Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
TRL_1A_W01ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą działania na zbiorach, elementy logiki, funkcje jednej zmiennej, rachunek wyznaczników, rachunek macierzowy, rachunek wektorowy, płaszczyznę i prostą w przestrzeni, elementy rachunku różniczkowego i całkowego, szeregi liczbowe i funkcyjne, krzywe drugiego stopnia, niezbędną między innymi do: 1) opisu zjawisk fizycznych, 2) rozwiązywania zadań inżynierskich wstępujących w obszarze techniki rolniczej i leśnej;
TRL_1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki matematycznej, obejmującą elementy opisu struktury zbiorowości statystycznej, estymatory oraz podsta-wowe metody wnioskowania statystycznego, przydatną do: 1) analizy danych doświadczalnych i wyciągania z nich wniosków, 2) prezentacji danych i wyników analizy;
TRL_1A_W03ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą ele-menty mechaniki klasycznej i relatywistycznej, wielkości i prawa opisujące ruch płynów, fizykę cząsteczkową, elektryczność, elementy fizyki atomowej i jądrowej, fale elektromagnetyczne, kwantowe właściwości promieniowania oraz budowę ciała stałego, w tym niezbędną do: 1) pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, 2) zrozumienia i analizy zjawisk fizycznych występujących w obszarze produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz gospodarce leśnej;
TRL_1A_W04ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, obejmującą budowę materii, układ okresowy pierwiastków, rodzaje wiązań chemicznych, obliczenia stechiometryczne, wybrane elementy chemii nieorganicznej i organicznej, zjawiska zachodzące w roztworach wodnych, elementy chemii analitycznej, w tym przydatną do zrozumienia i analizy zjawisk chemicznych występujących w obszarze produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz gospodarce leśnej;
TRL_1A_W05ma podstawową wiedzę w zakresie botaniki, obejmującą między innymi budowę roślin, rozmnażanie roślin, zależności między budową roślin a ich funkcjonowaniem oraz właściwościami surowców roślinnych, przydatną do szerszego rozumienia specyfiki i uwarunkowań rolniczej produkcji roślinnej;
TRL_1A_W06ma uporządkowany określony zakres wiedzy z gleboznawstwa i mechaniki gleby, obejmujący między innymi pojęcie gleby, jej powstawanie i czynniki glebotwórcze, skały macierzyste gleb, podstawowe fizyczne i chemiczne właściwości gleb, elementy klasyfikacji gleb i mapy gleboznawcze, rozkład naprężeń w glebie i jej odkształcenia, praktyczny aspekt oddziaływania pojazdów i narzędzi rolniczych na glebę, niezbędną i przydatną dla właściwego i chroniącego glebę przed degradacją wykonywania działań w produkcji rolniczej;
TRL_1A_W07ma uporządkowany zakres wiedzy z agroekologii, obejmujący między innymi podstawowe pojęcia i definicje, rodzaje środowisk, ekologię organizmu i popula-cji, czynniki ekologiczne, agroekologiczną ocenę gleb, metody oceny wpływu czynników ekologicznych na efekty produkcji polowej, strukturę i znaczenie agrobiocenozy i agroekosystemu, zbiorowiska roślinne, umożliwiającą zrozu-mienie funkcjonowanie ekosystemów i wpływu czynników ekologicznych na rozwój i plonowanie roślin;
TRL_1A_W08ma podstawowa wiedzę w zakresie: 1) prawa, obejmującą zasadnicze elementy z obszaru prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, bankowego oraz przepisów kodeksu pracy, ubezpieczenia społecznego, dotyczących związków zawodowych, a także regulujących postępowanie i orzecznictwo sądowe, z uwzględnieniem istotnych aktów prawnych dotyczących podejmowania działalności gospodarczej oraz tworzenia i prowadzenia podmiotów gospodarczych, 2) zarządzania, obejmującą funkcje zarządzania oraz elementy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, personelem, finansami, produkcją i usługami, produktem i jego jakością, przydatną do uruchomiania i prowadzenia dzia-łalności gospodarczej 3)zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przydatne do oceny zagrożeń i psy-chofizycznego obciążenia człowieka pracą;
