Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia budowlana:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia budowlana
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Janus <Magdalena.Janus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Mazur <Jacek.Mazur@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii ogólnej w zakresie szkoły średniej /liceum ogólnokształcącego lub technikum/

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ocena zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym4
T-L-2Agresywność chemiczna wody w stosunku do betonu4
T-L-3Korozja betonu - ocena podatności betonu na korozję kwasową.4
T-L-4Ocena przydatności wody zarobowej do betonu.3
15
wykłady
T-W-1Wstęp. Podstawy chemii. Omówienie ćwiczenia: Oznaczanie zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym.2
T-W-2Podstawowe obliczenia stechiometryczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.2
T-W-3Budowa i właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Wiązania chemiczne.2
T-W-4Układy krystalograficzne, grupy przestrzenne, podział kryształów, budowa wewnętrza krzemianów i glinokrzemianów.2
T-W-5Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej.2
T-W-6Podział i zastosowanie emulsji.2
T-W-7Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Omówienie ćwiczenia: Klasyfikacja agresywności wody gruntowej. Kolokwium2
T-W-8Hydratacja i hydroliza.2
T-W-9Chemia metali - procesy korozji.2
T-W-10Korozja materiałów budowlanych. Korozja betonu. Omówienie ćwiczenia: Ocena podatności betonu na korozję kwasową.2
T-W-11Materiały wiążące.2
T-W-12Fizykochemia wody. Omówienie ćwiczenia: Ocena przydatności wody zarobowej do betonów.2
T-W-13Tworzywa sztuczne w budownictwie.2
T-W-14Systematyka materiałów budowlanych. Sposoby modyfikowania materiałów budowlanych.2
T-W-15Bezpieczne stosowanie materiałów budowlanych oraz postępowanie z materiałami budowlanymi; selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Kolokwium2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia sprawdzianów przed każdym z odbywających się ćwiczeń laboratoryjnych9
A-L-3Wykonanie sprawozdania z przebiegu ćwiczenia laboratoryjnego4
A-L-4Uczestnictwo w konsultacjach2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia.23
A-W-3Zaliczenie przedmiotu.2
A-W-4Udział w konsultacjach.5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/05_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna skład chemiczny podstawowych materiałów budowlanych, potrafi napsiać wzory chemiczne związków chemicznych wchodzących w skład tych materiałów. Student potrafi wykonać obliczenia dotyczące stężeń procentowych i molowych oraz z potrafi określić stechimetrię reakcji chemiczych.
BIE_1A_W01C-1T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-7M-1S-1
BIE_1A_B/05_W02
Student zna skład chemiczny podstawowych materiałów budowlanych jak również sposoby ich wytwarzania. Ponadto zna procesy prowadzące do niszczenia materiów budowlanych jak również sposoby im przeciwdziałania
BIE_1A_W15C-1T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-7M-1S-1
BIE_1A_B/05_W03
Student rozumie toksyczność materiałów budowlanych
BIE_1A_W20C-1T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/05_U01
Student potrafi przeprowadzić następujące eksperymenty: -oznaczanie wapna czynnego w wapnie budowlanym - ocena agresywności wody - oznaczanie wody zarobowej do betonów - korozji betonu Student potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać prawidłowe wnioski
BIE_1A_U10C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-1
BIE_1A_B/05_U02
Student potrafi dokonać doboru materiałów znając skład chemiczny materiałów budowlanych oraz rządzące prawa chemiczne
BIE_1A_U17C-1T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-7M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/05_K01
Student jest przygotowany do samodzielnego uczenia się.
BIE_1A_K01C-1T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-7M-1S-1
BIE_1A_B/05_K02
Student uczestnicząc w ćwiczeniach laboratoryjnych jest gotowy dbać o swoje bezpieczeństwo jak również bezpieczeństwo zespołu
BIE_1A_K03C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-1
BIE_1A_B/05_K03
Student jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas prowadzonych doświadczeń. W przypaku pracy w zespole jest gotów podporząkować się zasadom tam panującym i być współodpowiedzialnym za realizowane cele.
