Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia betonu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia betonu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Borucka-Lipska <Jolanta.Borucka-Lipska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Zieliński <Adam.Zielinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie składników mieszanki betonowej, ich charakterystyki
C-2Zapoznanie się z metodami badań podstawowych składników, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
C-3Zapoznanie się z podstawowymi metodami projektowania betonu zwykłego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawowe badania cementu portlandzkiego2
T-L-2Podstawowe badania kruszywa2
T-L-3Projektowanie mieszanki kruszywa2
T-L-4Projektowanie betonu metodą trzech równań2
T-L-5Opracowanie receptury betonu metodą trzech równań2
T-L-6Wykonanie mieszanki betonowej wg zaprojektowanego składu2
T-L-7Badanie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy wytrzymałości2
T-L-8Zaliczenie pisemne laboratorium1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do technologii betonu, rys historyczny, podział betonów1
T-W-2Cement: normy, podział, hydratacja cementu2
T-W-3Kruszywo: normy, podział, ważniejsze pojęcia, projektowanie mieszanek kruszywa2
T-W-4Woda zarobowa: normy, wodożądność składników, równanie konsystencji1
T-W-5Właściwości mieszanki betonowej, metody badań2
T-W-6Trwałość betonu, klasy ekspozycji2
T-W-7Projektowanie składu betonu zwykłego : warunki technologiczne, założenia, dobór składników, metoda trzech równań, metoda iteracji doświadczalnej2
T-W-8Dodatki i domieszki do betonów2
T-W-9Zaliczenie wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajeciach15
A-L-2Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych7
A-L-3Udział w kolokwium zaliczającym1
A-L-4Przygotowanie do kolokwium sprawdzającego5
A-L-5Konsultacje2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajeciach15
A-W-2Zaliczenie wykładu1
A-W-3Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładów12
A-W-4Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-dydaktyczny, prezentacje multimedialne
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/07_W01
Zna i rozumie podstawową wiedzę na temat wymaganych badań normowych właściwości cementów, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
BIE_1A_W15, BIE_1A_W07C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-3M-1S-1
BIE_1A_C/07_W02
Zna podstawy projektowania mieszanek betonowych, zasady ich doboru składników
BIE_1A_W15, BIE_1A_W13C-3, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-L-7, T-L-1, T-L-2M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/07_U01
Potrafi zaprojektować skład mieszanki betonowej dobierając odpowiednie składniki
BIE_1A_U17, BIE_1A_U10C-1, C-3T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-L-4, T-L-6, T-L-3M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/07_K01
Student jest gotowy do samodzielnego i zespołowego przeprowadzenia badań właściwości cementów, kruszyw, zapraw i betonów oraz ocenić wymagania normowe
BIE_1A_K03, BIE_1A_K04, BIE_1A_K01C-2T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-L-7, T-L-6, T-L-1, T-L-2M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/07_W01
Zna i rozumie podstawową wiedzę na temat wymaganych badań normowych właściwości cementów, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
2,0
3,0Zna sposób wykonania badań, nie potrafi dobrze interpretować wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_C/07_W02
Zna podstawy projektowania mieszanek betonowych, zasady ich doboru składników
2,0
3,0Student słabo zna zasady projektowania mieszanek betonowych i zasady doboru składników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/07_U01
Potrafi zaprojektować skład mieszanki betonowej dobierając odpowiednie składniki
2,0
3,0Potrafi zaprojektować mieszankę betonową najprostszą metodą trzech równań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/07_K01
Student jest gotowy do samodzielnego i zespołowego przeprowadzenia badań właściwości cementów, kruszyw, zapraw i betonów oraz ocenić wymagania normowe
2,0
3,0Potrafi przeprowadzić badania laboratoryjne lecz ma problemy z samodzielną interpretacją wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Nevill Adam, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2012
  2. Praca zbiorowa pod kierunkiem Lecha Czarneckiego, Beton według Normy PN-EN 206-1, PKN i Polski Cemenrt Sp. z o.o., 2011
  3. Jamroży Zygmunt, Beton i jego technologie, PWN, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Borucka-Lipska J., Imposed thermal stresses in high performance concrete modified with microsilica, SGEM 2017 : conference proceedings. Vol. 17, 2017
  2. Borucka-Lipska J., Techman M., The influence of magnetite concentrate on wear resistance of cement mortars and concretes, SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 18, 2018
  3. Borucka-Lipska J., Techman M., Skibicki S., Use of contaminated sand blasting grit for production of cement mortars, IOP Conference Series : Materials Science & Engineering, 2019

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawowe badania cementu portlandzkiego2
T-L-2Podstawowe badania kruszywa2
T-L-3Projektowanie mieszanki kruszywa2
T-L-4Projektowanie betonu metodą trzech równań2
T-L-5Opracowanie receptury betonu metodą trzech równań2
T-L-6Wykonanie mieszanki betonowej wg zaprojektowanego składu2
T-L-7Badanie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy wytrzymałości2
T-L-8Zaliczenie pisemne laboratorium1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do technologii betonu, rys historyczny, podział betonów1
T-W-2Cement: normy, podział, hydratacja cementu2
T-W-3Kruszywo: normy, podział, ważniejsze pojęcia, projektowanie mieszanek kruszywa2
T-W-4Woda zarobowa: normy, wodożądność składników, równanie konsystencji1
T-W-5Właściwości mieszanki betonowej, metody badań2
T-W-6Trwałość betonu, klasy ekspozycji2
T-W-7Projektowanie składu betonu zwykłego : warunki technologiczne, założenia, dobór składników, metoda trzech równań, metoda iteracji doświadczalnej2
T-W-8Dodatki i domieszki do betonów2
T-W-9Zaliczenie wykładów1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajeciach15
A-L-2Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych7
A-L-3Udział w kolokwium zaliczającym1
A-L-4Przygotowanie do kolokwium sprawdzającego5
A-L-5Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajeciach15
A-W-2Zaliczenie wykładu1
A-W-3Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładów12
A-W-4Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/07_W01Zna i rozumie podstawową wiedzę na temat wymaganych badań normowych właściwości cementów, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W15Zna najczęściej stosowane materiały i wyroby budowlane oraz podstawy technologii ich wytwarzania
BIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
Cel przedmiotuC-1Poznanie składników mieszanki betonowej, ich charakterystyki
C-2Zapoznanie się z metodami badań podstawowych składników, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
Treści programoweT-W-2Cement: normy, podział, hydratacja cementu
T-W-4Woda zarobowa: normy, wodożądność składników, równanie konsystencji
T-W-5Właściwości mieszanki betonowej, metody badań
T-W-6Trwałość betonu, klasy ekspozycji
T-W-8Dodatki i domieszki do betonów
T-W-3Kruszywo: normy, podział, ważniejsze pojęcia, projektowanie mieszanek kruszywa
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-dydaktyczny, prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna sposób wykonania badań, nie potrafi dobrze interpretować wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/07_W02Zna podstawy projektowania mieszanek betonowych, zasady ich doboru składników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W15Zna najczęściej stosowane materiały i wyroby budowlane oraz podstawy technologii ich wytwarzania
BIE_1A_W13Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną w zakresie budownictwa. Zna podstawową terminologię w języku obcym, zgodnie ze studiowanym kierunkiem
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z podstawowymi metodami projektowania betonu zwykłego
C-2Zapoznanie się z metodami badań podstawowych składników, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
Treści programoweT-W-2Cement: normy, podział, hydratacja cementu
T-W-4Woda zarobowa: normy, wodożądność składników, równanie konsystencji
T-W-7Projektowanie składu betonu zwykłego : warunki technologiczne, założenia, dobór składników, metoda trzech równań, metoda iteracji doświadczalnej
T-W-3Kruszywo: normy, podział, ważniejsze pojęcia, projektowanie mieszanek kruszywa
T-L-7Badanie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy wytrzymałości
T-L-1Podstawowe badania cementu portlandzkiego
T-L-2Podstawowe badania kruszywa
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student słabo zna zasady projektowania mieszanek betonowych i zasady doboru składników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/07_U01Potrafi zaprojektować skład mieszanki betonowej dobierając odpowiednie składniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U17Potrafi dokonać doboru materiałów i wyrobów budowlanych
BIE_1A_U10Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Poznanie składników mieszanki betonowej, ich charakterystyki
C-3Zapoznanie się z podstawowymi metodami projektowania betonu zwykłego
Treści programoweT-W-5Właściwości mieszanki betonowej, metody badań
T-W-7Projektowanie składu betonu zwykłego : warunki technologiczne, założenia, dobór składników, metoda trzech równań, metoda iteracji doświadczalnej
T-W-6Trwałość betonu, klasy ekspozycji
T-W-3Kruszywo: normy, podział, ważniejsze pojęcia, projektowanie mieszanek kruszywa
T-L-4Projektowanie betonu metodą trzech równań
T-L-6Wykonanie mieszanki betonowej wg zaprojektowanego składu
T-L-3Projektowanie mieszanki kruszywa
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaprojektować mieszankę betonową najprostszą metodą trzech równań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/07_K01Student jest gotowy do samodzielnego i zespołowego przeprowadzenia badań właściwości cementów, kruszyw, zapraw i betonów oraz ocenić wymagania normowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K03Jest gotów do przestrzegania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim
BIE_1A_K04Jest gotów do kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemu inżynierskiego. Efektywnie wykorzystuje zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w sposób przedsiębiorczy
BIE_1A_K01Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się właściwą organizacją pracy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z metodami badań podstawowych składników, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
Treści programoweT-W-2Cement: normy, podział, hydratacja cementu
T-W-5Właściwości mieszanki betonowej, metody badań
T-W-3Kruszywo: normy, podział, ważniejsze pojęcia, projektowanie mieszanek kruszywa
T-L-7Badanie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy wytrzymałości
T-L-6Wykonanie mieszanki betonowej wg zaprojektowanego składu
T-L-1Podstawowe badania cementu portlandzkiego
T-L-2Podstawowe badania kruszywa
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przeprowadzić badania laboratoryjne lecz ma problemy z samodzielną interpretacją wyników
3,5
4,0
4,5
5,0