TRL_1A_W09ma określony, uporządkowany zakres wiedzy z ekonomii, obejmujący podsta-wowe zagadnienia mikro- i makroekonomii;
TRL_1A_W10ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie: 1) produkcji roślinnej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin upraw-nych, uprawę roli, siew i sadzenie oraz pielęgnowanie i nawożenie roślin, zmianowanie i płodozmiany, zasady użytkowania łąk i pastwisk, systemy gospodarowania w rolnictwie, wpływ mechanizacji na środowisko glebowe i produkcję roślinną, 2) produkcji ogrodniczej, obejmującą charakterystykę podstawowych grup roślin ogrodniczych oraz organizację produkcji i sprzedaży roślin ogrodni-czych, 3) produkcji zwierzęcej, obejmującą podstawy reprodukcji zwierząt, podstawy żywienia i paszoznawstwa, podstawy profilaktyki weterynaryjnej, dobrostan zwierząt, wymogi dla pomieszczeń inwentarskich, systemy i metody chowu, hodowli i użytkowania wybranych gatunków zwierząt, zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego związane z intensywną produkcją zwierzęcą, 4) gospodarki leśnej, obejmującą ekosystem leśny, kategorie lasów ochron-nych i zasady prowadzenia w nich gospodarki leśnej, charakterystykę zasobów leśnych i przyrodniczych warunków produkcji leśnej w Polsce, regionalizację przyrodniczo-leśną i typologię siedlisk leśnych, cechy drzewostanu, mapy siedliskowe i drzewostanowe, strukturę i jakość hodowlaną oraz techniczną drzewostanu, zabiegi pielęgnacyjne, rębnie, zagrożenia, monitoring i ochronę lasów, z wyraźnym zaznaczeniem elementów środowiskowych, przydatną do rozu-mienia uwarunkowań i zasad produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej;
TRL_1A_W11ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze produkcji rolniczej i leśnej;
TRL_1A_W12ma wiedzę z zakresu grafiki inżynierskiej, obejmującą sposoby odwzorowania obiektów, wymiarowanie i tolerowanie, oznaczenia chropowatości powierzchni, zasady tworzenia schematów układów technicznych, system komputerowego wspomagania projektowania CAD, niezbędną np. do: 1) czytania rysunków technicznych, 2) samodzielnego odwzorowywania i wymiarowania elementów maszyn, 3)tworzenia schematów układów technicznych, 4) posługiwania się programami CAD do zapisu konstrukcji;
TRL_1A_W13ma wiedzę z obszaru mechaniki technicznej, obejmującą płaskie i przestrzen-ne układy sił, środek ciężkości, tarcie, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, skła-danie ruchów, podstawowe prawa dynamiki, pracę, moc i sprawność, pęd i popęd, energię mechaniczną, momenty bezwładności, dynamikę ruchu obro-towego, podstawy mechaniki płynów, naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie, ścinanie, momenty bezwładności figur płaskich, skręcanie, zginanie, wyboczenie, hipotezy wytężeniowe, w tym niezbędną do: 1) rozumienia określonych zjawisk fizycznych, 2) samodzielnego rozwiązywania prostych problemów technicznych;
TRL_1A_W14ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie konstrukcji maszyn, obejmującą strukturę mechanizmów, metody wyznaczania ich trajektorii ruchu, prędkości, przyśpieszeń i sił, bilans energetyczny maszyny, wyrównoważenie mas, tolerancje i pasowania, chropowatość i falistość powierzchni, połączenia, elementy sprężyste, łożyskowanie i uszczelnienia, mechanizmy krzywkowe, prostowody i mechanizmy kierujące, osie, wały, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, dobór i obliczenia wytrzymałościowe części maszyn, w tym niezbędną do: 1) analizy pracy mechanizmów, 2) prawidłowego doboru części i zespołów w urządzeniach, 3) projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla prostych elementów maszyn i urządzeń;
