Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia informacyjna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia informacyjna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Nauczyciel odpowiedzialny Elzbieta Freidenberg <Elzbieta.Freidenberg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs matematyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie możliwości opracowywania wyników badań za pomocą dostępnego oprogramowania MathCad i arkuszy kalkulacyjnych.
C-2Ocena pod względem wiarygodności i przydatności informacji przedstawianych w Internecie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie do MathCada. Deklarowanie zmiennych, zmiennych zakresowych, macierzy2
T-P-2MathCad- deklarowanie funkcji, rysowanie wykresów funkcji, tablicowanie funkcji. Rozwiązywanie równań i układów równań za pomocą wbudowanych modułów MathCAD-a2
T-P-3Opracowywanie wyników badań pomiarowych, dla których istnieje zależność liniowa. Wczytywanie danych z plików tekstowych do MatHCADA. Rozwiązywanie układu równań liniowych z n-niewiadomymi. Wykorzystanie funkcji MathCad-a intercept, slope, corr.2
T-P-4Regresja nieliniowa - opracowywanie wyników badań pomiarowych dla zaleźności technologicznych opisywanych innymi funkcjami niż wielomiany. Wytrzymałość betonu - funkcja wykładnicza. Adsorpcja na węglu aktywnym - funkcja potęgowa.2
T-P-5Aproksymacja do wielomianu. Opracowywanie wyników danych pomiarowych. Rozwiązywanie układu n równań liniowych z n-niewidomymi.2
T-P-6Rozwiązywanie równań nieliniowych za pomocą metody bisekcji, stycznych, siecznych. Wprowadzanie pojęcia rekurencji.2
T-P-7Całkowanie numeryczne2
T-P-8Excel - rodzaje adresów. Funkcje trygonometryczne. Tablice dwóch zmiennych.2
T-P-9Excel - opracowywanie wyników badań pomiarowych. Przedstawienie graficzne. Narzędzie linii trendu. Wbudowane funkcje do regresji liniowej.2
T-P-10Excel - rodzaje wykresów2
T-P-11Excel - rozwiązywanie równań nieliniowych. Pakiet Solver.2
T-P-12Excel - rozwiązywanie układu równań nieliniowych. Pakiet Solver.2
T-P-13Excel - programowanie liniowe. Pakiet Solver.2
T-P-14Excel - Analiza statystyczna.2
T-P-15Kolokwium - Zadanie zaliczeniowe na wyższą ocenę. Indywidualne zadanie będące kompilacją z wszystkich przedstawionych metod numerycznych i pokazanych narzędzi obliczeniowych. Zadanie poprawkowe.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach28
A-P-2Rozwiązywanie samodzielne przydzielonych problemów23
A-P-3Konsultacje2
A-P-4Przygotowanie się do zaliczeń5
A-P-5Zaliczenie zajęć2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie z wykonania powierzonych zadań na poszczególne zajęcia.
S-2Ocena podsumowująca: Wykonanie samodzielnie zadania na wyższą ocenę, po wcześniejszej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do zdawania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_A/04_W01
Student potrafi opracować analitycznie podstawowe zagadnienia obliczeniowe, takie jak rozwiązanie równania nieliniowegoi, rozwiązywanie układów równań liniowych, statystycznie opracować wyniki badań laboratoryjnych.
BIE_1A_W01C-1, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-15M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_A/04_U01
Student potrafi wyszukać informacje z zasobów internetowych i bibliotek wirtualnych. Umie wykorzystać te informacje z zachowaniem praw autorskich i z krytycznym podejściem, co do prawdziwości i poprawności przedstawianych treści. Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym obliczenia (arkusz kalkulacyjny i MathCad). Potrafi ocenić i zinterpretować otrzymane wyniki.
BIE_1A_U05, BIE_1A_U14, BIE_1A_U06C-1, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-15M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_A/04_K01
Identyfikuje potrzebę i radość z samokształcenia i samodoskonalenia.
