Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS2 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału obowiązującego na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna i procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktoranta z zasadami pracy z materiałem źródłowym
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji przedstawiającej wyniki studiów literaturowych na temat stanowiący przedmiot doktoratu w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna
C-3Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji w zakresie prezentacji studiów literaturowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie metod poszukiwania informacji naukowych w bazach danych, czasopismach, książkach, monografiach, źródłach internetowych i patentowych. Cytowanie literatury źródłowej. Plagiaty w pracach naukowych.3
T-S-2Prezentacja przez doktorantów studiów literaturowych w zakresie wybranej tematyki badawczej, stanowiącej przedmiot doktoratu. Dyskusja nad tym zagadnieniem w grupie seminaryjnej12
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej studiów literaturowych w zakresie tematyki doktoratu8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody praktyczne: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji referowanego zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D03_W07
doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej w zakresie zagadnień związanych z tematyką doktoratu
TICh_3A_W07C-1, C-2T-S-2, T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D03_U01
doktorant potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł literaturowych w zakresie tematyki związanej z pracą doktorską
TICh_3A_U01C-2T-S-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D03_K02
doktorant rozumie potrzebę przekazywania wiedzy o kierunkach rozwoju dyscypliny naukowej, w ramach której wykonuje pracę doktorską
TICh_3A_K02C-3, C-2T-S-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D03_W07
doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej w zakresie zagadnień związanych z tematyką doktoratu
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym scharakteryzować sktualny stan wiedzy w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D03_U01
doktorant potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł literaturowych w zakresie tematyki związanej z pracą doktorską
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać informacje z różnych źródel w zakresie tematyki związanej z pracą doktorską oraz przedstawiać je w postaci ustnej prezentacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D03_K02
doktorant rozumie potrzebę przekazywania wiedzy o kierunkach rozwoju dyscypliny naukowej, w ramach której wykonuje pracę doktorską
2,0
3,0doktorant posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekazywania informacji na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie tematyki pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PN-ISO 690: 2002. Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura, 2002
  2. PN-ISO 690: 1999. Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części, 1999
  3. Jerzy Ważny, Etyka w pracach naukowych, Forum Akademickie, 2007, 05/24, http://www.forumakad.pl/archiwum/2007/05/24_etyka_w_pracach_naukowych.html
  4. Uchwała nr 113 z dnia 24.05.2003 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie plagiatów prac naukowych
  5. Jerzy Błachut, Prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie, Prokuratura i Prawo, 2005, 5, 153-162, http://www.pg.gov.pl/upload_doc/000000848.doc

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie metod poszukiwania informacji naukowych w bazach danych, czasopismach, książkach, monografiach, źródłach internetowych i patentowych. Cytowanie literatury źródłowej. Plagiaty w pracach naukowych.3
T-S-2Prezentacja przez doktorantów studiów literaturowych w zakresie wybranej tematyki badawczej, stanowiącej przedmiot doktoratu. Dyskusja nad tym zagadnieniem w grupie seminaryjnej12
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej studiów literaturowych w zakresie tematyki doktoratu8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D03_W07doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej w zakresie zagadnień związanych z tematyką doktoratu
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktoranta z zasadami pracy z materiałem źródłowym
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji przedstawiającej wyniki studiów literaturowych na temat stanowiący przedmiot doktoratu w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna
Treści programoweT-S-2Prezentacja przez doktorantów studiów literaturowych w zakresie wybranej tematyki badawczej, stanowiącej przedmiot doktoratu. Dyskusja nad tym zagadnieniem w grupie seminaryjnej
T-S-1Omówienie metod poszukiwania informacji naukowych w bazach danych, czasopismach, książkach, monografiach, źródłach internetowych i patentowych. Cytowanie literatury źródłowej. Plagiaty w pracach naukowych.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji referowanego zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym scharakteryzować sktualny stan wiedzy w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D03_U01doktorant potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł literaturowych w zakresie tematyki związanej z pracą doktorską
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji przedstawiającej wyniki studiów literaturowych na temat stanowiący przedmiot doktoratu w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna
Treści programoweT-S-2Prezentacja przez doktorantów studiów literaturowych w zakresie wybranej tematyki badawczej, stanowiącej przedmiot doktoratu. Dyskusja nad tym zagadnieniem w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji referowanego zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać informacje z różnych źródel w zakresie tematyki związanej z pracą doktorską oraz przedstawiać je w postaci ustnej prezentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D03_K02doktorant rozumie potrzebę przekazywania wiedzy o kierunkach rozwoju dyscypliny naukowej, w ramach której wykonuje pracę doktorską
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji w zakresie prezentacji studiów literaturowych
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji przedstawiającej wyniki studiów literaturowych na temat stanowiący przedmiot doktoratu w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna
Treści programoweT-S-2Prezentacja przez doktorantów studiów literaturowych w zakresie wybranej tematyki badawczej, stanowiącej przedmiot doktoratu. Dyskusja nad tym zagadnieniem w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji referowanego zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekazywania informacji na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie tematyki pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0