Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika gruntów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika gruntów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Geotechniki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Pozlewicz <Andrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ukończony kurs geologii inżynierskiej
W-2ukończony kurs wytrzymałości materiałów
W-3ukończony kurs mechaniki teoretycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie umiejętności identyfikowania podłoża gruntowego i jego oceny z punktu widzenia możliwości posadowienia budowli
C-2Ukształtowanie umiejętności ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu
C-3Umiejętność wskazania właściwych metod rozpoznania parametrów geotechnicznych
C-4Umiejętność analizowania cech wytrzymałościowych gruntu
C-5Umiejętność oceny wpływu wody gruntowej na parametry podłoża budowlanego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Klasyfikowanie gruntów, wyprowadzanie zależności między wybranymi parametrami geotechnicznymi. Obliczanie wartości parametrów geotechnicznych3
T-A-2Obliczanie naprężeń pierwotnych, efektywnych i całkowitych. Tworzenie wykresów naprężeń od pojedynczej siły skupionej wg wzoru Boussinesqa2
T-A-3Metoda punktów narożnych i punktu środkowego - zastosowanie do obliczeń wartości naprężeń na dowolnej głębokości od pasma w kształcie prostokąta i innych kształtów. Zastosowanie zasady superpozycji do obliczania wartości naprężeń od zestawu pionowych sił i pasm3
T-A-4Obliczanie osiadania dla uproszczonych warunków geotechnicznych i obciążeń2
T-A-5Obliczanie wytrzymałości gruntu na ścinanie, naprężeń głównych.2
T-A-6Tworzenie wykresu parcia i odporu gruntu dla uproszczonych przypadków współpracy konstrukcji2
T-A-7Kolokwium z mechaniki gruntów1
15
wykłady
T-W-1Elementy gruntoznawstwa, podstawy teoretyczne mechaniki gruntów2
T-W-2Grunt jako ośrodek trójfazowy - szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów2
T-W-3Podstawy klasyfikacji gruntów budowlanych. Podstawowe parametry geotechniczne. Zależności między parametrami. Wpływ genezy na właściwości fizyczne gruntów4
T-W-4Naprężenia w gruncie, wzory Boussinesqa. Naprężenia pierwotne, efektywne i całkowite. Obciążenie pasmem, metoda punktu środkowego i punktów narożnych. Wpływ sztywności pasma na rozkład naprężeń4
T-W-5Ściśliwość i konsolidacja. Zależność naprężenia - odkształcenia. Osiadanie podłoża. Teoria konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego2
T-W-6Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba - Mohra. Parametry wytrzymałościowe gruntów i ich zależność od genezy i zmienności warunków geotechnicznych. Metody laboratoryjne i polowe oceny właściwości wytrzymałościowych gruntów4
T-W-7Woda w gruncie, filtracja, prawo Darcy2
T-W-8Parcie i odpór gruntów, wzory Coulomba i Rankine'a2
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy3
T-W-10Teoria Prandtla, wzór Taylora, teoria nośności podłoża Terzaghiego5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Samodzielne opanowanie materiału, przykłady obliczeń10
A-A-3Udział w konsultacjach4
A-A-4Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Opracowywanie materiału - studia literaturowe15
A-W-4Przygotowanie do egzaminu10
A-W-5Udział w egzaminie2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: analiza zadań w grupie
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/08_W01
Zna podstawowe zależności między podłożem budowlanym a konstrukcją
BIE_1A_W01C-1, C-4T-A-1, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3
BIE_1A_C/08_W02
Zna zasady mechaniki gruntów w zakresie statyki
BIE_1A_W06C-1T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/08_U01
Potrafi dokonać zestawienia obciążeń związanych z masywem gruntowym
BIE_1A_U02C-2, C-3, C-5T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3
BIE_1A_C/08_U02
Potrafi dokonać doboru rodzaju gruntu jako podłoże budowlane i jako materiał zasypowy
BIE_1A_U17C-2, C-3, C-4, C-5T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-3, T-A-7, T-A-1, T-A-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/08_K01
Student jest gotów do zrozumienia wpływu technologii zagęszczania gruntów na środowisko
BIE_1A_K02C-2T-A-7, T-W-9, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/08_W01
Zna podstawowe zależności między podłożem budowlanym a konstrukcją
2,0
3,0Student posiadł podstawową wiedzę o mechanizmach zachodzących między konstrukcją a podłożem budowlanym. Popełnia błędy w interpretacji ważności parametrów geotechnicznych. Nie w pełni rozumie złożoność zjawisk zachodzących w podłożu.