BIE_1A_K01C-1, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-15M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_A/04_W01
Student potrafi opracować analitycznie podstawowe zagadnienia obliczeniowe, takie jak rozwiązanie równania nieliniowegoi, rozwiązywanie układów równań liniowych, statystycznie opracować wyniki badań laboratoryjnych.
2,0
3,0Student ma opanowaną wiedzę w sposób minimalny. Rozróżnia pojęcie funkcji. Umie zdefiniować funkcję i narysować wykres. Potrafi poprawnie odtworzyć wszystkie zagadnienia omawiane na projektach. Zna wbudowane funkcje MathCada do obliczania miejsc zerowych równań nieliniowych, całek oznaczonych, układu n-równań liniowych z n-niewiadomymi.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_A/04_U01
Student potrafi wyszukać informacje z zasobów internetowych i bibliotek wirtualnych. Umie wykorzystać te informacje z zachowaniem praw autorskich i z krytycznym podejściem, co do prawdziwości i poprawności przedstawianych treści. Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym obliczenia (arkusz kalkulacyjny i MathCad). Potrafi ocenić i zinterpretować otrzymane wyniki.
2,0
3,0Student wykonał samodzielnie wszystkie, zaplanowane zadania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_A/04_K01
Identyfikuje potrzebę i radość z samokształcenia i samodoskonalenia.
2,0
3,0Wykazuje pewną samodzielność i otwartość na współpracę.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Elżbieta Freidenberg, Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w inżynierii budownictwa i zarządzaniu, materiały własne, Szczecin, 2019, 11, Materiały aktualizowane i udostępniane studentom podczas zajęć
  2. Elżbieta Freidenberg, Metody numeryczne w Prime, materiały własne, Szczecin, 2019, 11, Materiały interaktywne - udostępniane podczas zajęć
  3. John Mo Sherman Cheung Raj Das, Demystifying Numerical Models; Step-by Step Modeling of Engineering Systems, Butterworth-Heinemann, 2019, ISBN e-book 9780081017562
  4. David Martin, Engineering Calculations with Creo Parametric and PTC Mathcad Prime, Kindle, 2019, ISBN : B08997VND9
  5. John Walkenbach, Excel 2019. Biblia, Helion, 2019, 978-83-283-5578-1

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do MathCada. Deklarowanie zmiennych, zmiennych zakresowych, macierzy2
T-P-2MathCad- deklarowanie funkcji, rysowanie wykresów funkcji, tablicowanie funkcji. Rozwiązywanie równań i układów równań za pomocą wbudowanych modułów MathCAD-a2
T-P-3Opracowywanie wyników badań pomiarowych, dla których istnieje zależność liniowa. Wczytywanie danych z plików tekstowych do MatHCADA. Rozwiązywanie układu równań liniowych z n-niewiadomymi. Wykorzystanie funkcji MathCad-a intercept, slope, corr.2
T-P-4Regresja nieliniowa - opracowywanie wyników badań pomiarowych dla zaleźności technologicznych opisywanych innymi funkcjami niż wielomiany. Wytrzymałość betonu - funkcja wykładnicza. Adsorpcja na węglu aktywnym - funkcja potęgowa.2
T-P-5Aproksymacja do wielomianu. Opracowywanie wyników danych pomiarowych. Rozwiązywanie układu n równań liniowych z n-niewidomymi.2
T-P-6Rozwiązywanie równań nieliniowych za pomocą metody bisekcji, stycznych, siecznych. Wprowadzanie pojęcia rekurencji.2
T-P-7Całkowanie numeryczne2
T-P-8Excel - rodzaje adresów. Funkcje trygonometryczne. Tablice dwóch zmiennych.2
T-P-9Excel - opracowywanie wyników badań pomiarowych. Przedstawienie graficzne. Narzędzie linii trendu. Wbudowane funkcje do regresji liniowej.2
T-P-10Excel - rodzaje wykresów2
T-P-11Excel - rozwiązywanie równań nieliniowych. Pakiet Solver.2
T-P-12Excel - rozwiązywanie układu równań nieliniowych. Pakiet Solver.2
T-P-13Excel - programowanie liniowe. Pakiet Solver.2
T-P-14Excel - Analiza statystyczna.2
T-P-15Kolokwium - Zadanie zaliczeniowe na wyższą ocenę. Indywidualne zadanie będące kompilacją z wszystkich przedstawionych metod numerycznych i pokazanych narzędzi obliczeniowych. Zadanie poprawkowe.2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach28
A-P-2Rozwiązywanie samodzielne przydzielonych problemów23
A-P-3Konsultacje2
A-P-4Przygotowanie się do zaliczeń5
A-P-5Zaliczenie zajęć2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/04_W01Student potrafi opracować analitycznie podstawowe zagadnienia obliczeniowe, takie jak rozwiązanie równania nieliniowegoi, rozwiązywanie układów równań liniowych, statystycznie opracować wyniki badań laboratoryjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W01Zna i rozumie podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla kierunku budownictwo, niezbędną do formułowania oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie możliwości opracowywania wyników badań za pomocą dostępnego oprogramowania MathCad i arkuszy kalkulacyjnych.