TRL_1A_W15ma podstawową wiedzę w zakresie napędów hydrostatycznych, obejmującą między innymi charakterystykę cieczy roboczych stosowanych w napędach hydrostatycznych, przepływy przez szczeliny, systematykę, podstawowe parametry, budowę, zasadę działania, symbole graficzne elementów składowych układów hydrostatycznych, przydatną do zrozumienia działania układów hydrostatycznych i właściwej ich eksploatacji;
TRL_1A_W16ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z obszaru nauki o materiałach, obejmującą strukturę i właściwości materiałów technicznych, stale, staliwa i żeliwa, stopy metali nieżelaznych, metalurgię proszków, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne i węglowe, kompozyty, drewno i inne materiały naturalne, niezbędną dla właściwego stosowania materiałów w technice rolniczej i leśnej;
TRL_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wytwarzania, obejmującą pomiary i badania warsztatowe, tolerowanie wymiarów i działania na wymia-rach tolerowanych, obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną metali i stopów, ubytkowe i bezubytkowe technologie wytwarzania, metody łączenia materiałów, obróbki wykańczające, powłoki wzmacniające i ochronne, stan warstwy wierzchniej części a trwałość i niezawodność maszyn, kryteria wyboru metody obróbki w wytwarzaniu maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych, w tym niezbędną do zrozumienia wytwórczych procedur technologicznych;
TRL_1A_W18ma uporządkowaną, podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, obejmującą pole elektryczne i magnetyczne, obwody prądu stałego oraz przemiennego jednofazowego i trójfazowego, obliczenia obwodów elektrycznych, pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, maszyny elektryczne, instalacje elektryczne, ochronę przeciwporażeniową, wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, układy elektroniczne i ich elementy, energoelektronikę, w tym przydatną i niezbędną do eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych występujących w rolnictwie i leśnictwie;
TRL_1A_W19ma podbudowaną teoretycznie, podstawową wiedzę w zakresie automatyki, obejmującą podstawowe pojęcia stosowane w automatyce, klasyfikację układów automatyki, modele matematyczne elementów i układów automatyki, strukturę układów regulacji, stabilność, ocenę przebiegów przejściowych, układy z regulatorami mikroprocesorowymi i sterownikami wykorzystywane w rolnictwie i leśnictwie, wybrane układy nieliniowe;
TRL_1A_W20ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie techniki cieplnej i gospodarki energetycznej, obejmującą zasady termodynamiki, prze-miany odwracalne gazów, termodynamikę pary wodnej, termodynamikę gazów wilgotnych, obiegi termiczne maszyn cieplnych, termodynamikę procesu spalania, wymianę i wymienniki ciepła, nośniki energii i systemy ich dystrybucji, bilansowanie potrzeb energetycznych obiektów, podstawy suszarnictwa oraz pozyskanie, konwersję, zastosowanie i wpływ na naturalne środowisko energii pochodzącej z alternatywnych źródeł, niezbędną przy: 1) prawidłowej eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji cieplnych, 2) bilansowaniu źródeł energii oraz racjonalizacji jej użytkowania;
TRL_1A_W21ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pojazdów rolniczych i leśnych, obejmującą silniki pojazdów rolniczych, układy przeno-szenia napędów, teorię ruchu pojazdów, niezbędną do: 1) rozumienia budowy i zasad działania pojazdów oraz ich charakterystyk technicznych, 2) rozumienia problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych w pojazdach rolniczych i leśnych, 3) racjonalnego stosowania pojazdów w rolnictwie i leśnictwie;