BIE_1A_K04C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/05_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna skład chemiczny podstawowych materiałów budowlanych, potrafi napsiać wzory chemiczne związków chemicznych wchodzących w skład tych materiałów. Student potrafi wykonać obliczenia dotyczące stężeń procentowych i molowych oraz z potrafi określić stechimetrię reakcji chemiczych.
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/05_W02
Student zna skład chemiczny podstawowych materiałów budowlanych jak również sposoby ich wytwarzania. Ponadto zna procesy prowadzące do niszczenia materiów budowlanych jak również sposoby im przeciwdziałania
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/05_W03
Student rozumie toksyczność materiałów budowlanych
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/05_U01
Student potrafi przeprowadzić następujące eksperymenty: -oznaczanie wapna czynnego w wapnie budowlanym - ocena agresywności wody - oznaczanie wody zarobowej do betonów - korozji betonu Student potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać prawidłowe wnioski
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/05_U02
Student potrafi dokonać doboru materiałów znając skład chemiczny materiałów budowlanych oraz rządzące prawa chemiczne
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/05_K01
Student jest przygotowany do samodzielnego uczenia się.
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/05_K02
Student uczestnicząc w ćwiczeniach laboratoryjnych jest gotowy dbać o swoje bezpieczeństwo jak również bezpieczeństwo zespołu
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_B/05_K03
Student jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas prowadzonych doświadczeń. W przypaku pracy w zespole jest gotów podporząkować się zasadom tam panującym i być współodpowiedzialnym za realizowane cele.
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2006
  2. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996
  3. G. Rosiek, D. Wala, B. Werner, Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budowictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003

Literatura dodatkowa

  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej cz1 i 2, PWN, Warszawa, 2002
  2. M. Janus, Sz. Mądraszewski, K. Zając, E. Kusiak-Nejman, A new preparation method of cement with photocatalytic activity, Materials, 13(23) 5540, 2020

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ocena zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym4
T-L-2Agresywność chemiczna wody w stosunku do betonu4
T-L-3Korozja betonu - ocena podatności betonu na korozję kwasową.4
T-L-4Ocena przydatności wody zarobowej do betonu.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp. Podstawy chemii. Omówienie ćwiczenia: Oznaczanie zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym.2
T-W-2Podstawowe obliczenia stechiometryczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.2
T-W-3Budowa i właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Wiązania chemiczne.2
T-W-4Układy krystalograficzne, grupy przestrzenne, podział kryształów, budowa wewnętrza krzemianów i glinokrzemianów.2
T-W-5Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej.2
T-W-6Podział i zastosowanie emulsji.2
T-W-7Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Omówienie ćwiczenia: Klasyfikacja agresywności wody gruntowej. Kolokwium2
T-W-8Hydratacja i hydroliza.2
T-W-9Chemia metali - procesy korozji.2
T-W-10Korozja materiałów budowlanych. Korozja betonu. Omówienie ćwiczenia: Ocena podatności betonu na korozję kwasową.2
T-W-11Materiały wiążące.2
T-W-12Fizykochemia wody. Omówienie ćwiczenia: Ocena przydatności wody zarobowej do betonów.2
T-W-13Tworzywa sztuczne w budownictwie.2
T-W-14Systematyka materiałów budowlanych. Sposoby modyfikowania materiałów budowlanych.2
T-W-15Bezpieczne stosowanie materiałów budowlanych oraz postępowanie z materiałami budowlanymi; selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Kolokwium2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia sprawdzianów przed każdym z odbywających się ćwiczeń laboratoryjnych9
A-L-3Wykonanie sprawozdania z przebiegu ćwiczenia laboratoryjnego4
A-L-4Uczestnictwo w konsultacjach2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia.23
A-W-3Zaliczenie przedmiotu.2
A-W-4Udział w konsultacjach.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna skład chemiczny podstawowych materiałów budowlanych, potrafi napsiać wzory chemiczne związków chemicznych wchodzących w skład tych materiałów. Student potrafi wykonać obliczenia dotyczące stężeń procentowych i molowych oraz z potrafi określić stechimetrię reakcji chemiczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W01Zna i rozumie podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla kierunku budownictwo, niezbędną do formułowania oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-W-6Podział i zastosowanie emulsji.
