Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacja
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Rafal Pelka <Rafal.Pelka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomosc jezyka angielskiego w mowie i pismie w stopniu przynajmniej komunikatywnym.
W-2Znajomosc elementów prawa patentowego.
W-3Znajomosc elementów ekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z etapami procesu komercjalizacji wyników badan i transferu technologii.
C-2Zapoznanie z angielska terminologia zwiazana z zarzadzaniem projektami badawczymi i komercjalizaja badan naukowych.
C-3Zapoznanie studentów z realiami nowoczesnego biznesu oraz podejsciem komercyjnym przy opracowywaniu projektów badawczo-wdrozeniowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Okreslenie tematyki wykładów, warunków i sposobów zaliczen przedmiotu1
T-W-2Marketing, zarzadzanie, innowacje, komercjalizacja - definicje1
T-W-3Prawne narzedzia ochrony własnosci intelektualnej4
T-W-4Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiazan4
T-W-5Zarzadzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badan naukowych4
T-W-6Poszukiwanie partnerów do współpracy2
T-W-7Przygotowanie i prezentowanie ofert technologicznych4
T-W-8Marketing innowacyjnych technologii2
T-W-9Relacje z przedsiebiorcami - budowa, utrzymywanie4
T-W-10Umowy handlowe. Negocjacje z przedsiebiorcami4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Seminarium - prezentacja.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci podczas seminarium. Ocena na podstawie wygłoszenia prezentacji.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03c_W01
Student ma wiedze o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowosciach w technologii i inzynierii chemicznej oraz kierunkach zwiazanych z wybranym kierunkiem badan. Student ma równiez wiedze na temat metod, technik, narzedzi i materiałów stosowanych podczas wdrazania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badan.
TICh_3A_W07, TICh_3A_W08C-1, C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03c_U01
Student potrafi biegle pozyskiwac informacje z literatury polskiej i angielskojezycznej, baz danych i innych zródeł zwiazanych z technologia chemiczna, inzynieria chemiczna i naukami pokrewnymi. Potrafi takze interpretowac i krytycznie analizowac pozyskane informacje literaturowe oraz wyciagac prawidłowe wnioski, potrafi formułowac opinie wraz z uzasadnieniem w jezyku polskim i angielskim. Na podstawie uzyskanych informacji potrafi przygotowac i przedstawic w jezyku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczace zagadnien zwiazanych z komercjalizacja wyników badan oraz transferu technologii.
TICh_3A_U03, TICh_3A_U01, TICh_3A_U05, TICh_3A_U02C-1, C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-2, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03c_K01
Student potrafi myslec i działac w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiebiorczy.
TICh_3A_K01C-1, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-2, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03c_W01
Student ma wiedze o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowosciach w technologii i inzynierii chemicznej oraz kierunkach zwiazanych z wybranym kierunkiem badan. Student ma równiez wiedze na temat metod, technik, narzedzi i materiałów stosowanych podczas wdrazania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badan.
2,0
3,0Student potrafi wymienic etapy procesu komercjalizacji wyników badan i transferu technologii. W stopniu podstawowym posługuje sie angielska terminologia zwiazana z zarzadzaniem projektami badawczymi i komercjalizaja badan naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03c_U01
Student potrafi biegle pozyskiwac informacje z literatury polskiej i angielskojezycznej, baz danych i innych zródeł zwiazanych z technologia chemiczna, inzynieria chemiczna i naukami pokrewnymi. Potrafi takze interpretowac i krytycznie analizowac pozyskane informacje literaturowe oraz wyciagac prawidłowe wnioski, potrafi formułowac opinie wraz z uzasadnieniem w jezyku polskim i angielskim. Na podstawie uzyskanych informacji potrafi przygotowac i przedstawic w jezyku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczace zagadnien zwiazanych z komercjalizacja wyników badan oraz transferu technologii.
2,0
3,0Student potrafi pozyskiwac informacje z literatury polskiej i angielskojezycznej, baz danych i innych zródeł. Na podstawie uzyskanych informacji potrafi przygotowac i przedstawic w jezyku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczace zagadnien zwiazanych z komercjalizacja wyników badan oraz transferu technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03c_K01
Student potrafi myslec i działac w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiebiorczy.
2,0
3,0Student rozumie potrzebe podnoszenia swoich kwalifikacji i koniecznosc ciagłej adaptacji swojej wiedzy i umiejetnosci do zmian zachodzacych we współczesnym swiecie, mysli i działa w sposób innowacyjny, jest kreatywny i przedsiebiorczy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Prystrom, Joanna Ewa, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podrecznik akademicki, Difin, Warszawa, 2012
  2. Hołub-Iwan, Joanna. - Red., Innowacje w rozwijaniu konkurencyjnosci firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011
  3. Zakrzewska, Agnieszka - Red., Wyzwania rozwojowe małych i srednich przedsiebiorstw : innowacje, technologie, kryzys, Difin, Warszawa, 2011
  4. Dolinska, Małgorzata, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010
  5. Szwaja, Janusz - Red., Prawo własnosci przemysłowej: prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych, UKIE, Warszawa, 1998

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Okreslenie tematyki wykładów, warunków i sposobów zaliczen przedmiotu1
T-W-2Marketing, zarzadzanie, innowacje, komercjalizacja - definicje1
T-W-3Prawne narzedzia ochrony własnosci intelektualnej4
T-W-4Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiazan4
T-W-5Zarzadzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badan naukowych4
T-W-6Poszukiwanie partnerów do współpracy2
T-W-7Przygotowanie i prezentowanie ofert technologicznych4
T-W-8Marketing innowacyjnych technologii2
T-W-9Relacje z przedsiebiorcami - budowa, utrzymywanie4
T-W-10Umowy handlowe. Negocjacje z przedsiebiorcami4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03c_W01Student ma wiedze o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowosciach w technologii i inzynierii chemicznej oraz kierunkach zwiazanych z wybranym kierunkiem badan. Student ma równiez wiedze na temat metod, technik, narzedzi i materiałów stosowanych podczas wdrazania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badan.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
TICh_3A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z etapami procesu komercjalizacji wyników badan i transferu technologii.
