Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TRL_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski;
TRL_1A_U02potrafi wykorzystywać dobra niematerialne chronione prawem autorskim;
TRL_1A_U03ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
TRL_1A_U04potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu;
TRL_1A_U05posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze pro-dukcji rolniczej i leśnej;
TRL_1A_U06posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem prostych tekstów zawodowych zgodnie z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
TRL_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich występują-cych w rolnictwie oraz gospodarce leśnej, a także do wnioskowania na pod-stawie statystycznej analizy danych doświadczalnych w zakresie problemów technicznych występujących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz leśnictwie;
TRL_1A_U08potrafi wykorzystać poznaną wiedzę w zakresie fizyki i chemii do pomiaru podstawowych wielkości, zrozumienia i analizy zjawisk fizycznych i chemicznych występujących w obszarze produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz gospodarce leśnej;
TRL_1A_U09potrafi przygotować i analizować materiały zielnikowe oraz wykonywać i interpretować proste roślinne preparaty mikroskopowe;
TRL_1A_U10wykazuje znajomość sposobów, metod i systemów stosowanych w produkcji roślinnej, hodowli i chowie zwierząt oraz gospodarce leśnej;
TRL_1A_U11umie czytać rysunki techniczne, odwzorowywać i wymiarować elementy ma-szyn, tworzyć schematy układów technicznych oraz posługuje się programem CAD do zapisu konstrukcji;
TRL_1A_U12potrafi zastosować poznaną wiedzę z mechaniki technicznej oraz mechaniki płynów do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz rozumienia określonych zjawisk fizycznych;
TRL_1A_U13potrafi zastosować nabytą wiedzę z obszaru nauki o materiałach, między innymi do właściwego ich stosowania w technice rolniczej i leśnej;
TRL_1A_U14potrafi analizować pracę mechanizmów oraz prawidłowo dobierać części i zespoły w maszynach i urządzeniach;
TRL_1A_U15potrafi analizować działanie układów hydrostatycznych i właściwe je eksplo-atować;
TRL_1A_U16wykazuje znajomość wytwórczych procedur technologicznych dla części ma-szyn i urządzeń oraz potrafi zastosować właściwe sposoby lub metody przy obsługiwaniu i utrzymywaniu maszyn;
TRL_1A_U17potrafi eksploatować urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz systemy au-tomatyki występujące w rolnictwie i leśnictwie;
TRL_1A_U18potrafi eksploatować maszyny, urządzenia i instalacje cieplne stosowane w rolnictwie i gospodarce leśnej oraz bilansować źródła energii i racjonalnie jej użytkować, a także orientuje się w możliwościach pozyskania, konwersji i za-stosowania energii niekonwencjonalnej;
TRL_1A_U19potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz gospodarce le-śnej;
TRL_1A_U20potrafi zaplanować i nadzorować utrzymanie maszyn w produkcji rolniczej i leśnej we właściwym stanie technicznym;
TRL_1A_U21w sposób ogólny analizuje i ocenia pod względem prawnym funkcjonowanie prostych systemów oraz procesów typowych dla obszaru techniki rolniczej i leśnej, potrafi zaprojektować i ocenić pod względem organizacyjnym proste procesy produkcyjno-usługowe występujące w produkcji rolniczej i gospodarce leśnej oraz zarządzać nimi, a także przeprowadzić dla nich wstępną analizę ekono-miczną, posiada zdolność prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze produkcji roślinnej i gospodarki leśnej;
TRL_1A_U22stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
TRL_1A_U23potrafi wykonywać i analizować wyniki podstawowych oznaczeń glebowych oraz wykorzystać poznaną wiedzę z gleboznawstwa i mechaniki gruntu do dobierania technik chroniących glebę i środowisko przed degradacją;
TRL_1A_U24potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu technicznych zadań w rolnictwie i leśnictwie dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe - do-strzega i ocenia zagrożenia środowiska naturalnego wynikające ze stosowania sprzętu technicznego wykorzystywanego w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz gospodarce leśnej, potrafi wybierać sposoby działania przyczyniające się do ograniczenia ujemnego wpływ tego sprzętu na środowisko przyrodnicze;
TRL_1A_U25orientuje się w systemach stanowiących infrastrukturę obszarów wiejskich oraz potrafi dostrzegać aktualne problemy i powiązania występujące w proce-sie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień związa-nych z ochroną środowiska naturalnego;
TRL_1A_U26potrafi przygotować dokumentację realizacji zadania inżynierskiego w języku polskim i języku obcym z omówieniem uzyskanych wyników;
TRL_1A_U27potrafi przygotować i przedstawić prezentację w języku polskim i języku ob-cym, tematycznie związaną z zawodowym obszarem wiedzy i umiejętności;
TRL_1A_U28interpretuje wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne - przyswojona pod-stawowa wiedza z zakresu wybranych zagadnień z ekonomii i filozo-fii/socjologii ułatwia głębszą interpretację ogólnych problemów ekonomicznej praktyki gospodarczej oraz wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;
TRL_1A_U29właściwie ocenia możliwości zastosowania typowych narzędzi i metod przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich;
TRL_1A_U30potrafi przygotować i zrealizować eksperymenty, w tym symulacje komputero-we, oraz wyciągać wnioski z ich wyników;