Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Ogólnego
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Sikora <Pawel.Sikora@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Jaworski <Rafal.Jaworski@zut.edu.pl>, Szymon Skibicki <Szymon.Skibicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,80,56zaliczenie
projektyP2 15 1,20,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs Materiałów budowlanych
W-2Ukończony kurs Rysunku technicznego w ujęciu komputerowym
W-3Ukończony kurs Mechaniki teoretycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność doboru właściwych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej
C-2Umiejętność projektowania prostych obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji budowlanej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt konstrukcyjny mieszkalnego domu jednorodzinnego w technologii tradycyjnej - część rysunkowa. Projekt obejmuje rzuty, przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne.15
15
wykłady
T-W-1Zagadnienia ogólne dotyczące obiektów budowlanych. Klasyfikacja obiektów budowlanych i metody wykonawcze. Budynek jego rola nośna i osłonowa.1
T-W-2Warunki i wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane na podstawie przepisów wykonawczych.1
T-W-3Elementy i ustroje konstrukcyjne budynków i sztywność przestrzenna.1
T-W-4Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania. Oddziaływania.1
T-W-5Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Odporność ogniowa1
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Dylatacje. Tyczenie i utrwalenie położenia budynku.1
T-W-7Wykopy budowlane - zabezpieczanie i odwodnianie.1
T-W-8Fundamenty - klasyfikacja. Fundamenty bezpośrednie, pośrednie, specjalne. Ściany fundamentowe.2
T-W-9Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiektach budowlanych.1
T-W-10Ściany budynków, ogólne wymagania techniczne i zasady konstruowania. Łączenie murów.2
T-W-11Nadproża. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.2
T-W-12Zaliczenie wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2Samodzielna realizacja zadania projektowego17
A-P-3Udział w konsultacjach3
A-P-4Zaliczenie projektu1
36
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Utrwalenie wiadomości w oparciu o wykłady i literaturę, przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-3Udział w konsultacjach3
A-W-4Zaliczenie wykładów1
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pracy projektowej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/10-1_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne budynków oraz zasady ich projektowania, zna typowe technologie inżynierskie stosowane w budownictwie z uwzględnieniem najnowszych trendów rozwojowych.
BIE_1A_W07, BIE_1A_W13, BIE_1A_W23, BIE_1A_W08, BIE_1A_W17C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-11, T-W-5, T-W-9, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-10M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/10-1_U01
Student potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych i wybrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe przy ich projektowaniu korzystając z dostępnych źródeł informacyjnych oraz potrafi sporządzić dokumentację techniczną obiektu.
BIE_1A_U22, BIE_1A_U11, BIE_1A_U01, BIE_1A_U19, BIE_1A_U08C-1, C-2T-P-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/10-1_K01
Student jest gotowy do kreatywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów projektowych i sporządzenia dokumentacji technicznej obiektu.
BIE_1A_K04, BIE_1A_K01C-1, C-2T-P-1, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-11, T-W-5, T-W-9, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-10M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/10-1_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne budynków oraz zasady ich projektowania, zna typowe technologie inżynierskie stosowane w budownictwie z uwzględnieniem najnowszych trendów rozwojowych.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna podstawowe elementy konstrukcyjne budynków oraz zasady ich projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/10-1_U01
Student potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych i wybrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe przy ich projektowaniu korzystając z dostępnych źródeł informacyjnych oraz potrafi sporządzić dokumentację techniczną obiektu.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych i wybrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe oraz potrafi sporządzić dokumentację techniczną obiektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/10-1_K01
Student jest gotowy do kreatywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów projektowych i sporządzenia dokumentacji technicznej obiektu.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu jest gotowy do kreatywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów projektowych i sporządzenia dokumentacji technicznej obiektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod kierunkiem Lichołai L., Budownictwo ogólne T.3. Elementy budynków. Podstawy projektowania., Arkady, Warszawa, 2008
  2. Praca zbiorowa pod kierownictwem Buczkowskiego W., Budownictwo ogólne T.4. Konstrukcje budynków, Arkady, 2009
  3. Korzeniewski W., Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie, Polcen, Warszawa, 2006
  4. Buczkowski W., Jak zbudować nowocześnie dom jednorodzinny, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 2000
  5. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K., Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Niedostatkiewicz M., Majewski T., Skuza M., Bobiński J., Budownictwo ogólne Katalog rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006
  2. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla Architektów, Archi-Plus, Kraków, 2009
  3. Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2011
  4. Żurański J.A., Gaczek M., Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane wg Eurokodu 1 Komentarze z przykładami obliczeń, ITB, Warszawa, 2011
  5. Kotwica E., Nożyński W., Nowak R., Konstrukcje Drewniane - Przykłady obliczeń, SPPD, Czarna Woda, 2015

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt konstrukcyjny mieszkalnego domu jednorodzinnego w technologii tradycyjnej - część rysunkowa. Projekt obejmuje rzuty, przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia ogólne dotyczące obiektów budowlanych. Klasyfikacja obiektów budowlanych i metody wykonawcze. Budynek jego rola nośna i osłonowa.1
T-W-2Warunki i wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane na podstawie przepisów wykonawczych.1
T-W-3Elementy i ustroje konstrukcyjne budynków i sztywność przestrzenna.1
