Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Sylabus przedmiotu Wytrzymałość materiałów I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wytrzymałość materiałów I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>, Jędrzej Ratajczak <Jedrzej.Ratajczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,20,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,80,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony kurs Matematyka I - w szczególności wymagana jest znajomość rachunku różniczkowego i całkowego
W-2Zaliczony kurs Mechaniki I - w szczególności wymagana jest znajomość statyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami obliczeń elementów i konstrukcjii prętowych z uwagi na ich wytrzymałość i sztywność. W szczególności obliczeń prętów poddanych rozciąganiu, ściskaniu, ścinaniu oraz skręcaniu.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obliczeń wytrzymałościowych w przypadkach obciążeń złożonych.
C-3Celem przedmiotu jest ukształtowanie umiejętności studenta w zakresie podstawowych obliczeń wytrzymałościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wyznaczanie sił w przekrojach prętów rozciąganych i ściskanych1
T-A-2Wyznaczanie naprężeń, odkształceń i przemieszczeń przy rozciąganiu i ściskaniu prętów1
T-A-3Rozwiązywanie układów prętowych statycznie wyznaczalnych1
T-A-4Rozwiązywanie układów prętowych statycznie niewyznaczalnych1
T-A-5Wyznaczanie naprężeń termicznych1
T-A-6Wyznaczanie naprężeń montażowych1
T-A-7Analiza płaskiego stanu naprężenia - wyznaczanie naprężeń za pomocą koła Mohra1
T-A-8Kolokwium nr 11
T-A-9Uogólnione prawo Hooke’a1
T-A-10Obliczanie momentów bezwładności figur płaskich1
T-A-11Obliczanie prętów prostych na ścinanie1
T-A-12Obliczanie prętów poddanych skręcaniu, układy statycznie wyznaczalne1
T-A-13Obliczanie prętów poddanych skręcanie układy statycznie niewyznaczalne1
T-A-14Obliczanie sprężyn śrubowych o małym skoku1
T-A-15Kolokwium nr 21
15
wykłady
T-W-1Wiadomości wstępne i podstawowe pojęcia, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia2
T-W-2Zasada de Saint Venanta. Zasada superpozycji. Doświadczalne podstawy badania własności mechanicznych materiałów ( naprężenia dopuszczalne). Rozciąganie lub ściskanie prętów.2
T-W-3Układy prętowe statycznie wyznaczalne2
T-W-4Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne.2
T-W-5Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Napreżenia montażowe.2
T-W-6Pojęcie stanu naprężenia w punkcie. Tensor stanu naprężenia Pojęcie stanu odkształcenia w punkcie. Tensor stanu odkształcenia. Naprężenia główne. Analiza jednoosiowego stan naprężenia.2
T-W-7Analiza dwuosiowego stan naprężenia. Geometryczna interpretacja płaskiego stanu naprężenia - koło Mohra.2
T-W-8Analiza odkształcenia w trójosiowym stanie naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a2
T-W-9Zbiorniki cienkościenne osiowo-symetryczne2
T-W-10Czyste ścinanie. Techniczne przypadki ścinania2
T-W-11Momenty bezwładności figur płaskich2
T-W-12Skręcanie prętów o przekroju kołowym2
T-W-13Skręcanie prętów o przekroju prostokątnym. Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju2
T-W-14Statyczne niewyznaczalne przypadki skręcania2
T-W-15Sprężyny śrubowe o małym skoku2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie wykładu i zalecanej literatury5
A-A-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań w ramach prac domowych8
A-A-4Konsultacje u prowadzącego ćwiczenia2
30
wykłady
A-W-1Przygotowanie do wykładu na podstawie zalecanej literatury14
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-3Udział w konsultacjach5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu20
A-W-5Egzamin2
71

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik multimedialny)
M-2Ćwiczenia przedmiotowe / tablica

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów, przewidzianych w ciągu semestru, obejmujących tematycznie zakres zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach.
S-2Ocena formująca: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zdanie egzaminu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_B08_W01
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje podstawowe informacje z Wytrzymałości Materiałów (założenia , proste przypadki Wytrzymałości Materiałów, analizę stanów naprężeń)
MBM_1A_W07, MBM_1A_W09C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-12, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-15, T-W-13M-1S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_B08_U01
Student osiąga umiejętnośic obliczania prętów, układów prętowych, wałów.