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_C/08_W02
Zna zasady mechaniki gruntów w zakresie statyki
2,0
3,0Student ma wiedzę podstawową z zakresu wpływu parametrów geotechnicznych i rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym. Popełnia pojedyncze błędy merytoryczne w interpretacji rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym od obciążeń w postaci pojedynczych sił skupionych i obciążeń pasmowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/08_U01
Potrafi dokonać zestawienia obciążeń związanych z masywem gruntowym
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi dokonać oceny ważności parametrów geotechnicznych w obciążeniu konstrukcji. Nie rozumie w pełni wpływu czynników zmiennych na wielkość obciążeń i parametrów geotechnicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_C/08_U02
Potrafi dokonać doboru rodzaju gruntu jako podłoże budowlane i jako materiał zasypowy
2,0
3,0Student potrafi dokonać podstawowej oceny przydatności podłoża gruntowego do fundamentowania w prosych warunkach geotechnicznych. Nie potrafi poprawnie ocenić wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jakość podłoża gruntowego w złożonych warunkach geotechnicznych. Potrafi w stopniu podstawowym ocenić przydatność gruntu jako materiału zasypowego, ale nie w pełni ocenia wpływ parametrów geotechnicznych na jakość materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/08_K01
Student jest gotów do zrozumienia wpływu technologii zagęszczania gruntów na środowisko
2,0
3,0Student rozumie, w jaki sposób podstawowe technologie wzmacniania podłoża mogą negatywnie wpływać na środowisko. Nie potrafi w pełni ocenić wpływu wszystkich podstawowych technologii wzmacniania podłoża na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Budhu M., Soil Mechanics and Foundations, John Wiley & Sons, 2007, Knovel Release Date: Aug 5, 2009, Earth Sciences
 2. Cernica J. N., Geotechnical Engineering: Foundation Design, John Wiley & Sons, New York, 1995
 3. Jeż J., Gruntoznawstwo budowlane, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004, 1
 4. Kalinski M. E., Soil Mechanics. Laboratory Manual, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2005, Knovel
 5. Lambe T. W., Whitman R. V., Mechanika gruntów. Tom 1 i 2, Arkady, Warszawa, 1978
 6. Obrycki M., Pisarczyk St., Zbiór zadań z mechaniki gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007, 5, VIII-141
 7. Pisarczyk St., Mechanika gruntów, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1992, 1
 8. PKN, PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, PKN, Warszawa, 2008, +AC:2009, +Ap1:2010, +Ap2:2010, +NA:2011
 9. PKN, PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, PKN, Warszawa, 2009
 10. Smith I., Smith's Elements of Soil Mechanics. 8th Edition. Design to Eurokode 7, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, 8, VIII-114
 11. Venkatramaiah C., Geotechnical Engineering, John Wiley & Sons, 1993
 12. Wiłun Z., Zarys geotechniki, WKŁ, Warszawa, 1987, 3 i nowsze

Literatura dodatkowa

 1. Glazer Z., Mechanika gruntów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1986, 2
 2. Kostrzewski W., Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania, PWN, Warszawa, 1980
 3. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dziennik Ustaw RP, Warszawa, 2012
 4. PKN, PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis., PKN, Warszawa, 2006
 5. PKN, PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania, PKN, Warszawa, 2006, +Ap1:2010
 6. PKN, PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, PKN, Warszawa, 1998
 7. PKN, PKN-CEN ISO/TS 17892-1 do -12:2009. Specyfikacja techniczna. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów, PKN, Warszawa, 2009
 8. Pozlewicz A., Wykorzystanie badania na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia w projektowaniu posadowień, ZUT, WBiA, Szczecin, 2012, Monografia "XX Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska"

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Klasyfikowanie gruntów, wyprowadzanie zależności między wybranymi parametrami geotechnicznymi. Obliczanie wartości parametrów geotechnicznych3
T-A-2Obliczanie naprężeń pierwotnych, efektywnych i całkowitych. Tworzenie wykresów naprężeń od pojedynczej siły skupionej wg wzoru Boussinesqa2
T-A-3Metoda punktów narożnych i punktu środkowego - zastosowanie do obliczeń wartości naprężeń na dowolnej głębokości od pasma w kształcie prostokąta i innych kształtów. Zastosowanie zasady superpozycji do obliczania wartości naprężeń od zestawu pionowych sił i pasm3
T-A-4Obliczanie osiadania dla uproszczonych warunków geotechnicznych i obciążeń2
T-A-5Obliczanie wytrzymałości gruntu na ścinanie, naprężeń głównych.2
T-A-6Tworzenie wykresu parcia i odporu gruntu dla uproszczonych przypadków współpracy konstrukcji2
T-A-7Kolokwium z mechaniki gruntów1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy gruntoznawstwa, podstawy teoretyczne mechaniki gruntów2
T-W-2Grunt jako ośrodek trójfazowy - szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów2
T-W-3Podstawy klasyfikacji gruntów budowlanych. Podstawowe parametry geotechniczne. Zależności między parametrami. Wpływ genezy na właściwości fizyczne gruntów4
T-W-4Naprężenia w gruncie, wzory Boussinesqa. Naprężenia pierwotne, efektywne i całkowite. Obciążenie pasmem, metoda punktu środkowego i punktów narożnych. Wpływ sztywności pasma na rozkład naprężeń4
T-W-5Ściśliwość i konsolidacja. Zależność naprężenia - odkształcenia. Osiadanie podłoża. Teoria konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego2
T-W-6Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba - Mohra. Parametry wytrzymałościowe gruntów i ich zależność od genezy i zmienności warunków geotechnicznych. Metody laboratoryjne i polowe oceny właściwości wytrzymałościowych gruntów4
T-W-7Woda w gruncie, filtracja, prawo Darcy2
T-W-8Parcie i odpór gruntów, wzory Coulomba i Rankine'a2
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy3
T-W-10Teoria Prandtla, wzór Taylora, teoria nośności podłoża Terzaghiego5
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Samodzielne opanowanie materiału, przykłady obliczeń10
A-A-3Udział w konsultacjach4
A-A-4Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Opracowywanie materiału - studia literaturowe15
A-W-4Przygotowanie do egzaminu10
A-W-5Udział w egzaminie2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/08_W01Zna podstawowe zależności między podłożem budowlanym a konstrukcją
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W01Zna i rozumie podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla kierunku budownictwo, niezbędną do formułowania oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności identyfikowania podłoża gruntowego i jego oceny z punktu widzenia możliwości posadowienia budowli
C-4Umiejętność analizowania cech wytrzymałościowych gruntu
Treści programoweT-A-1Klasyfikowanie gruntów, wyprowadzanie zależności między wybranymi parametrami geotechnicznymi. Obliczanie wartości parametrów geotechnicznych
T-W-5Ściśliwość i konsolidacja. Zależność naprężenia - odkształcenia. Osiadanie podłoża. Teoria konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego
T-W-1Elementy gruntoznawstwa, podstawy teoretyczne mechaniki gruntów
T-W-2Grunt jako ośrodek trójfazowy - szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów
T-W-3Podstawy klasyfikacji gruntów budowlanych. Podstawowe parametry geotechniczne. Zależności między parametrami. Wpływ genezy na właściwości fizyczne gruntów
T-W-4Naprężenia w gruncie, wzory Boussinesqa. Naprężenia pierwotne, efektywne i całkowite. Obciążenie pasmem, metoda punktu środkowego i punktów narożnych. Wpływ sztywności pasma na rozkład naprężeń
T-W-6Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba - Mohra. Parametry wytrzymałościowe gruntów i ich zależność od genezy i zmienności warunków geotechnicznych. Metody laboratoryjne i polowe oceny właściwości wytrzymałościowych gruntów
T-W-8Parcie i odpór gruntów, wzory Coulomba i Rankine'a
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy
T-W-7Woda w gruncie, filtracja, prawo Darcy
T-W-10Teoria Prandtla, wzór Taylora, teoria nośności podłoża Terzaghiego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: analiza zadań w grupie
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiadł podstawową wiedzę o mechanizmach zachodzących między konstrukcją a podłożem budowlanym. Popełnia błędy w interpretacji ważności parametrów geotechnicznych. Nie w pełni rozumie złożoność zjawisk zachodzących w podłożu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/08_W02Zna zasady mechaniki gruntów w zakresie statyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W06Zna i rozumie zasady mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności identyfikowania podłoża gruntowego i jego oceny z punktu widzenia możliwości posadowienia budowli
