Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
BIE_1A_U01Potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych
BIE_1A_U02Potrafi dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane
BIE_1A_U03Potrafi poprawnie zdefiniować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji
BIE_1A_U04Potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, określić stan naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcji oraz je zwymiarować
BIE_1A_U05Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy, projektowania, wykonawstwa elementów konstrukcji oraz obiektów budowlanych
BIE_1A_U06Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie oraz krytycznie ocenić otrzymane wyniki
BIE_1A_U07Potrafi zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje inżynierskie oraz dokonać oceny rozwiązań istniejących
BIE_1A_U08Potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu wybranego kierunku
BIE_1A_U09Potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budowlane
BIE_1A_U10Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
BIE_1A_U11Potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane oraz mapy geodezyjne i geologiczne. Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD
BIE_1A_U12Potrafi sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót budowlanych
BIE_1A_U13Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa
BIE_1A_U14Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych
BIE_1A_U15Potrafi się porozumiewać w języku nowożytnym na poziomie B2, włącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa
BIE_1A_U16Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego i wodnego
BIE_1A_U17Potrafi dokonać doboru materiałów i wyrobów budowlanych
BIE_1A_U18Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa
BIE_1A_U19Potrafi sporządzić dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
BIE_1A_U20Potrafi opracować dokumentację dotyczącą przygotowania i wykonania inwestycji budowlanej
BIE_1A_U21Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników realizacji zadania inżynierskiego i dyskutować o nich
BIE_1A_U22Potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się przez całe życie
BIE_1A_U23Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii do podejmowania racjonalnych decyzji w działalności gospodarczej
BIE_1A_U24Potrafi rozróżniać dobra niematerialne podlegające ochronie, wybrać rodzaj ochrony dla danego dobra, potrafi korzystać z literatury patentowej i baz patentowych
BIE_1A_U25Potrafi interpretować programy etyczne, socjologiczne, z zakresu prawa i ekonomii, a także analizować współczesne nurty kultury, filozofii, sztuki i wzornictwa
BIE_1A_U26Zarówno w trakcie studiów jak i pracy zawodowej, potrafi postępować w zgodzie z zasadami etyki, BHP, ochrony p-poż, obowiązującego prawa i norm społecznych, w tym również zwyczajami akademickimi
BIE_1A_U27Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać z innymi osobami wykonując prace zespołowe