TRL_1A_W22ma szeroką i uporządkowana wiedzę w zakresie: 1) maszynoznawstwa rolniczej produkcji roślinnej, obejmującą budowę, działanie, regulację maszyn oraz teorię pracy wybranych zespołów roboczych - narzędzia i maszyny do uprawy roli, nawożenia, siewu, sadzenia, uprawy międzyrzędowej, ochrony roślin, zbioru siana, zielonek, zbioru zbóż i obróbki ziarna, zbioru ziemniaków i buraków, 2) obiektów i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej, obejmującą urządzenia transportowe, urządzenia do produkcji pasz, obiekty i urządze-nia wykorzystywane przy chowie najważniejszych gatunków zwierząt go-spodarskich, urządzenia i obiekty stosowane przy gospodarce odchodami, urządzenia do doju mechanicznego, urządzenia stosowane przy wentylacji i ogrzewaniu budynków inwentarskich oraz środki techniczne wykorzystywane w obrocie zwierzętami, z uwzględnieniem czynników warunkujących dobrostan zwierząt, 3) maszynoznawstwa leśnego, obejmującą urządzenia do zbioru, obróbki i sor-towania nasion drzew leśnych, maszyny i narzędzia stosowane przy pracach szkółkarskich, odnawianiu lasu i zalesianiu, pielęgnacji i ochronie lasu oraz stosowane przy pozyskiwaniu drewna oraz uprzątaniu pozostałości zrębowych;
TRL_1A_W23ma wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn rolniczych i leśnych, obejmującą techniczne i technologiczne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń, procesy technologiczne w rolnictwie i leśnictwie, planowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem rodzaju i rozmiarów produkcji oraz kosztów, metody optymalizacji procesów technologicznych, zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego, trwałość i niezawodność maszyn, obsługę i diagnostykę techniczną maszyn oraz ich przechowywanie, recykling, systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn;
TRL_1A_W24ma wiedzę w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji rolniczej i usług, obej-mującą pojęcie agrobiznesu i jego strukturę, czynniki wytwórcze i zasoby rol-nictwa, podmioty gospodarcze występujące w rolnictwie, projektowanie proce-sów w produkcji roślinnej i usługach, organizację pracy w rolnictwie, planowanie inwestycji technicznych i mechanizacyjnych, analizę ekonomiczną podmiotu wraz z elementami rachunku kosztów dla inżynierów (majątek i kapitał przedsiębiorstwa, przychody, koszty i rachunek wyników, normowanie i kosztorysowanie robót, metody kalkulacji i struktura kosztów produkcji, kategorie produkcji i nakładów, amortyzacja), przydatną do: 1) projektowania i oceny ekonomicznej oraz organizacyjnej procesów produk-cyjnych w rolnictwie, ogrodnictwie i usługach, 2) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji roślinnej;
TRL_1A_W25ma wiedzę w zakresie organizacji procesów technologicznych w leśnictwie, obejmującą klasyfikację, cechy, podaż i jakość usług, dokumentację zdarzeń gospodarczych, organizację prac szkółkarskich, odnawiania lasu i jego pielę-gnacji, ochrony lasu, pozyskiwania drewna, a także modelowanie procesów technologicznych, ocenę poziomu organizacji wykorzystania maszyn, bezpie-czeństwo i higienę prac leśnych oraz zasady sprzedaży surowca drzewnego w Lasach Państwowych, przydatną do organizacji pracy sprzętu technicznego w gospodarce leśne;
TRL_1A_W26ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą ocenę jej obecnego stanu i perspektyw rozwoju w Polsce i krajach europejskich, kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich, gospodarkę mediami komunalnymi, ściekami i odpadami, obiektami wodno-melioracyjnymi oraz turystycznymi i rekreacyjnymi, w tym przydatną i niezbędna dla dostrzegania i rozumienia aktualnych problemów i związków występujących w procesie rozwoju obszarów wiejskich, również z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
TRL_1A_W27ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym niezbędną do wykorzystywania dóbr niematerialnych chronionych prawem autorskim zgodnie z przepisami prawa;
TRL_1A_W28ma podstawową wiedzę z wybranych zagadnień z filozofii lub socjologii, przy-datną do rozumienia wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;