MBM_1A_U05, MBM_1A_U08, MBM_1A_U09C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-12, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-15, T-W-13, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-7, T-A-14, T-A-13, T-A-12, T-A-11, T-A-10, T-A-9, T-A-6, T-A-5M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_B08_K01
W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
MBM_1A_K01, MBM_1A_K03, MBM_1A_K06C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-12, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-15, T-W-13, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-7, T-A-14, T-A-13, T-A-12, T-A-11, T-A-10, T-A-9, T-A-6, T-A-5M-2, M-1S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_B08_W01
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje podstawowe informacje z Wytrzymałości Materiałów (założenia , proste przypadki Wytrzymałości Materiałów, analizę stanów naprężeń)
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi jej wykorzystać w obliczeniach .
3,5Student opanował przedstawioną wiedzę i umie ją stosować w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi ją wykorzystać w typowych obliczeniach elementów maszyn. Ma trudności z rozwiązywaniem zadań niestandardowych.
4,5Student opanował przedstawioną wiedzę i umie ją stosować w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Posiada umiejetność rozwiazywania zadań nietypowych. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza przedstawioną tematykę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_B08_U01
Student osiąga umiejętnośic obliczania prętów, układów prętowych, wałów.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań z Wytrzymałości Materiałów.
3,0Student potrafi poprawnie rozwiazywać zadania w sposób bierny, często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie rozwiazywać zadania. Popełnia nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie rozwiązywać zadania. Wykazuje inicjatywę w stosowaniu własnych rozwiązań. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_B08_K01
W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący zadaną prace. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajecia.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta oceniana na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący zadaną pracę. Z chęcią przyłącza sie do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzącym zajęcia.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta oceniana na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób podwyższający jakość zadanych prac. Wykazuje zainteresowanie wiedzą wykraczające poza ramy przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z, Wytrzymałość materiałów t.1 i t.2, WNT, Warszawa, 2003
  2. Banasiak M., Grossman K., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, WNT, Warszawa, 2000
  3. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, Warszawa, 1997
  4. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa, 1996
  5. Rajfert T., Rżysko J., Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów, PWN, 1974

Literatura dodatkowa

  1. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa, 2001
  2. Zielnica J., Wytrzymałość Materiałów, Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, 2006
  3. Brzoska Z., Wytrzymałość Materiałów, PWN, Warszawa, 1972

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wyznaczanie sił w przekrojach prętów rozciąganych i ściskanych1
T-A-2Wyznaczanie naprężeń, odkształceń i przemieszczeń przy rozciąganiu i ściskaniu prętów1
T-A-3Rozwiązywanie układów prętowych statycznie wyznaczalnych1
T-A-4Rozwiązywanie układów prętowych statycznie niewyznaczalnych1
T-A-5Wyznaczanie naprężeń termicznych1
T-A-6Wyznaczanie naprężeń montażowych1
T-A-7Analiza płaskiego stanu naprężenia - wyznaczanie naprężeń za pomocą koła Mohra1
T-A-8Kolokwium nr 11
T-A-9Uogólnione prawo Hooke’a1
T-A-10Obliczanie momentów bezwładności figur płaskich1
T-A-11Obliczanie prętów prostych na ścinanie1
T-A-12Obliczanie prętów poddanych skręcaniu, układy statycznie wyznaczalne1
T-A-13Obliczanie prętów poddanych skręcanie układy statycznie niewyznaczalne1
T-A-14Obliczanie sprężyn śrubowych o małym skoku1
T-A-15Kolokwium nr 21
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości wstępne i podstawowe pojęcia, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia2
T-W-2Zasada de Saint Venanta. Zasada superpozycji. Doświadczalne podstawy badania własności mechanicznych materiałów ( naprężenia dopuszczalne). Rozciąganie lub ściskanie prętów.2
T-W-3Układy prętowe statycznie wyznaczalne2
T-W-4Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne.2
T-W-5Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Napreżenia montażowe.2
T-W-6Pojęcie stanu naprężenia w punkcie. Tensor stanu naprężenia Pojęcie stanu odkształcenia w punkcie. Tensor stanu odkształcenia. Naprężenia główne. Analiza jednoosiowego stan naprężenia.2
T-W-7Analiza dwuosiowego stan naprężenia. Geometryczna interpretacja płaskiego stanu naprężenia - koło Mohra.2
T-W-8Analiza odkształcenia w trójosiowym stanie naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a2
T-W-9Zbiorniki cienkościenne osiowo-symetryczne2
T-W-10Czyste ścinanie. Techniczne przypadki ścinania2
T-W-11Momenty bezwładności figur płaskich2
T-W-12Skręcanie prętów o przekroju kołowym2
T-W-13Skręcanie prętów o przekroju prostokątnym. Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju2
T-W-14Statyczne niewyznaczalne przypadki skręcania2
T-W-15Sprężyny śrubowe o małym skoku2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie wykładu i zalecanej literatury5
A-A-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań w ramach prac domowych8
A-A-4Konsultacje u prowadzącego ćwiczenia2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do wykładu na podstawie zalecanej literatury14
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-3Udział w konsultacjach5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu20
A-W-5Egzamin2
71
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_B08_W01W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje podstawowe informacje z Wytrzymałości Materiałów (założenia , proste przypadki Wytrzymałości Materiałów, analizę stanów naprężeń)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania części maszyn i montażu maszyn o średnim stopniu złożoności
MBM_1A_W09ma podstawowa wiedzę i zna trendy rozwojowych w obszarach: konstrukcji maszyn, technologii, eksploatacji maszyn, energetyki oraz zarządzania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obliczeń wytrzymałościowych w przypadkach obciążeń złożonych.
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami obliczeń elementów i konstrukcjii prętowych z uwagi na ich wytrzymałość i sztywność. W szczególności obliczeń prętów poddanych rozciąganiu, ściskaniu, ścinaniu oraz skręcaniu.
Treści programoweT-W-1Wiadomości wstępne i podstawowe pojęcia, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia
T-W-2Zasada de Saint Venanta. Zasada superpozycji. Doświadczalne podstawy badania własności mechanicznych materiałów ( naprężenia dopuszczalne). Rozciąganie lub ściskanie prętów.
T-W-3Układy prętowe statycznie wyznaczalne
T-W-7Analiza dwuosiowego stan naprężenia. Geometryczna interpretacja płaskiego stanu naprężenia - koło Mohra.
T-W-12Skręcanie prętów o przekroju kołowym
T-W-4Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne.
T-W-6Pojęcie stanu naprężenia w punkcie. Tensor stanu naprężenia Pojęcie stanu odkształcenia w punkcie. Tensor stanu odkształcenia. Naprężenia główne. Analiza jednoosiowego stan naprężenia.
T-W-8Analiza odkształcenia w trójosiowym stanie naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a
T-W-9Zbiorniki cienkościenne osiowo-symetryczne
T-W-10Czyste ścinanie. Techniczne przypadki ścinania
T-W-11Momenty bezwładności figur płaskich
T-W-15Sprężyny śrubowe o małym skoku
T-W-13Skręcanie prętów o przekroju prostokątnym. Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik multimedialny)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów, przewidzianych w ciągu semestru, obejmujących tematycznie zakres zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Zdanie egzaminu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi jej wykorzystać w obliczeniach .
3,5Student opanował przedstawioną wiedzę i umie ją stosować w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi ją wykorzystać w typowych obliczeniach elementów maszyn. Ma trudności z rozwiązywaniem zadań niestandardowych.
4,5Student opanował przedstawioną wiedzę i umie ją stosować w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Posiada umiejetność rozwiazywania zadań nietypowych. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza przedstawioną tematykę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_B08_U01Student osiąga umiejętnośic obliczania prętów, układów prętowych, wałów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_U05ma umiejętność samokształcenia - samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania poznanych zagadnień
MBM_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami obliczeń elementów i konstrukcjii prętowych z uwagi na ich wytrzymałość i sztywność. W szczególności obliczeń prętów poddanych rozciąganiu, ściskaniu, ścinaniu oraz skręcaniu.
Treści programoweT-W-1Wiadomości wstępne i podstawowe pojęcia, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia
T-W-2Zasada de Saint Venanta. Zasada superpozycji. Doświadczalne podstawy badania własności mechanicznych materiałów ( naprężenia dopuszczalne). Rozciąganie lub ściskanie prętów.
T-W-3Układy prętowe statycznie wyznaczalne
T-W-7Analiza dwuosiowego stan naprężenia. Geometryczna interpretacja płaskiego stanu naprężenia - koło Mohra.
T-W-12Skręcanie prętów o przekroju kołowym
T-W-4Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne.
T-W-6Pojęcie stanu naprężenia w punkcie. Tensor stanu naprężenia Pojęcie stanu odkształcenia w punkcie. Tensor stanu odkształcenia. Naprężenia główne. Analiza jednoosiowego stan naprężenia.
