Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Matematyka-2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka-2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Matematyki
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Banakiewicz <Michal.Banakiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 2,00,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki ze szkoły średniej i z kursu Matematyka - 1.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z geometrii analitycznej w przestrzeni, algebry liniowej i analizy matematycznej niezbędnej do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa.
C-2Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami i narzędziami obliczeniowymi niezbędnymi do rozwiązywania zadań inżynierskich.
C-3Ukształtowanie u studenta świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Utrwalanie wiedzy zdobytej podczas wykładu. Rozwiązywanie zadań.30
30
wykłady
T-W-1Geometria analityczna w przestrzeni.6
T-W-2Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania.6
T-W-3Całka oznaczona Riemanna i całki niewłaściwe. Zastosowania geometryczne całek.4
T-W-4Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych: pochodne cząstkowe; ekstrema funkcji dwóch zmiennych.6
T-W-5Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu.4
T-W-6Całki podwójne i geometryczne ich zastosowanie.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Samodzielna praca studenta przy rozwiazywaniu zadań i analizowaniu podstawowych problemów.22
A-A-3Konsultacje.4
A-A-4Zaliczenie ćwiczeń.4
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Samodzielna analiza treści z wykładów z uzupełnieniem wiadomości z literatury w celu przygotowania się do ćwiczeń i egzaminu.23
A-W-3Konsultacje.4
A-W-4Egzamin.3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z licznymi przykładami i wyjaśnieniami.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych dotyczących treści wykładu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na ćwiczeniach.
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń na podstawie kartkówek lub odpowiedzi ustnej.
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie sumy punktów uzyskanych przez studenta z dwóch sprawdzianów oraz aktywności studenta na ćwiczeniach.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający część rachunkową i teoretyczną z materiału przerabianego na wykładach i ćwiczeniach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/01-2_W01
Zna i rozumie definicje, twierdzenia i metody rachunkowe omawiane w ramach przedmiotu.
BIE_1A_W01C-2, C-1T-W-5, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-2, S-4, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/01-2_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań oraz problemów matematycznych i inżynierskich.
BIE_1A_U08C-2, C-1T-A-1M-1, M-2S-4, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_B/01-2_K01
Jest gotów być krytycznym wobec posiadanej wiedzy i odbieranych treści. Jest gotów uznawać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
BIE_1A_K04, BIE_1A_K01C-3T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-A-1M-1, M-2S-2, S-4, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/01-2_W01
Zna i rozumie definicje, twierdzenia i metody rachunkowe omawiane w ramach przedmiotu.
2,0
3,0Student potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń oraz niektóre algorytmy obliczeniowe omawiane w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/01-2_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań oraz problemów matematycznych i inżynierskich.
2,0
3,0Student potrafi rozwiązywać proste, typowe zadania z zakresu treści programowych (prezentowane rozwiązania zawierają błędy rachunklowe i brak im komentarza).
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_B/01-2_K01
Jest gotów być krytycznym wobec posiadanej wiedzy i odbieranych treści. Jest gotów uznawać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
2,0
3,0Student uczęszcza na ćwiczenia; przygotowuje się w stopniu podstawowym do zajęć; na kolokwiach i egzaminach pracuje samodzielnie i uczciwie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania., Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2007, Dostępne są różne wydania.
 2. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia i wzory., Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2007, Dostępne są różne wydania
 3. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory., Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2008, 14, Dostępne są różne wydania.
 4. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra i geometria analityczna.Przykłady i zadania., Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2008, 14, Dostępne sa różne wydania
 5. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia i wzory., Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2005, 13, Dostępne są różne wydania.
 6. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2005, 13, Dostępne są różne wydania.

Literatura dodatkowa

 1. Otto E., Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych, tom I, PWN, Warszawa, 1978, 4
 2. Otto E., Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych, tom II, PWN, Warszawa, 1980
 3. B.Gdowski, E. Pluciński, Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej., PWN, Warszawa, 1976, Dostępne są różne wydania.
 4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Tom I., PWN, Warszawa, 2007, Dostępne są różne wydania.
 5. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Tom II., PWN, Warszawa, 2007, Dostępne są różne wydania.

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Utrwalanie wiedzy zdobytej podczas wykładu. Rozwiązywanie zadań.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geometria analityczna w przestrzeni.6
T-W-2Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania.6
T-W-3Całka oznaczona Riemanna i całki niewłaściwe. Zastosowania geometryczne całek.4
T-W-4Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych: pochodne cząstkowe; ekstrema funkcji dwóch zmiennych.6
T-W-5Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu.4
T-W-6Całki podwójne i geometryczne ich zastosowanie.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Samodzielna praca studenta przy rozwiazywaniu zadań i analizowaniu podstawowych problemów.22
A-A-3Konsultacje.4
A-A-4Zaliczenie ćwiczeń.4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Samodzielna analiza treści z wykładów z uzupełnieniem wiadomości z literatury w celu przygotowania się do ćwiczeń i egzaminu.23
A-W-3Konsultacje.4
A-W-4Egzamin.3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/01-2_W01Zna i rozumie definicje, twierdzenia i metody rachunkowe omawiane w ramach przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W01Zna i rozumie podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla kierunku budownictwo, niezbędną do formułowania oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami i narzędziami obliczeniowymi niezbędnymi do rozwiązywania zadań inżynierskich.
C-1Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z geometrii analitycznej w przestrzeni, algebry liniowej i analizy matematycznej niezbędnej do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa.
Treści programoweT-W-5Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu.
T-W-3Całka oznaczona Riemanna i całki niewłaściwe. Zastosowania geometryczne całek.
T-W-6Całki podwójne i geometryczne ich zastosowanie.
T-W-4Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych: pochodne cząstkowe; ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
T-W-2Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania.
T-W-1Geometria analityczna w przestrzeni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z licznymi przykładami i wyjaśnieniami.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych dotyczących treści wykładu.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń na podstawie kartkówek lub odpowiedzi ustnej.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający część rachunkową i teoretyczną z materiału przerabianego na wykładach i ćwiczeniach.
S-1Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń oraz niektóre algorytmy obliczeniowe omawiane w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/01-2_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań oraz problemów matematycznych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U08Potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu wybranego kierunku
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami i narzędziami obliczeniowymi niezbędnymi do rozwiązywania zadań inżynierskich.
C-1Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z geometrii analitycznej w przestrzeni, algebry liniowej i analizy matematycznej niezbędnej do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do rozwiązywania prostych zadań z zakresu budownictwa.
Treści programoweT-A-1Utrwalanie wiedzy zdobytej podczas wykładu. Rozwiązywanie zadań.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z licznymi przykładami i wyjaśnieniami.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych dotyczących treści wykładu.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający część rachunkową i teoretyczną z materiału przerabianego na wykładach i ćwiczeniach.
S-1Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie sumy punktów uzyskanych przez studenta z dwóch sprawdzianów oraz aktywności studenta na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi rozwiązywać proste, typowe zadania z zakresu treści programowych (prezentowane rozwiązania zawierają błędy rachunklowe i brak im komentarza).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_B/01-2_K01Jest gotów być krytycznym wobec posiadanej wiedzy i odbieranych treści. Jest gotów uznawać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K04Jest gotów do kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemu inżynierskiego. Efektywnie wykorzystuje zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w sposób przedsiębiorczy
BIE_1A_K01Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się właściwą organizacją pracy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studenta świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu.
Treści programoweT-W-5Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu.
T-W-6Całki podwójne i geometryczne ich zastosowanie.
T-W-3Całka oznaczona Riemanna i całki niewłaściwe. Zastosowania geometryczne całek.
T-W-2Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania.
T-W-1Geometria analityczna w przestrzeni.
T-W-4Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych: pochodne cząstkowe; ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
T-A-1Utrwalanie wiedzy zdobytej podczas wykładu. Rozwiązywanie zadań.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z licznymi przykładami i wyjaśnieniami.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych dotyczących treści wykładu.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń na podstawie kartkówek lub odpowiedzi ustnej.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający część rachunkową i teoretyczną z materiału przerabianego na wykładach i ćwiczeniach.
S-1Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie sumy punktów uzyskanych przez studenta z dwóch sprawdzianów oraz aktywności studenta na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student uczęszcza na ćwiczenia; przygotowuje się w stopniu podstawowym do zajęć; na kolokwiach i egzaminach pracuje samodzielnie i uczciwie.
3,5
4,0
4,5
5,0