Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
OS_3A_U01Posiada umiejętność krytycznej analizy i oceny informacji, pozwalających na formułowanie nowych myśli i koncepcji.
OS_3A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii, z wykorzystaniem osiągnięć naukowych, z zachowaniem praw własności intelektualnej
OS_3A_U03Wykazuje umiejętność właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami, np. z zakresu doradztwa rolniczego w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu technicznego
OS_3A_U04Samodzielnie dokonuje krytycznej i oryginalnej analizy problemów z zakresu produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz kształtowania i ochrony środowiska, uwzględniając aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.
OS_3A_U05Wykazuje się umiejętnością wykorzystania specyficz-nych technik przy opracowywaniu nowych technolo-gii prowadzących do zrównoważonego wykorzystania potencjału przyrody oraz jakości życia człowieka.
OS_3A_U06Poszukuje nowych rozwiązań zaistniałych problemów naukowych i zawodowych.
OS_3A_U07Zna język obcy nowożytny na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, inżynierii rolniczej oraz ochrony i kształtowania środowiska.
OS_3A_U08Posiada umiejętności dydaktyczne dotyczące nauk rolniczych.
OS_3A_U09Analizuje najnowszą literaturę przedmiotu, krajową i światową oraz wykorzystuje ją do prowadzenia badań i interpretacji wyników.