C-2Ocena pod względem wiarygodności i przydatności informacji przedstawianych w Internecie.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie do MathCada. Deklarowanie zmiennych, zmiennych zakresowych, macierzy
T-P-2MathCad- deklarowanie funkcji, rysowanie wykresów funkcji, tablicowanie funkcji. Rozwiązywanie równań i układów równań za pomocą wbudowanych modułów MathCAD-a
T-P-3Opracowywanie wyników badań pomiarowych, dla których istnieje zależność liniowa. Wczytywanie danych z plików tekstowych do MatHCADA. Rozwiązywanie układu równań liniowych z n-niewiadomymi. Wykorzystanie funkcji MathCad-a intercept, slope, corr.
T-P-4Regresja nieliniowa - opracowywanie wyników badań pomiarowych dla zaleźności technologicznych opisywanych innymi funkcjami niż wielomiany. Wytrzymałość betonu - funkcja wykładnicza. Adsorpcja na węglu aktywnym - funkcja potęgowa.
T-P-5Aproksymacja do wielomianu. Opracowywanie wyników danych pomiarowych. Rozwiązywanie układu n równań liniowych z n-niewidomymi.
T-P-6Rozwiązywanie równań nieliniowych za pomocą metody bisekcji, stycznych, siecznych. Wprowadzanie pojęcia rekurencji.
T-P-7Całkowanie numeryczne
T-P-15Kolokwium - Zadanie zaliczeniowe na wyższą ocenę. Indywidualne zadanie będące kompilacją z wszystkich przedstawionych metod numerycznych i pokazanych narzędzi obliczeniowych. Zadanie poprawkowe.
Metody nauczaniaM-1Projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie z wykonania powierzonych zadań na poszczególne zajęcia.
S-2Ocena podsumowująca: Wykonanie samodzielnie zadania na wyższą ocenę, po wcześniejszej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do zdawania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma opanowaną wiedzę w sposób minimalny. Rozróżnia pojęcie funkcji. Umie zdefiniować funkcję i narysować wykres. Potrafi poprawnie odtworzyć wszystkie zagadnienia omawiane na projektach. Zna wbudowane funkcje MathCada do obliczania miejsc zerowych równań nieliniowych, całek oznaczonych, układu n-równań liniowych z n-niewiadomymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/04_U01Student potrafi wyszukać informacje z zasobów internetowych i bibliotek wirtualnych. Umie wykorzystać te informacje z zachowaniem praw autorskich i z krytycznym podejściem, co do prawdziwości i poprawności przedstawianych treści. Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym obliczenia (arkusz kalkulacyjny i MathCad). Potrafi ocenić i zinterpretować otrzymane wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U05Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy, projektowania, wykonawstwa elementów konstrukcji oraz obiektów budowlanych
BIE_1A_U14Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych
BIE_1A_U06Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie oraz krytycznie ocenić otrzymane wyniki
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie możliwości opracowywania wyników badań za pomocą dostępnego oprogramowania MathCad i arkuszy kalkulacyjnych.
C-2Ocena pod względem wiarygodności i przydatności informacji przedstawianych w Internecie.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie do MathCada. Deklarowanie zmiennych, zmiennych zakresowych, macierzy
T-P-2MathCad- deklarowanie funkcji, rysowanie wykresów funkcji, tablicowanie funkcji. Rozwiązywanie równań i układów równań za pomocą wbudowanych modułów MathCAD-a
T-P-3Opracowywanie wyników badań pomiarowych, dla których istnieje zależność liniowa. Wczytywanie danych z plików tekstowych do MatHCADA. Rozwiązywanie układu równań liniowych z n-niewiadomymi. Wykorzystanie funkcji MathCad-a intercept, slope, corr.
T-P-4Regresja nieliniowa - opracowywanie wyników badań pomiarowych dla zaleźności technologicznych opisywanych innymi funkcjami niż wielomiany. Wytrzymałość betonu - funkcja wykładnicza. Adsorpcja na węglu aktywnym - funkcja potęgowa.
T-P-5Aproksymacja do wielomianu. Opracowywanie wyników danych pomiarowych. Rozwiązywanie układu n równań liniowych z n-niewidomymi.
T-P-6Rozwiązywanie równań nieliniowych za pomocą metody bisekcji, stycznych, siecznych. Wprowadzanie pojęcia rekurencji.
T-P-7Całkowanie numeryczne
T-P-15Kolokwium - Zadanie zaliczeniowe na wyższą ocenę. Indywidualne zadanie będące kompilacją z wszystkich przedstawionych metod numerycznych i pokazanych narzędzi obliczeniowych. Zadanie poprawkowe.
Metody nauczaniaM-1Projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie z wykonania powierzonych zadań na poszczególne zajęcia.
S-2Ocena podsumowująca: Wykonanie samodzielnie zadania na wyższą ocenę, po wcześniejszej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do zdawania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykonał samodzielnie wszystkie, zaplanowane zadania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/04_K01Identyfikuje potrzebę i radość z samokształcenia i samodoskonalenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K01Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się właściwą organizacją pracy
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie możliwości opracowywania wyników badań za pomocą dostępnego oprogramowania MathCad i arkuszy kalkulacyjnych.
C-2Ocena pod względem wiarygodności i przydatności informacji przedstawianych w Internecie.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie do MathCada. Deklarowanie zmiennych, zmiennych zakresowych, macierzy
T-P-2MathCad- deklarowanie funkcji, rysowanie wykresów funkcji, tablicowanie funkcji. Rozwiązywanie równań i układów równań za pomocą wbudowanych modułów MathCAD-a
T-P-3Opracowywanie wyników badań pomiarowych, dla których istnieje zależność liniowa. Wczytywanie danych z plików tekstowych do MatHCADA. Rozwiązywanie układu równań liniowych z n-niewiadomymi. Wykorzystanie funkcji MathCad-a intercept, slope, corr.
T-P-4Regresja nieliniowa - opracowywanie wyników badań pomiarowych dla zaleźności technologicznych opisywanych innymi funkcjami niż wielomiany. Wytrzymałość betonu - funkcja wykładnicza. Adsorpcja na węglu aktywnym - funkcja potęgowa.
T-P-5Aproksymacja do wielomianu. Opracowywanie wyników danych pomiarowych. Rozwiązywanie układu n równań liniowych z n-niewidomymi.
T-P-6Rozwiązywanie równań nieliniowych za pomocą metody bisekcji, stycznych, siecznych. Wprowadzanie pojęcia rekurencji.
T-P-7Całkowanie numeryczne
T-P-15Kolokwium - Zadanie zaliczeniowe na wyższą ocenę. Indywidualne zadanie będące kompilacją z wszystkich przedstawionych metod numerycznych i pokazanych narzędzi obliczeniowych. Zadanie poprawkowe.
Metody nauczaniaM-1Projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie z wykonania powierzonych zadań na poszczególne zajęcia.
S-2Ocena podsumowująca: Wykonanie samodzielnie zadania na wyższą ocenę, po wcześniejszej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do zdawania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje pewną samodzielność i otwartość na współpracę.
3,5
4,0
4,5
5,0