Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Ekonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Ekonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Czesław Sułkowski <Czeslaw.Sulkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie ogólnych zasad funkcjonowania gospodarki, instrumentów regulacyjnych, podstaw podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach z uwzględenieniem otoczenia makroekonomicznego, w warunkach niepewności i ryzyka

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii1
T-W-2Ekonomia sektora publicznego1
T-W-3Zachowania przedsiębiorstwa na rynku1
T-W-4Analiza popytu i optymalna polityka cenowa1
T-W-5Teoria podejmowania decyzji przez konsumenta1
T-W-6Popyt sektora prywatnego i publicznego a równowaga na rynku towarów i usług1
T-W-7Rynek finansowy1
T-W-8Model krótkoookresowej równowagi gospodarczej (IS-LM)1
T-W-9Rynek walutowy i systemy kursów walutowych1
T-W-10Model Mundella-Fleminga1
T-W-11Polityka rządu i banku centralnego w gospodarce1
T-W-12Rynek pracy1
T-W-13Inflacja a bezrobocie - ujęcie krótko i długookresowe1
T-W-14Podstawy decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw1
T-W-15Analiza ryzyka w ocenie projektów gospodarczych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych15
A-W-2Poznanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie pracy na zadany temat25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: Ocena pracy pisemnej i jej prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Ocena aktywności i ocena pracy pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A05a_U01
Umiejętność dokonywania oceny racjonalności prowadzonej polityki makroekonomicznej, przewidywania zachowań producentów i konsumentów na rynku, podejmowania decyzji inwestcyyjnych w sektorze prywatnym i publicznym
TICh_3A_U02C-1T-W-14, T-W-5, T-W-15, T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-2, M-1S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A05a_U01
Umiejętność dokonywania oceny racjonalności prowadzonej polityki makroekonomicznej, przewidywania zachowań producentów i konsumentów na rynku, podejmowania decyzji inwestcyyjnych w sektorze prywatnym i publicznym
2,0Nie potrafi wyjaśnić podstawowych problemów z zakresu mikro- i makroekonomii
3,0Potrafi zinterpretować podstawowe problemy z zakresu mikro- i makroekonomii
3,5Potrafi wyjaśnić skutki wykorzystania instrumentów regulacyjnych z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej
4,0Potrafi okreslić warunki optymalności zachowań producentów i konsumentów na rynku
4,5Potrafi ocenić ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego
5,0Potrafi dookonać oceny ekonomicznej efektywności projektów gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka

Literatura podstawowa

  1. N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Mikroekonomia, PWN, Warszawa, 2009
  2. C. Sułkowski (red.), Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej, Zapol, Szczecin, 2008
  3. William F. Samuelson, Stephen G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa, 2009
  4. Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii1
T-W-2Ekonomia sektora publicznego1
T-W-3Zachowania przedsiębiorstwa na rynku1
T-W-4Analiza popytu i optymalna polityka cenowa1
T-W-5Teoria podejmowania decyzji przez konsumenta1
T-W-6Popyt sektora prywatnego i publicznego a równowaga na rynku towarów i usług1
T-W-7Rynek finansowy1
T-W-8Model krótkoookresowej równowagi gospodarczej (IS-LM)1
T-W-9Rynek walutowy i systemy kursów walutowych1
T-W-10Model Mundella-Fleminga1
T-W-11Polityka rządu i banku centralnego w gospodarce1
T-W-12Rynek pracy1
T-W-13Inflacja a bezrobocie - ujęcie krótko i długookresowe1
T-W-14Podstawy decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw1
T-W-15Analiza ryzyka w ocenie projektów gospodarczych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych15
A-W-2Poznanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie pracy na zadany temat25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A05a_U01Umiejętność dokonywania oceny racjonalności prowadzonej polityki makroekonomicznej, przewidywania zachowań producentów i konsumentów na rynku, podejmowania decyzji inwestcyyjnych w sektorze prywatnym i publicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Poznanie ogólnych zasad funkcjonowania gospodarki, instrumentów regulacyjnych, podstaw podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach z uwzględenieniem otoczenia makroekonomicznego, w warunkach niepewności i ryzyka
Treści programoweT-W-14Podstawy decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw
T-W-5Teoria podejmowania decyzji przez konsumenta
T-W-15Analiza ryzyka w ocenie projektów gospodarczych
T-W-10Model Mundella-Fleminga
T-W-1Wprowadzenie do ekonomii
T-W-2Ekonomia sektora publicznego
T-W-4Analiza popytu i optymalna polityka cenowa
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
M-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: Ocena aktywności i ocena pracy pisemnej
S-2Ocena formująca: Ocena pracy pisemnej i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wyjaśnić podstawowych problemów z zakresu mikro- i makroekonomii
3,0Potrafi zinterpretować podstawowe problemy z zakresu mikro- i makroekonomii
3,5Potrafi wyjaśnić skutki wykorzystania instrumentów regulacyjnych z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej
4,0Potrafi okreslić warunki optymalności zachowań producentów i konsumentów na rynku
4,5Potrafi ocenić ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego
5,0Potrafi dookonać oceny ekonomicznej efektywności projektów gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka