Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 6 0,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 11 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
C-2Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania tej wiedzy w życiu zawodowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Postawy oceniające i wartościowanie.3
T-A-2Normy moralne strzegące sprawiedliwości – cnoty osobiste wykładowcy.2
T-A-3Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się. Aktywność poznawcza podmiotu w procesie uczenia się.2
T-A-4Motywacja; zasady wzmacniania; strategie nauczania2
T-A-5Ocena w procesie kształcenia. Problemy związane z trafnością i rzetelnością ocen. Ocenianie a kształtowanie umiejętności uczenia się.2
11
wykłady
T-W-1Psychologia jako nauka. Aksjologia jako dziedzina filozofii. Psychologia procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych a proces nauczania w szkole wyższej: myślenie; pamięć; inteligencja; motywacja; wpływ emocji na zachowanie jednostki; temperament i jego cechy; frustracje i stres psychologiczny2
T-W-2Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się.2
T-W-3Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.2
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach11
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń4
15
wykłady
A-W-1Przygotowanie do wykładów konwersatoryjnych7
A-W-2Konsultacje2
A-W-3uczestnictwo w zajęciach6
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
M-3wykład problemowy
M-4dyskusja panelowa
M-5wystąpienia i prezentacje studiujących

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: merytoryczna aktywność podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena formująca: ocena aktywności uczestnictwa podczas ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A04_W01
Potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
TICh_3A_W07C-1T-W-2, T-W-3M-1, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A04_U01
przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
TICh_3A_U06C-1T-W-2, T-W-3M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-3
ICHP_3-_A04_U02
Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki.
TICh_3A_U06C-1, C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-4, M-5S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A04_K01
wykazuje kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
TICh_3A_K03C-1T-W-2, T-W-3M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A04_W01
Potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
2,0
3,0potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A04_U01
przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
2,0
3,0w stopniu podstawowym przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_3-_A04_U02
Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki.
2,0
3,0Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A04_K01
wykazuje kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
2,0
3,0wykazuje podstawowe kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa, 1988
 2. Hall Calvin S., Campbell John B., Lindzey Gardner, Teorie osobowości, PWN, Warszawa, 2006
 3. Wartości akademickie a jakość kształcenia i badań naukowych. Relacje pomiędzy aksjologicznym i proceduralnym podejściem do pracy akademickiej, projekt badawczy KBN: KBN 1 H01A 01728., 2011
 4. Hall Calvin S., Campbell John B., Lindzey Gardner, Teorie osobowości, PWN, Warszawa, 2006
 5. Akademicki kodeks wartości, przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r., 2003
 6. Dobre praktyki w szkołach wyższych, Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2007

Literatura dodatkowa

 1. Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk, 2003
 2. Brzezińska A., Brzeziński J., Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 2000
 3. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, 2011
 4. Jan Hartman, Mistrzu gdzie jesteś, wykład przedstawiony podczas konferencji ''Wyprawka dla nauczyciela'' (zorganizowanej wspólnie przez ''Gazetę Wyborczą'' i Wydawnictwo OPERON), 2010
 5. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Postawy oceniające i wartościowanie.3
T-A-2Normy moralne strzegące sprawiedliwości – cnoty osobiste wykładowcy.2
T-A-3Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się. Aktywność poznawcza podmiotu w procesie uczenia się.2
T-A-4Motywacja; zasady wzmacniania; strategie nauczania2
T-A-5Ocena w procesie kształcenia. Problemy związane z trafnością i rzetelnością ocen. Ocenianie a kształtowanie umiejętności uczenia się.2
11

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Psychologia jako nauka. Aksjologia jako dziedzina filozofii. Psychologia procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych a proces nauczania w szkole wyższej: myślenie; pamięć; inteligencja; motywacja; wpływ emocji na zachowanie jednostki; temperament i jego cechy; frustracje i stres psychologiczny2
T-W-2Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się.2
T-W-3Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.2
6

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach11
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń4
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do wykładów konwersatoryjnych7
A-W-2Konsultacje2
A-W-3uczestnictwo w zajęciach6
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A04_W01Potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Treści programoweT-W-2Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się.
T-W-3Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A04_U01przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Treści programoweT-W-2Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się.
T-W-3Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3wykład problemowy
M-4dyskusja panelowa
M-5wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: merytoryczna aktywność podczas wykładu konwersatoryjnego
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu podstawowym przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A04_U02Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
C-2Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania tej wiedzy w życiu zawodowym.
Treści programoweT-W-1Psychologia jako nauka. Aksjologia jako dziedzina filozofii. Psychologia procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych a proces nauczania w szkole wyższej: myślenie; pamięć; inteligencja; motywacja; wpływ emocji na zachowanie jednostki; temperament i jego cechy; frustracje i stres psychologiczny
T-A-1Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Postawy oceniające i wartościowanie.
T-A-2Normy moralne strzegące sprawiedliwości – cnoty osobiste wykładowcy.
T-A-3Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się. Aktywność poznawcza podmiotu w procesie uczenia się.
T-A-4Motywacja; zasady wzmacniania; strategie nauczania
T-A-5Ocena w procesie kształcenia. Problemy związane z trafnością i rzetelnością ocen. Ocenianie a kształtowanie umiejętności uczenia się.
Metody nauczaniaM-4dyskusja panelowa
M-5wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności uczestnictwa podczas ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A04_K01wykazuje kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Treści programoweT-W-2Psychologiczne aspekty życia społecznego i aksjologiczne podstawy nauczania. Koneksjonistyczne i poznawcze teorie uczenia się.
T-W-3Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: merytoryczna aktywność podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje podstawowe kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0