Treści programoweT-W-5Ściśliwość i konsolidacja. Zależność naprężenia - odkształcenia. Osiadanie podłoża. Teoria konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego
T-W-1Elementy gruntoznawstwa, podstawy teoretyczne mechaniki gruntów
T-W-2Grunt jako ośrodek trójfazowy - szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów
T-W-4Naprężenia w gruncie, wzory Boussinesqa. Naprężenia pierwotne, efektywne i całkowite. Obciążenie pasmem, metoda punktu środkowego i punktów narożnych. Wpływ sztywności pasma na rozkład naprężeń
T-W-6Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba - Mohra. Parametry wytrzymałościowe gruntów i ich zależność od genezy i zmienności warunków geotechnicznych. Metody laboratoryjne i polowe oceny właściwości wytrzymałościowych gruntów
T-W-8Parcie i odpór gruntów, wzory Coulomba i Rankine'a
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy
T-W-10Teoria Prandtla, wzór Taylora, teoria nośności podłoża Terzaghiego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: analiza zadań w grupie
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę podstawową z zakresu wpływu parametrów geotechnicznych i rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym. Popełnia pojedyncze błędy merytoryczne w interpretacji rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym od obciążeń w postaci pojedynczych sił skupionych i obciążeń pasmowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/08_U01Potrafi dokonać zestawienia obciążeń związanych z masywem gruntowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U02Potrafi dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu
C-3Umiejętność wskazania właściwych metod rozpoznania parametrów geotechnicznych
C-5Umiejętność oceny wpływu wody gruntowej na parametry podłoża budowlanego
Treści programoweT-A-4Obliczanie osiadania dla uproszczonych warunków geotechnicznych i obciążeń
T-A-5Obliczanie wytrzymałości gruntu na ścinanie, naprężeń głównych.
T-A-6Tworzenie wykresu parcia i odporu gruntu dla uproszczonych przypadków współpracy konstrukcji
T-A-3Metoda punktów narożnych i punktu środkowego - zastosowanie do obliczeń wartości naprężeń na dowolnej głębokości od pasma w kształcie prostokąta i innych kształtów. Zastosowanie zasady superpozycji do obliczania wartości naprężeń od zestawu pionowych sił i pasm
T-A-1Klasyfikowanie gruntów, wyprowadzanie zależności między wybranymi parametrami geotechnicznymi. Obliczanie wartości parametrów geotechnicznych
T-A-2Obliczanie naprężeń pierwotnych, efektywnych i całkowitych. Tworzenie wykresów naprężeń od pojedynczej siły skupionej wg wzoru Boussinesqa
T-W-5Ściśliwość i konsolidacja. Zależność naprężenia - odkształcenia. Osiadanie podłoża. Teoria konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego
T-W-4Naprężenia w gruncie, wzory Boussinesqa. Naprężenia pierwotne, efektywne i całkowite. Obciążenie pasmem, metoda punktu środkowego i punktów narożnych. Wpływ sztywności pasma na rozkład naprężeń
T-W-6Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba - Mohra. Parametry wytrzymałościowe gruntów i ich zależność od genezy i zmienności warunków geotechnicznych. Metody laboratoryjne i polowe oceny właściwości wytrzymałościowych gruntów
T-W-8Parcie i odpór gruntów, wzory Coulomba i Rankine'a
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy
T-W-10Teoria Prandtla, wzór Taylora, teoria nośności podłoża Terzaghiego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: analiza zadań w grupie
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi dokonać oceny ważności parametrów geotechnicznych w obciążeniu konstrukcji. Nie rozumie w pełni wpływu czynników zmiennych na wielkość obciążeń i parametrów geotechnicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/08_U02Potrafi dokonać doboru rodzaju gruntu jako podłoże budowlane i jako materiał zasypowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U17Potrafi dokonać doboru materiałów i wyrobów budowlanych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu
C-3Umiejętność wskazania właściwych metod rozpoznania parametrów geotechnicznych
C-4Umiejętność analizowania cech wytrzymałościowych gruntu
C-5Umiejętność oceny wpływu wody gruntowej na parametry podłoża budowlanego
Treści programoweT-A-4Obliczanie osiadania dla uproszczonych warunków geotechnicznych i obciążeń
T-A-5Obliczanie wytrzymałości gruntu na ścinanie, naprężeń głównych.
