Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (S1)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
TRL_1A_K01jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania;
TRL_1A_K02rozumie potrzebę ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze i innych źródłach, również w języku obcym;
TRL_1A_K03rozumie potrzebę przedstawiania w sposób prosty zagadnień inżynierii rolniczej na szerokim forum społecznym;
TRL_1A_K04ma świadomość wagi gospodarki żywnościowej i gospodarki leśnej dla społeczeństwa;
TRL_1A_K05rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zakresie inżynierii rolniczej i leśnej, a w szczególności jej wpływu na środowisko, i posiada związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
TRL_1A_K06ma świadomość, że elementem produkcji rolniczej są zwierzęta gospodarskie i jest wyczulony na ich traktowanie zgodnie z wytycznymi dobrostanu;
TRL_1A_K07potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
TRL_1A_K08ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jest przygotowany do organizowania pracy własnej i zespołu osób, rozumie konieczność systema-tycznej pracy w działaniach rozciągniętych w czasie, postępuje etycznie, ro-zumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.