C-2Zapoznanie z angielska terminologia zwiazana z zarzadzaniem projektami badawczymi i komercjalizaja badan naukowych.
C-3Zapoznanie studentów z realiami nowoczesnego biznesu oraz podejsciem komercyjnym przy opracowywaniu projektów badawczo-wdrozeniowych.
Treści programoweT-W-5Zarzadzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badan naukowych
T-W-6Poszukiwanie partnerów do współpracy
T-W-1Okreslenie tematyki wykładów, warunków i sposobów zaliczen przedmiotu
T-W-2Marketing, zarzadzanie, innowacje, komercjalizacja - definicje
T-W-3Prawne narzedzia ochrony własnosci intelektualnej
T-W-4Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiazan
T-W-7Przygotowanie i prezentowanie ofert technologicznych
T-W-8Marketing innowacyjnych technologii
T-W-9Relacje z przedsiebiorcami - budowa, utrzymywanie
T-W-10Umowy handlowe. Negocjacje z przedsiebiorcami
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienic etapy procesu komercjalizacji wyników badan i transferu technologii. W stopniu podstawowym posługuje sie angielska terminologia zwiazana z zarzadzaniem projektami badawczymi i komercjalizaja badan naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03c_U01Student potrafi biegle pozyskiwac informacje z literatury polskiej i angielskojezycznej, baz danych i innych zródeł zwiazanych z technologia chemiczna, inzynieria chemiczna i naukami pokrewnymi. Potrafi takze interpretowac i krytycznie analizowac pozyskane informacje literaturowe oraz wyciagac prawidłowe wnioski, potrafi formułowac opinie wraz z uzasadnieniem w jezyku polskim i angielskim. Na podstawie uzyskanych informacji potrafi przygotowac i przedstawic w jezyku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczace zagadnien zwiazanych z komercjalizacja wyników badan oraz transferu technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U03potrafi przy użyciu różnych technik w przejrzysty sposób porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród takich, jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
TICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z etapami procesu komercjalizacji wyników badan i transferu technologii.
C-2Zapoznanie z angielska terminologia zwiazana z zarzadzaniem projektami badawczymi i komercjalizaja badan naukowych.
C-3Zapoznanie studentów z realiami nowoczesnego biznesu oraz podejsciem komercyjnym przy opracowywaniu projektów badawczo-wdrozeniowych.
Treści programoweT-W-5Zarzadzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badan naukowych
T-W-6Poszukiwanie partnerów do współpracy
T-W-1Okreslenie tematyki wykładów, warunków i sposobów zaliczen przedmiotu
T-W-2Marketing, zarzadzanie, innowacje, komercjalizacja - definicje
T-W-3Prawne narzedzia ochrony własnosci intelektualnej
T-W-4Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiazan
T-W-7Przygotowanie i prezentowanie ofert technologicznych
T-W-8Marketing innowacyjnych technologii
T-W-9Relacje z przedsiebiorcami - budowa, utrzymywanie
T-W-10Umowy handlowe. Negocjacje z przedsiebiorcami
Metody nauczaniaM-2Seminarium - prezentacja.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci podczas seminarium. Ocena na podstawie wygłoszenia prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pozyskiwac informacje z literatury polskiej i angielskojezycznej, baz danych i innych zródeł. Na podstawie uzyskanych informacji potrafi przygotowac i przedstawic w jezyku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczace zagadnien zwiazanych z komercjalizacja wyników badan oraz transferu technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03c_K01Student potrafi myslec i działac w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiebiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z etapami procesu komercjalizacji wyników badan i transferu technologii.
C-3Zapoznanie studentów z realiami nowoczesnego biznesu oraz podejsciem komercyjnym przy opracowywaniu projektów badawczo-wdrozeniowych.
Treści programoweT-W-5Zarzadzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badan naukowych
T-W-6Poszukiwanie partnerów do współpracy
T-W-3Prawne narzedzia ochrony własnosci intelektualnej
T-W-4Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiazan
T-W-7Przygotowanie i prezentowanie ofert technologicznych
T-W-8Marketing innowacyjnych technologii
T-W-9Relacje z przedsiebiorcami - budowa, utrzymywanie
T-W-10Umowy handlowe. Negocjacje z przedsiebiorcami
Metody nauczaniaM-2Seminarium - prezentacja.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci podczas seminarium. Ocena na podstawie wygłoszenia prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebe podnoszenia swoich kwalifikacji i koniecznosc ciagłej adaptacji swojej wiedzy i umiejetnosci do zmian zachodzacych we współczesnym swiecie, mysli i działa w sposób innowacyjny, jest kreatywny i przedsiebiorczy.
3,5
4,0
4,5
5,0