Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Język angielski II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Język angielski II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Joanna Sowińska-Dwornik <Joanna.Sowinska-Dwornik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Kluczowe słownictwo stosowane w języku akademickim (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zwroty wyrażające ilość)5
T-LK-2Wybrane elementy gramatyczne typowe dla stylu akademickiego (strona bierna,formy bezosobowe, styl wysoki i potoczny, rodzajniki).5
T-LK-3Pisanie artykułu naukowego. Rodzaje metod badawczych. Podstawowe rzeczowniki stosowane w klasyfikowaniu. Dane i dowody.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne15
A-LK-2Udział w konsultacjach2
A-LK-3Przygotowanie się do zajęć13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-2M2 Prezentacja
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
S-2Ocena formująca: F - Prezentacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A07_W01
Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury specjalistycznej zgodnej z kierunkiem studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
TICh_3A_W09C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A07_U01
Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umożliwiającą mu korzystanie z specjalistycznej literatury obcojęzycznej zgodnej z kierunkiem studiów, przekazywania wiedzy naukowej (referowania), kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
TICh_3A_U03, TICh_3A_U01, TICh_3A_U05, TICh_3A_U02, TICh_3A_U04, TICh_3A_U07C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-3, M-2, M-1, M-5, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A07_K01
Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę, a także świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
TICh_3A_K02C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-3, M-2, M-1, M-5, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A07_W01
Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury specjalistycznej zgodnej z kierunkiem studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A07_U01
Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umożliwiającą mu korzystanie z specjalistycznej literatury obcojęzycznej zgodnej z kierunkiem studiów, przekazywania wiedzy naukowej (referowania), kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
2,0
3,0Doktorant umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, co w znacznym stopniu ogranicza mu swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A07_K01
Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę, a także świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
2,0
3,0Doktorant stara się zrozumieć znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M.McCarthy, F.O'Dell, Academic Vocabulary In Use, Cambridge, 2008

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Kluczowe słownictwo stosowane w języku akademickim (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zwroty wyrażające ilość)5
T-LK-2Wybrane elementy gramatyczne typowe dla stylu akademickiego (strona bierna,formy bezosobowe, styl wysoki i potoczny, rodzajniki).5
T-LK-3Pisanie artykułu naukowego. Rodzaje metod badawczych. Podstawowe rzeczowniki stosowane w klasyfikowaniu. Dane i dowody.5
15

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne15
A-LK-2Udział w konsultacjach2
A-LK-3Przygotowanie się do zajęć13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A07_W01Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury specjalistycznej zgodnej z kierunkiem studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-1Kluczowe słownictwo stosowane w języku akademickim (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zwroty wyrażające ilość)
T-LK-2Wybrane elementy gramatyczne typowe dla stylu akademickiego (strona bierna,formy bezosobowe, styl wysoki i potoczny, rodzajniki).
T-LK-3Pisanie artykułu naukowego. Rodzaje metod badawczych. Podstawowe rzeczowniki stosowane w klasyfikowaniu. Dane i dowody.
Metody nauczaniaM-1M1 Zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - Prezentacja
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A07_U01Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umożliwiającą mu korzystanie z specjalistycznej literatury obcojęzycznej zgodnej z kierunkiem studiów, przekazywania wiedzy naukowej (referowania), kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U03potrafi przy użyciu różnych technik w przejrzysty sposób porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród takich, jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
TICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TICh_3A_U04na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce wybranego kierunku badań
TICh_3A_U07ma umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa niezbędnego w nauce i technologii stosownie do wybranego kierunku badań oraz posiada umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przynajmniej w zakresie jednego z języków obcych spośród takich jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-1Kluczowe słownictwo stosowane w języku akademickim (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zwroty wyrażające ilość)
T-LK-2Wybrane elementy gramatyczne typowe dla stylu akademickiego (strona bierna,formy bezosobowe, styl wysoki i potoczny, rodzajniki).
T-LK-3Pisanie artykułu naukowego. Rodzaje metod badawczych. Podstawowe rzeczowniki stosowane w klasyfikowaniu. Dane i dowody.
Metody nauczaniaM-3M3 Dyskusja
M-2M2 Prezentacja
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych
M-4M4 Praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - Prezentacja
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, co w znacznym stopniu ogranicza mu swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A07_K01Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę, a także świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-1Kluczowe słownictwo stosowane w języku akademickim (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zwroty wyrażające ilość)
T-LK-2Wybrane elementy gramatyczne typowe dla stylu akademickiego (strona bierna,formy bezosobowe, styl wysoki i potoczny, rodzajniki).
T-LK-3Pisanie artykułu naukowego. Rodzaje metod badawczych. Podstawowe rzeczowniki stosowane w klasyfikowaniu. Dane i dowody.
Metody nauczaniaM-3M3 Dyskusja
M-2M2 Prezentacja
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych
M-4M4 Praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - Prezentacja
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant stara się zrozumieć znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej .
3,5
4,0
4,5
5,0