Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>, Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 11 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 11 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktorantów z czynnikami i prawidłowościami charakterystycznymi dla procesów nauczania w szkole wyższej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).4
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.4
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.3
11
wykłady
T-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).3
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.4
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.3
T-W-4Egzamin1
11

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach11
A-A-2Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń19
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach11
A-W-2Przygotowanie do egzaminu17
A-W-3Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności wykazywanej podczas ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa na podstawie egzaminu i samodzielnie skonstruowanego konspektu wykładu i ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A01_W01
Potrafi przedstawić pojęcie i ogólne cechy procesu kształcenia. Przedstawia role i zadania wykładu i ćwiczeń w szkole wyższej, rozumie znaczenie nauczania problemowego, zna zasady i metody doboru nowych technologii kształcenia.
TICh_3A_W09C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2
ICHP_3-_A01_W02
Wiedza w zakresie projektowania efektywnego środowiska pracy człowiek-komputer dla systemów nauczania zdalnego.
TICh_3A_W09C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-3, M-4, M-5S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A01_U01
Potrafi dobrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szczegółowych realizowanych podczas wykładów lub ćwiczeń. Wykazuje umiejętność nauczania problemowego i w uzasadniony dydaktycznie sposób stosuje najnowsze technologie kształcenia.
TICh_3A_U06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ICHP_3-_A01_U02
Umiejętność projektowania kursów nauczania zdalnego zgodnie z istniejącymi standardami i technologiami informatycznymi.
TICh_3A_U06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-4, M-5S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A01_K01
Absolwent wykazuje się kompetencją w zakresie wykorzystywania najnowszej wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i samokształceniu.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-3, M-4, M-5S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A01_W01
Potrafi przedstawić pojęcie i ogólne cechy procesu kształcenia. Przedstawia role i zadania wykładu i ćwiczeń w szkole wyższej, rozumie znaczenie nauczania problemowego, zna zasady i metody doboru nowych technologii kształcenia.
2,0
3,0Potrafi przedstawić pojęcie i ogólne cechy procesu kształcenia. Przedstawia role i zadania wykładu i ćwiczeń w szkole wyższej, rozumie znaczenie nauczania problemowego, zna zasady i metody doboru nowych technologii kształcenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_3-_A01_W02
Wiedza w zakresie projektowania efektywnego środowiska pracy człowiek-komputer dla systemów nauczania zdalnego.
2,0
3,0wykazuje podstawową wiedzę w zakresie systemów nauczania zdalnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A01_U01
Potrafi dobrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szczegółowych realizowanych podczas wykładów lub ćwiczeń. Wykazuje umiejętność nauczania problemowego i w uzasadniony dydaktycznie sposób stosuje najnowsze technologie kształcenia.
2,0
3,0Potrafi dobrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szczegółowych realizowanych podczas wykładów lub ćwiczeń. Wykazuje umiejętność nauczania problemowego i w uzasadniony dydaktycznie sposób stosuje najnowsze technologie kształcenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_3-_A01_U02
Umiejętność projektowania kursów nauczania zdalnego zgodnie z istniejącymi standardami i technologiami informatycznymi.
2,0
3,0wykazuje podstawowe umiejętności podczas projektowania kursu nauczania zdalnego zgodne z istniejącymi standardami i technologiami informatycznymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A01_K01
Absolwent wykazuje się kompetencją w zakresie wykorzystywania najnowszej wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i samokształceniu.
2,0
3,0Absolwent wykazuje się kompetencją w zakresie wykorzystywania najnowszej wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i samokształceniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Graf Punkt, Warszawa, 2002
  2. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2003
  3. Juszczyk S. (red), Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Nowacki T. W., Aktywizujęce metody w kształceniu, CODN, Warszawa, 1999
  2. Szymański M. S., O metodzie projektów, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).4
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.4
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.3
11

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).3
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.4
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.3
T-W-4Egzamin1
11

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach11
A-A-2Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń19
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach11
A-W-2Przygotowanie do egzaminu17
A-W-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A01_W01Potrafi przedstawić pojęcie i ogólne cechy procesu kształcenia. Przedstawia role i zadania wykładu i ćwiczeń w szkole wyższej, rozumie znaczenie nauczania problemowego, zna zasady i metody doboru nowych technologii kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z czynnikami i prawidłowościami charakterystycznymi dla procesów nauczania w szkole wyższej.
Treści programoweT-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności wykazywanej podczas ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa na podstawie egzaminu i samodzielnie skonstruowanego konspektu wykładu i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić pojęcie i ogólne cechy procesu kształcenia. Przedstawia role i zadania wykładu i ćwiczeń w szkole wyższej, rozumie znaczenie nauczania problemowego, zna zasady i metody doboru nowych technologii kształcenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A01_W02Wiedza w zakresie projektowania efektywnego środowiska pracy człowiek-komputer dla systemów nauczania zdalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z czynnikami i prawidłowościami charakterystycznymi dla procesów nauczania w szkole wyższej.
Treści programoweT-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności wykazywanej podczas ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje podstawową wiedzę w zakresie systemów nauczania zdalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A01_U01Potrafi dobrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szczegółowych realizowanych podczas wykładów lub ćwiczeń. Wykazuje umiejętność nauczania problemowego i w uzasadniony dydaktycznie sposób stosuje najnowsze technologie kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z czynnikami i prawidłowościami charakterystycznymi dla procesów nauczania w szkole wyższej.
Treści programoweT-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności wykazywanej podczas ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa na podstawie egzaminu i samodzielnie skonstruowanego konspektu wykładu i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi dobrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szczegółowych realizowanych podczas wykładów lub ćwiczeń. Wykazuje umiejętność nauczania problemowego i w uzasadniony dydaktycznie sposób stosuje najnowsze technologie kształcenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A01_U02Umiejętność projektowania kursów nauczania zdalnego zgodnie z istniejącymi standardami i technologiami informatycznymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z czynnikami i prawidłowościami charakterystycznymi dla procesów nauczania w szkole wyższej.
Treści programoweT-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności wykazywanej podczas ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje podstawowe umiejętności podczas projektowania kursu nauczania zdalnego zgodne z istniejącymi standardami i technologiami informatycznymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A01_K01Absolwent wykazuje się kompetencją w zakresie wykorzystywania najnowszej wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i samokształceniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z czynnikami i prawidłowościami charakterystycznymi dla procesów nauczania w szkole wyższej.
Treści programoweT-W-1Przedmiot, system dydaktyki szkoły wyższej, zagadnienia epistemologiczne dydaktyki, cele kształcenia a cele wychowania (wiedza, umiejętności, kształcenie uzdolnień, rozwój zainteresowań, wdrażanie do kształcenia ustawicznego).
T-W-2Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia; pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia; plany i programy studiów; kształcenie ustawiczne; specyfika kształcenia dorosłych. Metodyka nauczania informatyki jako przykład dydaktyki szczegółowej.
T-W-3Pojęcie, ogólne cechy procesu kształcenia, ogniwa procesu kształcenia, wielostronne nauczania i uczenie się, przygotowanie do samokształcenia.
T-A-1Kontrola i ocena kształcenia w szkole wyższej – metody konwencjonalne (ustne, pisemne, praktyczne, egzaminy). Testy dydaktyczne (rodzaje, cechy, przygotowanie, opracowanie wyników badań testowych).
T-A-2Ćwiczenia w szkole wyższej – pojęcie nauczania problemowego, rodzaje, czynności nauczyciela i studenta, gry dy-daktyczne. Pojęcia i rodzaje oprogramowania dydaktyki, środki do eksploatacji programów, ocena.
T-A-3Wykład w szkole wyższej – zadania wykładu, recepcja wykładu, klasyfikacja, środki dydaktyczne, aktywizowanie studentów, treści wykładu.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności wykazywanej podczas ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Absolwent wykazuje się kompetencją w zakresie wykorzystywania najnowszej wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i samokształceniu.
3,5
4,0
4,5
5,0