Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Nauka i etos nauczyciela akademickiego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Nauka i etos nauczyciela akademickiego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksander Butrynowski <Aleksander.Butrynowski@zut.edu.pl>, Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>, Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu filozofii, etyki i metodologii nauk.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania zasad etosu nauczyciela akademickiego w życiu zawodowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot – w tym główne stanowiska etyczne, moralność jako regulator stosunków międzyludzkich.2
T-A-2Główne płaszczyzny relacji o konotacji etycznej w uczelnianej pracy naukowej i dydaktycznej Etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń, uczeń – mistrz. Pola konfliktu moralnego w tych relacjach – analizy przypadków.2
T-A-3Teoretyczna i praktyczna strona etosu. Odkrycie naukowe, twórczość w kontekście wartości moralnych i kryteriów kwalifikacyjnych.2
T-A-4Sens i bezsens zawodowych kodeksów etycznych.2
T-A-5W poszukiwaniu wartości etosu akademickiego: analiza wartości według propozycji zawartej w Akademickim Kodeksie Wartości przyjętym przez senat UJ (23.06.2003)2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie się do ćwiczeń.18
A-A-3Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1dyskusja panelowa
M-2wystąpienia i prezentacje studiujących
M-3ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Ocena wartości wystąpień i opracowań przedstawionych do zaliczenia.
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_A08_W01
Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.
TICh_3A_W09C-1T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_A08_U01
Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
TICh_3A_U06C-1T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_A08_K01
W relacjach interpersonalnych wenątrzuczelnianych i zewnętrznych uwzględnia zasady etosu nauczyciela akademickiego, posiada kompetencje zapewniające jakość relacji interpersonalnych.
TICh_3A_K02C-1T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_A08_W01
Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.
2,0
3,0Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_A08_U01
Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
2,0
3,0Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_A08_K01
W relacjach interpersonalnych wenątrzuczelnianych i zewnętrznych uwzględnia zasady etosu nauczyciela akademickiego, posiada kompetencje zapewniające jakość relacji interpersonalnych.
2,0
3,0Przejawia podstawowe kompetencje zapewniające jakość realacji interpersonalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wartości akademickie a jakość kształcenia i badań naukowych. Relacje pomiędzy aksjologicznym i proceduralnym podejściem do pracy akademickiej, projekt badawczy KBN: KBN 1 H01A 01728., 2011
  2. Akademicki kodeks wartości, przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r., 2003
  3. Dobre praktyki w szkołach wyższych, Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Andrzej Paszewski, Ludzie nauki w polityce, Nauka nr 3/2010, 2010
  2. Jan Hartman, Mistrzu gdzie jesteś, wykład przedstawiony podczas konferencji ''Wyprawka dla nauczyciela'' (zorganizowanej wspólnie przez ''Gazetę Wyborczą'' i Wydawnictwo OPERON), 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot – w tym główne stanowiska etyczne, moralność jako regulator stosunków międzyludzkich.2
T-A-2Główne płaszczyzny relacji o konotacji etycznej w uczelnianej pracy naukowej i dydaktycznej Etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń, uczeń – mistrz. Pola konfliktu moralnego w tych relacjach – analizy przypadków.2
T-A-3Teoretyczna i praktyczna strona etosu. Odkrycie naukowe, twórczość w kontekście wartości moralnych i kryteriów kwalifikacyjnych.2
T-A-4Sens i bezsens zawodowych kodeksów etycznych.2
T-A-5W poszukiwaniu wartości etosu akademickiego: analiza wartości według propozycji zawartej w Akademickim Kodeksie Wartości przyjętym przez senat UJ (23.06.2003)2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie się do ćwiczeń.18
A-A-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_A08_W01Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania zasad etosu nauczyciela akademickiego w życiu zawodowym.
Treści programoweT-A-5W poszukiwaniu wartości etosu akademickiego: analiza wartości według propozycji zawartej w Akademickim Kodeksie Wartości przyjętym przez senat UJ (23.06.2003)
T-A-1Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot – w tym główne stanowiska etyczne, moralność jako regulator stosunków międzyludzkich.
T-A-2Główne płaszczyzny relacji o konotacji etycznej w uczelnianej pracy naukowej i dydaktycznej Etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń, uczeń – mistrz. Pola konfliktu moralnego w tych relacjach – analizy przypadków.
T-A-3Teoretyczna i praktyczna strona etosu. Odkrycie naukowe, twórczość w kontekście wartości moralnych i kryteriów kwalifikacyjnych.
T-A-4Sens i bezsens zawodowych kodeksów etycznych.
Metody nauczaniaM-1dyskusja panelowa
M-2wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Ocena wartości wystąpień i opracowań przedstawionych do zaliczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_A08_U01Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania zasad etosu nauczyciela akademickiego w życiu zawodowym.
Treści programoweT-A-5W poszukiwaniu wartości etosu akademickiego: analiza wartości według propozycji zawartej w Akademickim Kodeksie Wartości przyjętym przez senat UJ (23.06.2003)
T-A-1Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot – w tym główne stanowiska etyczne, moralność jako regulator stosunków międzyludzkich.
T-A-2Główne płaszczyzny relacji o konotacji etycznej w uczelnianej pracy naukowej i dydaktycznej Etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń, uczeń – mistrz. Pola konfliktu moralnego w tych relacjach – analizy przypadków.
T-A-3Teoretyczna i praktyczna strona etosu. Odkrycie naukowe, twórczość w kontekście wartości moralnych i kryteriów kwalifikacyjnych.
T-A-4Sens i bezsens zawodowych kodeksów etycznych.
Metody nauczaniaM-1dyskusja panelowa
M-2wystąpienia i prezentacje studiujących
M-3ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Ocena wartości wystąpień i opracowań przedstawionych do zaliczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_A08_K01W relacjach interpersonalnych wenątrzuczelnianych i zewnętrznych uwzględnia zasady etosu nauczyciela akademickiego, posiada kompetencje zapewniające jakość relacji interpersonalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania zasad etosu nauczyciela akademickiego w życiu zawodowym.
Treści programoweT-A-5W poszukiwaniu wartości etosu akademickiego: analiza wartości według propozycji zawartej w Akademickim Kodeksie Wartości przyjętym przez senat UJ (23.06.2003)
T-A-1Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot – w tym główne stanowiska etyczne, moralność jako regulator stosunków międzyludzkich.
T-A-2Główne płaszczyzny relacji o konotacji etycznej w uczelnianej pracy naukowej i dydaktycznej Etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń, uczeń – mistrz. Pola konfliktu moralnego w tych relacjach – analizy przypadków.
T-A-3Teoretyczna i praktyczna strona etosu. Odkrycie naukowe, twórczość w kontekście wartości moralnych i kryteriów kwalifikacyjnych.
T-A-4Sens i bezsens zawodowych kodeksów etycznych.
Metody nauczaniaM-1dyskusja panelowa
M-2wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przejawia podstawowe kompetencje zapewniające jakość realacji interpersonalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0