T-W-1Wstęp. Podstawy chemii. Omówienie ćwiczenia: Oznaczanie zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym.
T-W-2Podstawowe obliczenia stechiometryczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
T-W-3Budowa i właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Wiązania chemiczne.
T-W-4Układy krystalograficzne, grupy przestrzenne, podział kryształów, budowa wewnętrza krzemianów i glinokrzemianów.
T-W-5Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej.
T-W-8Hydratacja i hydroliza.
T-W-9Chemia metali - procesy korozji.
T-W-10Korozja materiałów budowlanych. Korozja betonu. Omówienie ćwiczenia: Ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-W-11Materiały wiążące.
T-W-12Fizykochemia wody. Omówienie ćwiczenia: Ocena przydatności wody zarobowej do betonów.
T-W-13Tworzywa sztuczne w budownictwie.
T-W-14Systematyka materiałów budowlanych. Sposoby modyfikowania materiałów budowlanych.
T-W-7Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Omówienie ćwiczenia: Klasyfikacja agresywności wody gruntowej. Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_W02Student zna skład chemiczny podstawowych materiałów budowlanych jak również sposoby ich wytwarzania. Ponadto zna procesy prowadzące do niszczenia materiów budowlanych jak również sposoby im przeciwdziałania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W15Zna najczęściej stosowane materiały i wyroby budowlane oraz podstawy technologii ich wytwarzania
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-W-6Podział i zastosowanie emulsji.
T-W-1Wstęp. Podstawy chemii. Omówienie ćwiczenia: Oznaczanie zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym.
T-W-2Podstawowe obliczenia stechiometryczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
T-W-3Budowa i właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Wiązania chemiczne.
T-W-4Układy krystalograficzne, grupy przestrzenne, podział kryształów, budowa wewnętrza krzemianów i glinokrzemianów.
T-W-5Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej.
T-W-8Hydratacja i hydroliza.
T-W-9Chemia metali - procesy korozji.
T-W-10Korozja materiałów budowlanych. Korozja betonu. Omówienie ćwiczenia: Ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-W-11Materiały wiążące.
T-W-12Fizykochemia wody. Omówienie ćwiczenia: Ocena przydatności wody zarobowej do betonów.
T-W-13Tworzywa sztuczne w budownictwie.
T-W-14Systematyka materiałów budowlanych. Sposoby modyfikowania materiałów budowlanych.
T-W-7Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Omówienie ćwiczenia: Klasyfikacja agresywności wody gruntowej. Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_W03Student rozumie toksyczność materiałów budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W20Zna i rozumie wpływ realizacji inwestycji budowlanych na środowisko
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-W-15Bezpieczne stosowanie materiałów budowlanych oraz postępowanie z materiałami budowlanymi; selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_U01Student potrafi przeprowadzić następujące eksperymenty: -oznaczanie wapna czynnego w wapnie budowlanym - ocena agresywności wody - oznaczanie wody zarobowej do betonów - korozji betonu Student potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać prawidłowe wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U10Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-L-1Ocena zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym
T-L-2Agresywność chemiczna wody w stosunku do betonu
T-L-3Korozja betonu - ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-L-4Ocena przydatności wody zarobowej do betonu.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_U02Student potrafi dokonać doboru materiałów znając skład chemiczny materiałów budowlanych oraz rządzące prawa chemiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U17Potrafi dokonać doboru materiałów i wyrobów budowlanych
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-W-6Podział i zastosowanie emulsji.
T-W-1Wstęp. Podstawy chemii. Omówienie ćwiczenia: Oznaczanie zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym.
T-W-2Podstawowe obliczenia stechiometryczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
T-W-3Budowa i właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Wiązania chemiczne.
T-W-4Układy krystalograficzne, grupy przestrzenne, podział kryształów, budowa wewnętrza krzemianów i glinokrzemianów.
