Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
TICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TICh_3A_U03potrafi przy użyciu różnych technik w przejrzysty sposób porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród takich, jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U04na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce wybranego kierunku badań
TICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
TICh_3A_U07ma umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa niezbędnego w nauce i technologii stosownie do wybranego kierunku badań oraz posiada umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przynajmniej w zakresie jednego z języków obcych spośród takich jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U09potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych
TICh_3A_U10potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U11potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach realizowanych w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U12potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technologicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności, poprawy jakości produktu lub wydajności procesu
TICh_3A_U13potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne w prowadzonych badaniach
TICh_3A_U14potrafi dokonać doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U15potrafi przedstawić koncepcje metod badawczych do opracowania nowych technologii i wykonać ją w skali laboratoryjnej
TICh_3A_U16potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej stanowisko badawcze do realizacji pracy badawczej