T-A-6Tworzenie wykresu parcia i odporu gruntu dla uproszczonych przypadków współpracy konstrukcji
T-A-3Metoda punktów narożnych i punktu środkowego - zastosowanie do obliczeń wartości naprężeń na dowolnej głębokości od pasma w kształcie prostokąta i innych kształtów. Zastosowanie zasady superpozycji do obliczania wartości naprężeń od zestawu pionowych sił i pasm
T-A-7Kolokwium z mechaniki gruntów
T-A-1Klasyfikowanie gruntów, wyprowadzanie zależności między wybranymi parametrami geotechnicznymi. Obliczanie wartości parametrów geotechnicznych
T-A-2Obliczanie naprężeń pierwotnych, efektywnych i całkowitych. Tworzenie wykresów naprężeń od pojedynczej siły skupionej wg wzoru Boussinesqa
T-W-5Ściśliwość i konsolidacja. Zależność naprężenia - odkształcenia. Osiadanie podłoża. Teoria konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego
T-W-4Naprężenia w gruncie, wzory Boussinesqa. Naprężenia pierwotne, efektywne i całkowite. Obciążenie pasmem, metoda punktu środkowego i punktów narożnych. Wpływ sztywności pasma na rozkład naprężeń
T-W-6Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba - Mohra. Parametry wytrzymałościowe gruntów i ich zależność od genezy i zmienności warunków geotechnicznych. Metody laboratoryjne i polowe oceny właściwości wytrzymałościowych gruntów
T-W-8Parcie i odpór gruntów, wzory Coulomba i Rankine'a
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy
T-W-7Woda w gruncie, filtracja, prawo Darcy
T-W-10Teoria Prandtla, wzór Taylora, teoria nośności podłoża Terzaghiego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: analiza zadań w grupie
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dokonać podstawowej oceny przydatności podłoża gruntowego do fundamentowania w prosych warunkach geotechnicznych. Nie potrafi poprawnie ocenić wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jakość podłoża gruntowego w złożonych warunkach geotechnicznych. Potrafi w stopniu podstawowym ocenić przydatność gruntu jako materiału zasypowego, ale nie w pełni ocenia wpływ parametrów geotechnicznych na jakość materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/08_K01Student jest gotów do zrozumienia wpływu technologii zagęszczania gruntów na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K02Jest gotów do podejmowania refleksji nad pozatechnicznymi aspektami i skutkami działalności inżynierskiej oraz jej wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu
Treści programoweT-A-7Kolokwium z mechaniki gruntów
T-W-9Stateczność zboczy, czynniki warunkujące utrzymanie lub utratę stateczności. Uproszczone metody oceny stateczności zboczy
T-W-7Woda w gruncie, filtracja, prawo Darcy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: analiza zadań w grupie
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny zaliczający ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie, w jaki sposób podstawowe technologie wzmacniania podłoża mogą negatywnie wpływać na środowisko. Nie potrafi w pełni ocenić wpływu wszystkich podstawowych technologii wzmacniania podłoża na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0