Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Rybkiewicz <Marta.Abrahamowicz@zut.edu.pl>, Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 2,50,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza umiejętności z matematyki ( w tym rachunku wektorowego i różniczkowego ) oraz z fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi praweami dynamiki
C-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta4
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }4
T-A-3Praca i moc1
T-A-4Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy2
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej2
T-A-6Kolookwium2
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej2
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi2
T-A-9Reakcje dynamiczne2
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej2
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej3
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju2
T-A-13Kolokwium2
30
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta3
T-W-2Dynamika punktu w ruchu względnym1
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone5
T-W-4Praca, moc i energia2
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii3
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi2
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )4
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym6
T-W-9Reakcje dynamiczne2
T-W-10Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej: zasada prac przygotowanych, równania Lagrange'a II-go rodzaju2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Rozwiązywanie zadań domowych28
A-A-3Konsultacje5
63
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu20
A-W-3Studia literatury8
A-W-4Konsultacje5
63

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykoirzystaniem środków audiowizualnych
M-2Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie wybranych zadań przy tablicy przy aktywnym udziale studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie tyrwania ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych
S-3Ocena podsumowująca: Łączna ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz oceny z ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_B07_W01
Student powinien poznać podstawowe prawa i zasady dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Powinien tą wiedze umieć zastosowac w praktyce
MBM_1A_W02, MBM_1A_W05, MBM_1A_W04C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-A-10, T-A-11, T-A-12, T-A-13M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_B07_U01
Student powinien posiąść podstawową wiedzę z dynamiki punktu i dynamiki bryły sztywnej. Powinien umieć stosować ją w praktyce
MBM_1A_U09, MBM_1A_U02C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10, T-A-11, T-A-12, T-A-13M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_B07_W01
Student powinien poznać podstawowe prawa i zasady dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Powinien tą wiedze umieć zastosowac w praktyce
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student ogólnie orientuje się w zagadneniach dynamiki
3,5Student orientuje się dobrze w zagadnieniach dynamiki punktu materialnego. Ma trudnosci z zstosowaniem wiedzy w przypadku dynamiki bryły sztywnej
4,0Student orientuje się dobrze w zagadnieniach dynamiki. Potrafi tą wiedzę wykorzystać w przypadku dynamiki bryły sztywnej
4,5Student opanował podstawową wiedzę. Potrafi ją wykorzystać w przypadku ruchu układów złożonych
5,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu wiecej niż wystarczającym. Wykazuje duzą inicjatywę na wykładach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_B07_U01
Student powinien posiąść podstawową wiedzę z dynamiki punktu i dynamiki bryły sztywnej. Powinien umieć stosować ją w praktyce
2,0Student nie orientuje się w zagadnieniu przedmiotu
3,0Student nie opanował podstawowej wiedzy w stopniu wystarczającym do zrozumienia podstaw dynamiki, jednakże orientuje się w prostych przypadkach dynamiki punktu
3,5Student ogólnie orientuje się w zgadnieniach dynamiki
4,0Stuent opanował podstawową wiedzę w stopniu wystarczająco potrzebnym do zastosowania mjej w dalszej edukacji
4,5Student wykazuje się bardzo dobrą znajomoscią przedmiotu
5,0Student wykazuje się bardzo dobrą znajomością przedmiotu oraz wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada uumiejętność rozwiązywania zadań nietypowych

Literatura podstawowa

  1. Leyko J., Mechanika Ogólna, t2. Dynamika, PWN, Warszawa, 1996
  2. Misiak J., Mechanika Ogólna, t2. Dynamika, WNT, Warszawa, 1989
  3. Osiński Z., Mechanika Ogólna, PWN, Warszawa, 1997
  4. Mieszczerski I.W., Zbiór zadań z Mechaniki, PWN, Warszawa, 1969
  5. Leyko J., SzmelterJ., Zbiór zadań z Mechaniki Ogólnejk, t.2, Kinematyka i Dynamika, PWN, Warszawa, 1972

Literatura dodatkowa

  1. Misiak J., Zadania z Mechaniki Ogólnej, cz.3. Dynamika, WNT, Warszawa, 1996
  2. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z Mechaniki, PWN, Warszawa, 1983

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta4
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }4
T-A-3Praca i moc1
T-A-4Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy2
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej2
T-A-6Kolookwium2
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej2
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi2
T-A-9Reakcje dynamiczne2
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej2
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej3
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju2
T-A-13Kolokwium2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta3
T-W-2Dynamika punktu w ruchu względnym1
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone5
T-W-4Praca, moc i energia2
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii3
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi2
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )4
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym6
T-W-9Reakcje dynamiczne2
T-W-10Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej: zasada prac przygotowanych, równania Lagrange'a II-go rodzaju2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Rozwiązywanie zadań domowych28
A-A-3Konsultacje5
63
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu20
A-W-3Studia literatury8
A-W-4Konsultacje5
63
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_B07_W01Student powinien poznać podstawowe prawa i zasady dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Powinien tą wiedze umieć zastosowac w praktyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z: obróbką materiałów, spajaniem, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej, zużyciem i korozją, ochroną środowiska, procesami cieplnymi, właściwościami materiałów konstrukcyjnych
MBM_1A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji oraz obliczeń maszyn i urządzeń o średnim stopniu złożoności
MBM_1A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka oraz zna pojęcia w języku obcym na poziomie B2
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi praweami dynamiki
C-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta
T-W-4Praca, moc i energia
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )
T-W-9Reakcje dynamiczne
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju
T-A-13Kolokwium
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykoirzystaniem środków audiowizualnych
M-2Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie wybranych zadań przy tablicy przy aktywnym udziale studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych
S-3Ocena podsumowująca: Łączna ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz oceny z ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie tyrwania ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student ogólnie orientuje się w zagadneniach dynamiki
3,5Student orientuje się dobrze w zagadnieniach dynamiki punktu materialnego. Ma trudnosci z zstosowaniem wiedzy w przypadku dynamiki bryły sztywnej
4,0Student orientuje się dobrze w zagadnieniach dynamiki. Potrafi tą wiedzę wykorzystać w przypadku dynamiki bryły sztywnej
4,5Student opanował podstawową wiedzę. Potrafi ją wykorzystać w przypadku ruchu układów złożonych
5,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu wiecej niż wystarczającym. Wykazuje duzą inicjatywę na wykładach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_B07_U01Student powinien posiąść podstawową wiedzę z dynamiki punktu i dynamiki bryły sztywnej. Powinien umieć stosować ją w praktyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_1A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników posługując się językiem technicznym, informacją opartą na grafice inżynierskiej, wykorzystując sieci komputerowe
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną
Treści programoweT-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }
T-A-3Praca i moc
T-A-4Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej
T-A-6Kolookwium
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi
T-A-9Reakcje dynamiczne
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju
T-A-13Kolokwium
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie wybranych zadań przy tablicy przy aktywnym udziale studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie tyrwania ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie orientuje się w zagadnieniu przedmiotu
3,0Student nie opanował podstawowej wiedzy w stopniu wystarczającym do zrozumienia podstaw dynamiki, jednakże orientuje się w prostych przypadkach dynamiki punktu
3,5Student ogólnie orientuje się w zgadnieniach dynamiki
4,0Stuent opanował podstawową wiedzę w stopniu wystarczająco potrzebnym do zastosowania mjej w dalszej edukacji
4,5Student wykazuje się bardzo dobrą znajomoscią przedmiotu
5,0Student wykazuje się bardzo dobrą znajomością przedmiotu oraz wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada uumiejętność rozwiązywania zadań nietypowych