Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych technologii chemicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych technologii chemicznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Mirosława El Fray <Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl>, Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 21 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii nieorganicznej, chemii fizycznej, matematyki z obszaru studiów I. i II. stopnia, kierunek technologia lub inżynieria chemiczna.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Odświeżenie wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej.
C-2Opanowanie chemii z zakresu nanomateriałów, preparatyki, kinetyki, termodynamiki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Repetytorium chemii nieorganicznej i chemii fizycznej2
T-W-2Reakcje ciała stałego z fazą gazową, procesy utleniania i redukcji4
T-W-3I. Reakcje nanokrystalicznych materiałów z fazą gazową. 1. Termodynamika z uwzględnieniem energii powierzchniowej: a). Stany stacjonarne i równowagowe. b). Rekonstrukcja powierzchni. c). Adsorpcja, desorpcja. d). Segregacja. e). Zwilżalność w układzie ciało stałe-ciało stałe. f). Reakcje powierzchniowe. g). Roztwory stałe. 2. Kinetyka procesów: a). Otrzymywanie materiałów nanokrystalicznych (metali i związków).10
16

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach16
A-W-2Samodzielna praca - przygotowanie do repetytorium - kolokwium - zaliczenie74
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium pisemne z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z zakresu wykładanego materiału
S-3Ocena formująca: ocena aktywności w czasie wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_B01a_W01
Doktorant ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej, których zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu prowadzonych badań.
TICh_3A_W01C-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_B01a_U01
Doktorant potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z chemią nieorganiczną i fizyczną. Doktorant potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim. Doktorant potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i technologii chemicznej do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych.
TICh_3A_U01, TICh_3A_U02, TICh_3A_U09C-1, C-2M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_B01a_K01
Doktorant potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy. Doktorant rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną. Doktorant posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01, TICh_3A_K02C-1, C-2M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_B01a_W01
Doktorant ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej, których zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu prowadzonych badań.
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać zagadnienia ujęte w treściach programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_B01a_U01
Doktorant potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z chemią nieorganiczną i fizyczną. Doktorant potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim. Doktorant potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i technologii chemicznej do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych.
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać zagadnienia ujęte w treściach programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_B01a_K01
Doktorant potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy. Doktorant rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną. Doktorant posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym.
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać zagadnienia ujęte w treściach programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2009
  2. W. Arabczyk, Materiały pomocnicze do wykładów w formie prezentacji Power Point
  3. G. Barrow, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1978
  4. P. Atkins, Chemia. Przewodnik po chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 1997
  5. W. Arabczyk i in., Kinetics studies of recrystallization process of metallic catalysts for ammonia synthesis, Catalysis Today, 2011, 169, s. 93-96
  6. R. Pelka, W. Arabczyk, Modelling of nanocrystalline iron nitriding process - influence of specific surface area, Chemical Papers, 2011, 65, s. 198-202
  7. R. Pelka, A. Pattek-Janczyk, W. Arabczyk, Studies of the oxidation of nanocrystalline iron with oxygen by means of TG, MS and XRD methods, Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, s. 13992-13996

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Repetytorium chemii nieorganicznej i chemii fizycznej2
T-W-2Reakcje ciała stałego z fazą gazową, procesy utleniania i redukcji4
T-W-3I. Reakcje nanokrystalicznych materiałów z fazą gazową. 1. Termodynamika z uwzględnieniem energii powierzchniowej: a). Stany stacjonarne i równowagowe. b). Rekonstrukcja powierzchni. c). Adsorpcja, desorpcja. d). Segregacja. e). Zwilżalność w układzie ciało stałe-ciało stałe. f). Reakcje powierzchniowe. g). Roztwory stałe. 2. Kinetyka procesów: a). Otrzymywanie materiałów nanokrystalicznych (metali i związków).10
16

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach16
A-W-2Samodzielna praca - przygotowanie do repetytorium - kolokwium - zaliczenie74
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_B01a_W01Doktorant ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej, których zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu prowadzonych badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W01ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii fizycznej, organicznej, nieorganicznej oraz analitycznej, biochemii i polimerów, której zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu prowadzonych badań
Cel przedmiotuC-1Odświeżenie wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z zakresu wykładanego materiału
S-1Ocena formująca: kolokwium pisemne z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać zagadnienia ujęte w treściach programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_B01a_U01Doktorant potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z chemią nieorganiczną i fizyczną. Doktorant potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim. Doktorant potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i technologii chemicznej do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
TICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TICh_3A_U09potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych
Cel przedmiotuC-1Odświeżenie wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej.
C-2Opanowanie chemii z zakresu nanomateriałów, preparatyki, kinetyki, termodynamiki.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z zakresu wykładanego materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać zagadnienia ujęte w treściach programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_B01a_K01Doktorant potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy. Doktorant rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną. Doktorant posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
TICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Odświeżenie wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej.
C-2Opanowanie chemii z zakresu nanomateriałów, preparatyki, kinetyki, termodynamiki.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena aktywności w czasie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać zagadnienia ujęte w treściach programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0