T-W-8Analiza odkształcenia w trójosiowym stanie naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a
T-W-9Zbiorniki cienkościenne osiowo-symetryczne
T-W-10Czyste ścinanie. Techniczne przypadki ścinania
T-W-11Momenty bezwładności figur płaskich
T-W-15Sprężyny śrubowe o małym skoku
T-W-13Skręcanie prętów o przekroju prostokątnym. Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju
T-A-1Wyznaczanie sił w przekrojach prętów rozciąganych i ściskanych
T-A-2Wyznaczanie naprężeń, odkształceń i przemieszczeń przy rozciąganiu i ściskaniu prętów
T-A-3Rozwiązywanie układów prętowych statycznie wyznaczalnych
T-A-4Rozwiązywanie układów prętowych statycznie niewyznaczalnych
T-A-7Analiza płaskiego stanu naprężenia - wyznaczanie naprężeń za pomocą koła Mohra
T-A-14Obliczanie sprężyn śrubowych o małym skoku
T-A-13Obliczanie prętów poddanych skręcanie układy statycznie niewyznaczalne
T-A-12Obliczanie prętów poddanych skręcaniu, układy statycznie wyznaczalne
T-A-11Obliczanie prętów prostych na ścinanie
T-A-10Obliczanie momentów bezwładności figur płaskich
T-A-9Uogólnione prawo Hooke’a
T-A-6Wyznaczanie naprężeń montażowych
T-A-5Wyznaczanie naprężeń termicznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe / tablica
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów, przewidzianych w ciągu semestru, obejmujących tematycznie zakres zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Zdanie egzaminu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań z Wytrzymałości Materiałów.
3,0Student potrafi poprawnie rozwiazywać zadania w sposób bierny, często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie rozwiazywać zadania. Popełnia nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie rozwiązywać zadania. Wykazuje inicjatywę w stosowaniu własnych rozwiązań. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_B08_K01W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Celem przedmiotu jest ukształtowanie umiejętności studenta w zakresie podstawowych obliczeń wytrzymałościowych.
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami obliczeń elementów i konstrukcjii prętowych z uwagi na ich wytrzymałość i sztywność. W szczególności obliczeń prętów poddanych rozciąganiu, ściskaniu, ścinaniu oraz skręcaniu.
Treści programoweT-W-1Wiadomości wstępne i podstawowe pojęcia, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia
T-W-2Zasada de Saint Venanta. Zasada superpozycji. Doświadczalne podstawy badania własności mechanicznych materiałów ( naprężenia dopuszczalne). Rozciąganie lub ściskanie prętów.
T-W-3Układy prętowe statycznie wyznaczalne
T-W-7Analiza dwuosiowego stan naprężenia. Geometryczna interpretacja płaskiego stanu naprężenia - koło Mohra.
T-W-12Skręcanie prętów o przekroju kołowym
T-W-4Układy prętowe statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne.
T-W-6Pojęcie stanu naprężenia w punkcie. Tensor stanu naprężenia Pojęcie stanu odkształcenia w punkcie. Tensor stanu odkształcenia. Naprężenia główne. Analiza jednoosiowego stan naprężenia.
T-W-8Analiza odkształcenia w trójosiowym stanie naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a
T-W-9Zbiorniki cienkościenne osiowo-symetryczne
T-W-10Czyste ścinanie. Techniczne przypadki ścinania
T-W-11Momenty bezwładności figur płaskich
T-W-15Sprężyny śrubowe o małym skoku
T-W-13Skręcanie prętów o przekroju prostokątnym. Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju
T-A-1Wyznaczanie sił w przekrojach prętów rozciąganych i ściskanych
T-A-2Wyznaczanie naprężeń, odkształceń i przemieszczeń przy rozciąganiu i ściskaniu prętów
T-A-3Rozwiązywanie układów prętowych statycznie wyznaczalnych
T-A-4Rozwiązywanie układów prętowych statycznie niewyznaczalnych
T-A-7Analiza płaskiego stanu naprężenia - wyznaczanie naprężeń za pomocą koła Mohra
T-A-14Obliczanie sprężyn śrubowych o małym skoku
T-A-13Obliczanie prętów poddanych skręcanie układy statycznie niewyznaczalne
T-A-12Obliczanie prętów poddanych skręcaniu, układy statycznie wyznaczalne
T-A-11Obliczanie prętów prostych na ścinanie
T-A-10Obliczanie momentów bezwładności figur płaskich
T-A-9Uogólnione prawo Hooke’a
T-A-6Wyznaczanie naprężeń montażowych
T-A-5Wyznaczanie naprężeń termicznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe / tablica
M-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik multimedialny)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów, przewidzianych w ciągu semestru, obejmujących tematycznie zakres zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Zdanie egzaminu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący zadaną prace. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajecia.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta oceniana na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący zadaną pracę. Z chęcią przyłącza sie do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzącym zajęcia.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta oceniana na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób podwyższający jakość zadanych prac. Wykazuje zainteresowanie wiedzą wykraczające poza ramy przedmiotu.