T-W-5Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej.
T-W-8Hydratacja i hydroliza.
T-W-9Chemia metali - procesy korozji.
T-W-10Korozja materiałów budowlanych. Korozja betonu. Omówienie ćwiczenia: Ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-W-11Materiały wiążące.
T-W-12Fizykochemia wody. Omówienie ćwiczenia: Ocena przydatności wody zarobowej do betonów.
T-W-13Tworzywa sztuczne w budownictwie.
T-W-14Systematyka materiałów budowlanych. Sposoby modyfikowania materiałów budowlanych.
T-W-7Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Omówienie ćwiczenia: Klasyfikacja agresywności wody gruntowej. Kolokwium
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_K01Student jest przygotowany do samodzielnego uczenia się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K01Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się właściwą organizacją pracy
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-W-6Podział i zastosowanie emulsji.
T-W-5Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej.
T-W-8Hydratacja i hydroliza.
T-W-9Chemia metali - procesy korozji.
T-W-10Korozja materiałów budowlanych. Korozja betonu. Omówienie ćwiczenia: Ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-W-11Materiały wiążące.
T-W-12Fizykochemia wody. Omówienie ćwiczenia: Ocena przydatności wody zarobowej do betonów.
T-W-13Tworzywa sztuczne w budownictwie.
T-W-14Systematyka materiałów budowlanych. Sposoby modyfikowania materiałów budowlanych.
T-W-15Bezpieczne stosowanie materiałów budowlanych oraz postępowanie z materiałami budowlanymi; selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Kolokwium
T-W-7Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Omówienie ćwiczenia: Klasyfikacja agresywności wody gruntowej. Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie 20 punktów z 40 możliwych z obu kolokwiów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_K02Student uczestnicząc w ćwiczeniach laboratoryjnych jest gotowy dbać o swoje bezpieczeństwo jak również bezpieczeństwo zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K03Jest gotów do przestrzegania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-L-1Ocena zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym
T-L-2Agresywność chemiczna wody w stosunku do betonu
T-L-3Korozja betonu - ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-L-4Ocena przydatności wody zarobowej do betonu.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/05_K03Student jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas prowadzonych doświadczeń. W przypaku pracy w zespole jest gotów podporząkować się zasadom tam panującym i być współodpowiedzialnym za realizowane cele.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K04Jest gotów do kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemu inżynierskiego. Efektywnie wykorzystuje zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy chemicznej oraz poznanie przemian chemicznych zachodzących w takich grupach materiałów budowlanych jak; spoiwa, beton, szkło, wybrane tworzywa sztuczne. Ocena korozyjności określonych środowisk na wybrane materiały budowlane. Umiejętność określenia ogólnej toksyczności wybranych materiałów selekcja i utylizacja odpadów materiałowych w budownictwie. Umiejętność oznaczania agresywności wody oraz jej przydatności jako wody zarobowej do betonów. Umiejętności ilościowego oznaczanie wybranych związków w materiałach budowlanych.
Treści programoweT-L-1Ocena zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym
T-L-2Agresywność chemiczna wody w stosunku do betonu
T-L-3Korozja betonu - ocena podatności betonu na korozję kwasową.
T-L-4Ocena przydatności wody zarobowej do betonu.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uzyskanie zaliczenia opiera się na: wykonaniu wszystkich przewidzianych planem ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskaniu minimum 50% punktów za każdą z wejściówek, poprawnym przygotowaniu i przyjęciu przez prowadzących kompletnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie kursu będzie średnią ważoną z: oceny wynikającej z sumy ilości punktów za „wejściówki” i średniej ilości punktów za przygotowane sprawozdania (waga 0,33), średniej z dwóch ocen uzyskanych z zaliczenia materiału teoretycznego (waga 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Czynne uczestnicwo we wszytskich ćwiczeniach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie minimum jednego sprawozdania, otrzymaniae punkacji minimum 3 punkty na 6 możliwych, zaliczenie sprawdzianu przed wykonaniem ćwiczenia i uzyskanie minimum 3 punktów na 6 możliwych
3,5
4,0
4,5
5,0