Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
BIE_1A_W01Zna i rozumie podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla kierunku budownictwo, niezbędną do formułowania oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa
BIE_1A_W02Zna zasady geometrii wykreślnej oraz rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, map geodezyjnych, geologicznych z wykorzystaniem CAD
BIE_1A_W03Zna zasady i właściwie definiuje odwzorowania kartograficzne. Zna podstawowe prace geodezyjne w budownictwie
BIE_1A_W04Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną z mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów
BIE_1A_W05Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną z mechaniki płynów i hydrologii
BIE_1A_W06Zna i rozumie zasady mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki
BIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
BIE_1A_W08Zna i rozumie zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych
BIE_1A_W09Zna i rozumie podstawowe zasady fundamentowania obiektów budowlanych
BIE_1A_W10Zna i rozumie zasady analizy i konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego i wodnego
BIE_1A_W11Zna i rozumie podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu lądowego
BIE_1A_W12Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną z zakresu instalacji budowlanych
BIE_1A_W13Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną w zakresie budownictwa. Zna podstawową terminologię w języku obcym, zgodnie ze studiowanym kierunkiem
BIE_1A_W14Zna i rozumie wybrane metody analityczne i programy komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji oraz organizację robót budowlanych
BIE_1A_W15Zna najczęściej stosowane materiały i wyroby budowlane oraz podstawy technologii ich wytwarzania
BIE_1A_W16Zna i rozumie podstawy fizyki budowli
BIE_1A_W17Zna i rozumie typowe technologie inżynierskie stosowane w budownictwie
BIE_1A_W18Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną na temat tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową
BIE_1A_W19Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną na temat organizacji i zarządzania procesem inwestycyjnym oraz prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej
BIE_1A_W20Zna i rozumie wpływ realizacji inwestycji budowlanych na środowisko
BIE_1A_W21Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej oraz źródeł informacji patentowej
BIE_1A_W22Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną o cyklu życia urządzeń, obiektów budowlanych oraz systemów technicznych stosowanych w budownictwie
BIE_1A_W23Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną o trendach rozwojowych w budownictwie
BIE_1A_W24Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną na temat konieczności uwzględniania mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań w procesie decyzyjnym
BIE_1A_W25Zna podstawową terminologię dotyczącą prawa, ekonomii, etyki, filozofii, socjologii, sztuki, wzornictwa i kultury
BIE_1A_W26Zna system kształcenia na uczelni wyższej i rozumie zasady jej funkcjonowania i zwyczaje akademickie