz zarządzania
MBM_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklach życia produktu (technicznym, marketingowym i środowiskowym) w odniesieniu do maszyn, oraz systemów produkcyjnych
MBM_1A_W11zna podstawowe metody i techniki: - konstruowania elementów maszyn i urządzeń w środowisku systemów CAx, - pomiarów części maszyn, analizy wymiarowej, - projektowania procesów technologicznych na obrabiarki konwencjonalne i CNC, - projektowania systemów obróbkowych, - projektowania operacji obróbki cieplnej i powierzchniowej oraz podstawowych technologii spajania, - technik regeneracji zużytych elementów maszyn oraz prowadzenia remontów maszyn
MBM_1A_W12ma wiedzę pozwalającą zrozumieć pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych przemysłu maszynowego, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna elementy prawa pracy oraz problematykę zatrudnienia
MBM_1A_W13ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
MBM_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej: - zna podstawy systemów patentowych i prawa patentowego oraz potrafi korzystać z zasobów patentowych, - zna ustawę ""o prawie autorskim i prawach pokrewnych"" oraz techniki bezpieczeństwa w sieci WWW
MBM_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu organizacji produkcji, procedur zakładania spółek i pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą