Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Geologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Geologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Geotechniki
Nauczyciel odpowiedzialny Cyprian Seul <Cyprian.Seul@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Leszek Kaszubowski <Leszek.Kaszubowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem form geomorfologicznych i profili litogenetycznych na tle przeglądu procesów endo- i egzogenicznych.
C-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
C-3Zrozumienie przez studentów roli prawa w procesie inwestycyjnym w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem styku geologii inżynierskiej i geotechniki

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał4
T-L-2Rozpoznawanie gruntów zgodnie ze standardami ISO4
T-L-3Własności geologiczno - inzynierskie gruntów mineralnych i organicznych4
T-L-4Ocena podłoza gruntowego na podstawie map geologicznych2
T-L-5Konstrukcja przekroju geologiczno - inżynierskiego1
15
wykłady
T-W-1Nauki geologiczne i pokrewne - definicje. Literatura. Wszechświat - Układ Słoneczny - Ziemia. Geosfery. Obieg materii w przypowierzchniowych sferach ziemi. Morfogenetyczna działalność sił wewnętrznych (procesy endogeniczne). Tektonika płyt. Geosynkliny. Orogenezy. Izostazja. Epejrogeneza. Trzęsienia ziemi. Procesy magmowe. Wulkanizm. Fałdy, uskoki. Głowne jednostki tektoniczne Polski. Tabela stratygraficzna.2
T-W-2Minerały skałotwórcze. Skały magmowe. Wietrzenie, denudacja, procesy zachodzące na stoku.2
T-W-3Rzeka. Koryto. Łożysko. Ruch wody rzecznej. Erozja i transport rzeczny. Rzeka meandrująca, a roztokowa.2
T-W-4Akumulacja rzeczna. Stożki napływowe, delty, równiny aluwialne. Typy dolin rzecznych. Terasy rzeczne. Przełomy. Metody badań osadów rzecznych.2
T-W-5Cykle geomorfologiczne. Rozwój rzeźby w obszarach o różnej budowie. Skały osadowe. Zjawiska krasowe. Rzeźba eoliczna (erozja - transport - akumulacja). Torfowiska. Wybrzeża morskie. Metamorfizm.2
T-W-6Akumulacyjna działalność lodowców: moreny, kemy, drumliny. Działalność wód lodowcowych: ozy. Krajobraz lodowcowy i polodowcowy. Pradoliny. Zlodowacenia plejstoceńskie na terenie Polski. Deglacjacja lobu Odry. Holocen.2
T-W-7Geologia a geotechnika. Zagadnienia prawne.1
T-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielna prac w czytelni/bibliotece7
A-L-3Przygotowanie samodzielne do zaliczenia5
A-L-4Kolokwium zaliczeniowe2
A-L-5konsultacje2
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia6
A-W-3udział w kolokwium zaliczeniowym2
A-W-4samodzielne analizowanie treści wykładów5
A-W-5konsultacje2
A-W-6zaliczenie1
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/03_W01
Student zna i rozumie zasady tworzenia map i przekrojów geologiczno - inżynierskich (geotechnicznych) i korzystania z nich, jak również sposoby wykonywania prostych prac geodezyjnych
BIE_1A_W03, BIE_1A_W02C-1, C-2T-W-8, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-1
BIE_1A_B/03_W02
Student zna i rozumie sposoby ustalania cech mechanicznych gruntów
BIE_1A_W07, BIE_1A_W03C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1
BIE_1A_B/03_W03
Student zna i rozumie normy budowlane dotyczące geotechniki, podstawowe metody fudamentowania i technologie wzmacniania podłoża, jak również prawidłowego prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.
BIE_1A_W07C-1, C-2T-W-8, T-L-3, T-L-4M-1S-1
BIE_1A_B/03_W04
Student zna i rozumie zachowanie się wody w podłożu gruntowym, objaśnić sposoby przedstawiania zjawisk hydrogeologicznych w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (geotechnicznej) i znać sposoby radzenia sobie z obecnością wody w strefie robót ziemnych. Student powinien potrafić opisać sposoby kontroli jakości wód podziemnych w aspekcie możliwych odpowierzchniowych zanieczyszczeń antropogenicznych.
BIE_1A_W07C-1, C-2T-W-5, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1
BIE_1A_B/03_W05
Student zna i rozumie najnowsze metody badawcze stosowane w geotechnice.
BIE_1A_W07C-2T-W-8, T-L-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/03_U01
Student powinien potrafić dobierać właściwe metody badawcze i umieć posłużyć się ich wynikami, aby uzyskać parametry pozwalające rozwiązać dany problem geotechniczny i projektować fundamenty.
BIE_1A_U14, BIE_1A_U11C-2T-W-8M-1, M-2S-1
BIE_1A_B/03_U02
Student potrafi analizować różne formy (mapy, przekroje, profile) graficznego przedstawiania budowy geologicznej, warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych oraz procesów (zagrożeń) geologicznych i znać sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Student powinien potrafić stosować terminologię geologicznczną, geomorfologiczną i geotechniczną, a w razie potrzeby wspomagać się technologiami informatycznymi
BIE_1A_U14, BIE_1A_U11C-1T-W-5, T-W-6M-1S-1
BIE_1A_B/03_U03
Student powinien potrafić interpretować i koordynować treści zapisów prawa geologicznego i prawa budowlanego w zakresie geotechniki
BIE_1A_U11, BIE_1A_U14C-3T-W-8, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/03_K01
Student jest gotów do nauki przez całe życie. Student jest gotów do nie dopuszczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodno – gruntowe.
BIE_1A_K02, BIE_1A_K03C-3, C-2T-W-8, T-W-7, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/03_W01
Student zna i rozumie zasady tworzenia map i przekrojów geologiczno - inżynierskich (geotechnicznych) i korzystania z nich, jak również sposoby wykonywania prostych prac geodezyjnych
2,0
3,0Rozumie treści map i przekrojów
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/03_W02
Student zna i rozumie sposoby ustalania cech mechanicznych gruntów
2,0
3,0Zna nazwy mechanicznych cech gruntu
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/03_W03
Student zna i rozumie normy budowlane dotyczące geotechniki, podstawowe metody fudamentowania i technologie wzmacniania podłoża, jak również prawidłowego prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.
2,0
3,0Potrafi wymienić najważniejsze normy geotechniczne
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/03_W04
Student zna i rozumie zachowanie się wody w podłożu gruntowym, objaśnić sposoby przedstawiania zjawisk hydrogeologicznych w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (geotechnicznej) i znać sposoby radzenia sobie z obecnością wody w strefie robót ziemnych. Student powinien potrafić opisać sposoby kontroli jakości wód podziemnych w aspekcie możliwych odpowierzchniowych zanieczyszczeń antropogenicznych.
2,0
3,0Potrafi rozróżnić różne objawy wód podziemnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/03_W05
Student zna i rozumie najnowsze metody badawcze stosowane w geotechnice.
2,0
3,0Wymieni 2 - 3 metody badawcze w geotechnice.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/03_U01
Student powinien potrafić dobierać właściwe metody badawcze i umieć posłużyć się ich wynikami, aby uzyskać parametry pozwalające rozwiązać dany problem geotechniczny i projektować fundamenty.
2,0
3,0Wymieni 1 metodę badawczą w aspekcie jej zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/03_U02
Student potrafi analizować różne formy (mapy, przekroje, profile) graficznego przedstawiania budowy geologicznej, warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych oraz procesów (zagrożeń) geologicznych i znać sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Student powinien potrafić stosować terminologię geologicznczną, geomorfologiczną i geotechniczną, a w razie potrzeby wspomagać się technologiami informatycznymi
2,0
3,0Przedstawi 1 formę graficzną przedstawiającą warunki geologiczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/03_U03
Student powinien potrafić interpretować i koordynować treści zapisów prawa geologicznego i prawa budowlanego w zakresie geotechniki
2,0
3,0Wymieni podstawowe akty prawne w geologii i budownictwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/03_K01
Student jest gotów do nauki przez całe życie. Student jest gotów do nie dopuszczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodno – gruntowe.
2,0
3,0Potrafi wskazać na możliwe przyczyny zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. W. Mizerski, Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa, 2006
  2. M. Klimaszewski, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 1978
  3. Z. Glazer, W. Malinowski, Geologia inżynierska i geotechnika dla inżynierów budownictwa, PWN, Warszawa, 1991
  4. W.C. Kowalski, Geologia inżynierska, Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1988
  5. Kaczyński R. R., Warunki Geologiczno-Inżynierskie na obszarze Polski, PIG-PIB, Warszawa, 2017

Literatura dodatkowa

  1. R. Coufal, R. Racinowski, Zarys hydrogeologii dla studentów kierunków budownictwo wodne i inżynieria środowiska, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004
  2. R. Racinowski, R. Coufal, Geologia inżynierska, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1999
  3. M. Tarnawski (red), Badanie podłoża budowli, PWN, Warszawa, 2020
  4. Bednarek R., Seul C., O przyczynach uszkodzeń konstrukcyjnych budynku posadowionego w strefie krawędziowej doliny Odry, Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 2015, 5/2015
  5. Seul C., Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze strefy krawędziowej Wzgórz Warszewskich, ANNALES UMCS, Lublin, 2015, Vol. LXX, z. 2

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał4
T-L-2Rozpoznawanie gruntów zgodnie ze standardami ISO4
T-L-3Własności geologiczno - inzynierskie gruntów mineralnych i organicznych4
T-L-4Ocena podłoza gruntowego na podstawie map geologicznych2
T-L-5Konstrukcja przekroju geologiczno - inżynierskiego1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nauki geologiczne i pokrewne - definicje. Literatura. Wszechświat - Układ Słoneczny - Ziemia. Geosfery. Obieg materii w przypowierzchniowych sferach ziemi. Morfogenetyczna działalność sił wewnętrznych (procesy endogeniczne). Tektonika płyt. Geosynkliny. Orogenezy. Izostazja. Epejrogeneza. Trzęsienia ziemi. Procesy magmowe. Wulkanizm. Fałdy, uskoki. Głowne jednostki tektoniczne Polski. Tabela stratygraficzna.2
T-W-2Minerały skałotwórcze. Skały magmowe. Wietrzenie, denudacja, procesy zachodzące na stoku.2
T-W-3Rzeka. Koryto. Łożysko. Ruch wody rzecznej. Erozja i transport rzeczny. Rzeka meandrująca, a roztokowa.2
T-W-4Akumulacja rzeczna. Stożki napływowe, delty, równiny aluwialne. Typy dolin rzecznych. Terasy rzeczne. Przełomy. Metody badań osadów rzecznych.2
T-W-5Cykle geomorfologiczne. Rozwój rzeźby w obszarach o różnej budowie. Skały osadowe. Zjawiska krasowe. Rzeźba eoliczna (erozja - transport - akumulacja). Torfowiska. Wybrzeża morskie. Metamorfizm.2
T-W-6Akumulacyjna działalność lodowców: moreny, kemy, drumliny. Działalność wód lodowcowych: ozy. Krajobraz lodowcowy i polodowcowy. Pradoliny. Zlodowacenia plejstoceńskie na terenie Polski. Deglacjacja lobu Odry. Holocen.2
T-W-7Geologia a geotechnika. Zagadnienia prawne.1
T-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielna prac w czytelni/bibliotece7
A-L-3Przygotowanie samodzielne do zaliczenia5
A-L-4Kolokwium zaliczeniowe2
A-L-5konsultacje2
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia6
A-W-3udział w kolokwium zaliczeniowym2
A-W-4samodzielne analizowanie treści wykładów5
A-W-5konsultacje2
A-W-6zaliczenie1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_W01Student zna i rozumie zasady tworzenia map i przekrojów geologiczno - inżynierskich (geotechnicznych) i korzystania z nich, jak również sposoby wykonywania prostych prac geodezyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W03Zna zasady i właściwie definiuje odwzorowania kartograficzne. Zna podstawowe prace geodezyjne w budownictwie
BIE_1A_W02Zna zasady geometrii wykreślnej oraz rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, map geodezyjnych, geologicznych z wykorzystaniem CAD
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem form geomorfologicznych i profili litogenetycznych na tle przeglądu procesów endo- i egzogenicznych.
C-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.
T-L-4Ocena podłoza gruntowego na podstawie map geologicznych
T-L-5Konstrukcja przekroju geologiczno - inżynierskiego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie treści map i przekrojów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_W02Student zna i rozumie sposoby ustalania cech mechanicznych gruntów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
BIE_1A_W03Zna zasady i właściwie definiuje odwzorowania kartograficzne. Zna podstawowe prace geodezyjne w budownictwie
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-L-2Rozpoznawanie gruntów zgodnie ze standardami ISO
T-L-3Własności geologiczno - inzynierskie gruntów mineralnych i organicznych
T-L-4Ocena podłoza gruntowego na podstawie map geologicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna nazwy mechanicznych cech gruntu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_W03Student zna i rozumie normy budowlane dotyczące geotechniki, podstawowe metody fudamentowania i technologie wzmacniania podłoża, jak również prawidłowego prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem form geomorfologicznych i profili litogenetycznych na tle przeglądu procesów endo- i egzogenicznych.
C-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.
T-L-3Własności geologiczno - inzynierskie gruntów mineralnych i organicznych
T-L-4Ocena podłoza gruntowego na podstawie map geologicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić najważniejsze normy geotechniczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_W04Student zna i rozumie zachowanie się wody w podłożu gruntowym, objaśnić sposoby przedstawiania zjawisk hydrogeologicznych w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (geotechnicznej) i znać sposoby radzenia sobie z obecnością wody w strefie robót ziemnych. Student powinien potrafić opisać sposoby kontroli jakości wód podziemnych w aspekcie możliwych odpowierzchniowych zanieczyszczeń antropogenicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem form geomorfologicznych i profili litogenetycznych na tle przeglądu procesów endo- i egzogenicznych.
C-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-W-5Cykle geomorfologiczne. Rozwój rzeźby w obszarach o różnej budowie. Skały osadowe. Zjawiska krasowe. Rzeźba eoliczna (erozja - transport - akumulacja). Torfowiska. Wybrzeża morskie. Metamorfizm.
T-L-3Własności geologiczno - inzynierskie gruntów mineralnych i organicznych
T-L-4Ocena podłoza gruntowego na podstawie map geologicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi rozróżnić różne objawy wód podziemnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_W05Student zna i rozumie najnowsze metody badawcze stosowane w geotechnice.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W07Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.
T-L-5Konstrukcja przekroju geologiczno - inżynierskiego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wymieni 2 - 3 metody badawcze w geotechnice.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_U01Student powinien potrafić dobierać właściwe metody badawcze i umieć posłużyć się ich wynikami, aby uzyskać parametry pozwalające rozwiązać dany problem geotechniczny i projektować fundamenty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U14Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych
BIE_1A_U11Potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane oraz mapy geodezyjne i geologiczne. Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wymieni 1 metodę badawczą w aspekcie jej zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_U02Student potrafi analizować różne formy (mapy, przekroje, profile) graficznego przedstawiania budowy geologicznej, warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych oraz procesów (zagrożeń) geologicznych i znać sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Student powinien potrafić stosować terminologię geologicznczną, geomorfologiczną i geotechniczną, a w razie potrzeby wspomagać się technologiami informatycznymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U14Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych
BIE_1A_U11Potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane oraz mapy geodezyjne i geologiczne. Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem form geomorfologicznych i profili litogenetycznych na tle przeglądu procesów endo- i egzogenicznych.
Treści programoweT-W-5Cykle geomorfologiczne. Rozwój rzeźby w obszarach o różnej budowie. Skały osadowe. Zjawiska krasowe. Rzeźba eoliczna (erozja - transport - akumulacja). Torfowiska. Wybrzeża morskie. Metamorfizm.
T-W-6Akumulacyjna działalność lodowców: moreny, kemy, drumliny. Działalność wód lodowcowych: ozy. Krajobraz lodowcowy i polodowcowy. Pradoliny. Zlodowacenia plejstoceńskie na terenie Polski. Deglacjacja lobu Odry. Holocen.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawi 1 formę graficzną przedstawiającą warunki geologiczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_U03Student powinien potrafić interpretować i koordynować treści zapisów prawa geologicznego i prawa budowlanego w zakresie geotechniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U11Potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane oraz mapy geodezyjne i geologiczne. Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD
BIE_1A_U14Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie przez studentów roli prawa w procesie inwestycyjnym w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem styku geologii inżynierskiej i geotechniki
Treści programoweT-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.
T-W-7Geologia a geotechnika. Zagadnienia prawne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wymieni podstawowe akty prawne w geologii i budownictwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/03_K01Student jest gotów do nauki przez całe życie. Student jest gotów do nie dopuszczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodno – gruntowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K02Jest gotów do podejmowania refleksji nad pozatechnicznymi aspektami i skutkami działalności inżynierskiej oraz jej wpływu na środowisko
BIE_1A_K03Jest gotów do przestrzegania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie przez studentów roli prawa w procesie inwestycyjnym w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem styku geologii inżynierskiej i geotechniki
C-2Przedstawienie specyfiki badań geologiczno - inżynierskich. Metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz umiejętność wykorzystania ich wynikow do późniejszych obliczeń geotechnicznych
Treści programoweT-W-8Podstawy wykonywania badań geologiczno - inżynierskich na potrzeby ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Projektowanie badań. Wiercenia. Wody podziemne. Badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów. Badania polowe. Dokumentowanie.
T-W-7Geologia a geotechnika. Zagadnienia prawne.
T-W-1Nauki geologiczne i pokrewne - definicje. Literatura. Wszechświat - Układ Słoneczny - Ziemia. Geosfery. Obieg materii w przypowierzchniowych sferach ziemi. Morfogenetyczna działalność sił wewnętrznych (procesy endogeniczne). Tektonika płyt. Geosynkliny. Orogenezy. Izostazja. Epejrogeneza. Trzęsienia ziemi. Procesy magmowe. Wulkanizm. Fałdy, uskoki. Głowne jednostki tektoniczne Polski. Tabela stratygraficzna.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie (kolokwium pisemne)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wskazać na możliwe przyczyny zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego.
3,5
4,0
4,5
5,0