T-W-4Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania. Oddziaływania.1
T-W-5Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Odporność ogniowa1
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Dylatacje. Tyczenie i utrwalenie położenia budynku.1
T-W-7Wykopy budowlane - zabezpieczanie i odwodnianie.1
T-W-8Fundamenty - klasyfikacja. Fundamenty bezpośrednie, pośrednie, specjalne. Ściany fundamentowe.2
T-W-9Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiektach budowlanych.1
T-W-10Ściany budynków, ogólne wymagania techniczne i zasady konstruowania. Łączenie murów.2
T-W-11Nadproża. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.2
T-W-12Zaliczenie wykładów1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2Samodzielna realizacja zadania projektowego17
A-P-3Udział w konsultacjach3
A-P-4Zaliczenie projektu1
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Utrwalenie wiadomości w oparciu o wykłady i literaturę, przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-3Udział w konsultacjach3
A-W-4Zaliczenie wykładów1
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/10-1_W01Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne budynków oraz zasady ich projektowania, zna typowe technologie inżynierskie stosowane w budownictwie z uwzględnieniem najnowszych trendów rozwojowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
BIE_1A_W13Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną w zakresie budownictwa. Zna podstawową terminologię w języku obcym, zgodnie ze studiowanym kierunkiem
BIE_1A_W23Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną o trendach rozwojowych w budownictwie
BIE_1A_W08Zna i rozumie zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych
BIE_1A_W17Zna i rozumie typowe technologie inżynierskie stosowane w budownictwie
Cel przedmiotuC-1Umiejętność doboru właściwych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej
Treści programoweT-W-4Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania. Oddziaływania.
T-W-1Zagadnienia ogólne dotyczące obiektów budowlanych. Klasyfikacja obiektów budowlanych i metody wykonawcze. Budynek jego rola nośna i osłonowa.
T-W-2Warunki i wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane na podstawie przepisów wykonawczych.
T-W-3Elementy i ustroje konstrukcyjne budynków i sztywność przestrzenna.
T-W-11Nadproża. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.
T-W-5Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Odporność ogniowa
T-W-9Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiektach budowlanych.
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Dylatacje. Tyczenie i utrwalenie położenia budynku.
T-W-8Fundamenty - klasyfikacja. Fundamenty bezpośrednie, pośrednie, specjalne. Ściany fundamentowe.
T-W-7Wykopy budowlane - zabezpieczanie i odwodnianie.
T-W-10Ściany budynków, ogólne wymagania techniczne i zasady konstruowania. Łączenie murów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna podstawowe elementy konstrukcyjne budynków oraz zasady ich projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/10-1_U01Student potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych i wybrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe przy ich projektowaniu korzystając z dostępnych źródeł informacyjnych oraz potrafi sporządzić dokumentację techniczną obiektu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U22Potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się przez całe życie
BIE_1A_U11Potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane oraz mapy geodezyjne i geologiczne. Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD
BIE_1A_U01Potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych
BIE_1A_U19Potrafi sporządzić dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
BIE_1A_U08Potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu wybranego kierunku
Cel przedmiotuC-1Umiejętność doboru właściwych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej
C-2Umiejętność projektowania prostych obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji budowlanej
Treści programoweT-P-1Projekt konstrukcyjny mieszkalnego domu jednorodzinnego w technologii tradycyjnej - część rysunkowa. Projekt obejmuje rzuty, przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne.
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pracy projektowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych i wybrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe oraz potrafi sporządzić dokumentację techniczną obiektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/10-1_K01Student jest gotowy do kreatywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów projektowych i sporządzenia dokumentacji technicznej obiektu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K04Jest gotów do kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemu inżynierskiego. Efektywnie wykorzystuje zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w sposób przedsiębiorczy
BIE_1A_K01Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się właściwą organizacją pracy
Cel przedmiotuC-1Umiejętność doboru właściwych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej
C-2Umiejętność projektowania prostych obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji budowlanej
Treści programoweT-P-1Projekt konstrukcyjny mieszkalnego domu jednorodzinnego w technologii tradycyjnej - część rysunkowa. Projekt obejmuje rzuty, przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne.
T-W-4Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania. Oddziaływania.
T-W-1Zagadnienia ogólne dotyczące obiektów budowlanych. Klasyfikacja obiektów budowlanych i metody wykonawcze. Budynek jego rola nośna i osłonowa.
T-W-2Warunki i wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane na podstawie przepisów wykonawczych.
T-W-3Elementy i ustroje konstrukcyjne budynków i sztywność przestrzenna.
T-W-11Nadproża. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.
T-W-5Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Odporność ogniowa
T-W-9Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiektach budowlanych.
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Dylatacje. Tyczenie i utrwalenie położenia budynku.
T-W-8Fundamenty - klasyfikacja. Fundamenty bezpośrednie, pośrednie, specjalne. Ściany fundamentowe.
T-W-7Wykopy budowlane - zabezpieczanie i odwodnianie.
T-W-10Ściany budynków, ogólne wymagania techniczne i zasady konstruowania. Łączenie murów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pracy projektowej
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu jest gotowy do kreatywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów projektowych i sporządzenia dokumentacji technicznej obiektu.
3,5
4,0
4,5
5,0