Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Język angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Potyrała <Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Bukowiec <Magdalena.Bukowiec@zut.edu.pl>, Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Agnieszka Nowosad <Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 2,01,00zaliczenie
lektoratLK2 30 2,01,00zaliczenie
lektoratLK3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
C-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem zgodnym z kierunkiem studiów.
C-3Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple. (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have).10
T-LK-2Media we współczesnym świecie. Strona bierna. Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous.10
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30
lektorat
T-LK-1Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny. Present Perfect Simple i Continuous. Formy czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne.10
T-LK-2Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Rodzajniki10
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30
lektorat
T-LK-1Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie przymiotników10
T-LK-2Rola jednostki w procesach gospodarczych. Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki modalne (must; have to; mustn’t; should;shouldn’t). Struktura – question tags10
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć22
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Zaliczenie3
60
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć22
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4zaliczenie3
60
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć22
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4zaliczenie3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-7pisanie listów formalnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test diagnostyczny (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_A/07-1_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na poziomie B2
BIE_1A_W13C-1T-LK-2, T-LK-1, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-2M-2, M-1, M-7, M-5, M-6S-2, S-3, S-4
BIE_1A_A/07-1_W02
zna podstawy słownictwa zgodnego z kierunkiem studiów
BIE_1A_W13C-2T-LK-3M-3, M-1, M-5S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_A/07-1_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
BIE_1A_U15, BIE_1A_U22, BIE_1A_U21C-1T-LK-2, T-LK-1, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-2M-4, M-2, M-1, M-7S-2, S-4, S-3
BIE_1A_A/07-1_U02
potrafi zastosować w prezentacji i dyskusji dotyczącej realizowanego zadania podstawowe słownictwo techniczne w języku obcym na poziomie B2
BIE_1A_U21, BIE_1A_U15C-2T-LK-3M-3, M-1, M-5S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_A/07-1_K01
jest gotów do efektywnego komunikowania się w języku obcym na poziomie B2 podczas pracy zawodowej, dyskusji i oceny swoich zadań zawodowych
BIE_1A_K07, BIE_1A_K06C-3T-LK-2, T-LK-1, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-2M-4, M-2, M-1S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_A/07-1_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na poziomie B2
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_A/07-1_W02
zna podstawy słownictwa zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_A/07-1_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
BIE_1A_A/07-1_U02
potrafi zastosować w prezentacji i dyskusji dotyczącej realizowanego zadania podstawowe słownictwo techniczne w języku obcym na poziomie B2
2,0
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_A/07-1_K01
jest gotów do efektywnego komunikowania się w języku obcym na poziomie B2 podczas pracy zawodowej, dyskusji i oceny swoich zadań zawodowych
2,0
3,0Student w minimalnym stopniu jest gotowy do komunikowania się w języku obcym na poziomie B2 i wypowiadania się na tematy zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson Longman, 2006
  2. S.Cunningham, P. Moor, CUTTING EDGE, Longman, 2007

Literatura dodatkowa

  1. S. T.Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, Macmillan, 2010
  2. S. T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, Macmillan, 2010
  3. S.T. Knowles, M.Mann, READING, Macmillan, 2010
  4. S.T. Knowles, M. Mann, WRITING, Macmillan, 2010
  5. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku., 2012

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple. (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have).10
T-LK-2Media we współczesnym świecie. Strona bierna. Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous.10
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny. Present Perfect Simple i Continuous. Formy czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne.10
T-LK-2Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Rodzajniki10
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie przymiotników10
T-LK-2Rola jednostki w procesach gospodarczych. Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki modalne (must; have to; mustn’t; should;shouldn’t). Struktura – question tags10
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć22
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Zaliczenie3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć22
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4zaliczenie3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć22
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4zaliczenie3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/07-1_W01posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na poziomie B2
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W13Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną w zakresie budownictwa. Zna podstawową terminologię w języku obcym, zgodnie ze studiowanym kierunkiem
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-2Media we współczesnym świecie. Strona bierna. Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous.
T-LK-1Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple. (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have).
T-LK-1Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny. Present Perfect Simple i Continuous. Formy czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne.
T-LK-2Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Rodzajniki
T-LK-1Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie przymiotników
T-LK-2Rola jednostki w procesach gospodarczych. Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki modalne (must; have to; mustn’t; should;shouldn’t). Struktura – question tags
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
M-7pisanie listów formalnych
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/07-1_W02zna podstawy słownictwa zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W13Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną w zakresie budownictwa. Zna podstawową terminologię w języku obcym, zgodnie ze studiowanym kierunkiem
Cel przedmiotuC-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/07-1_U01posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U15Potrafi się porozumiewać w języku nowożytnym na poziomie B2, włącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa
BIE_1A_U22Potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się przez całe życie
BIE_1A_U21Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników realizacji zadania inżynierskiego i dyskutować o nich
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-2Media we współczesnym świecie. Strona bierna. Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous.
T-LK-1Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple. (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have).
T-LK-1Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny. Present Perfect Simple i Continuous. Formy czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne.
T-LK-2Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Rodzajniki
T-LK-1Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie przymiotników
T-LK-2Rola jednostki w procesach gospodarczych. Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki modalne (must; have to; mustn’t; should;shouldn’t). Struktura – question tags
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
M-7pisanie listów formalnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/07-1_U02potrafi zastosować w prezentacji i dyskusji dotyczącej realizowanego zadania podstawowe słownictwo techniczne w języku obcym na poziomie B2
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U21Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników realizacji zadania inżynierskiego i dyskutować o nich
BIE_1A_U15Potrafi się porozumiewać w języku nowożytnym na poziomie B2, włącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa
Cel przedmiotuC-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_A/07-1_K01jest gotów do efektywnego komunikowania się w języku obcym na poziomie B2 podczas pracy zawodowej, dyskusji i oceny swoich zadań zawodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K07Jest gotów do efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie, co pozwala mu odpowiedzialnie i świadomie uczestniczyć w wydarzeniach społecznych i kulturalnych
BIE_1A_K06Jest gotów do przekazywania społeczeństwu wiedzy nt. budownictwa. Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych w przystępnej formie. Jest komunikatywny w prezentacjach medialnych
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-LK-2Media we współczesnym świecie. Strona bierna. Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous.
T-LK-1Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple. (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have).
T-LK-1Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny. Present Perfect Simple i Continuous. Formy czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne.
T-LK-3Wybrane słownictwo z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-2Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Rodzajniki
T-LK-1Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie przymiotników
T-LK-2Rola jednostki w procesach gospodarczych. Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki modalne (must; have to; mustn’t; should;shouldn’t). Struktura – question tags
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w minimalnym stopniu jest gotowy do komunikowania się w języku obcym na poziomie B2 i wypowiadania się na tematy zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0