Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
IPP4_1P_W01Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych w różnych branżach przemysłu, w szczególności związane z ich integracją i tworzeniem sieci zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.
IPP4_1P_W02Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zjawiska oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między tymi zjawiskami, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu inżynierii mechanicznej na poziomie wyższym, niezbędną do zrozumienia, opisu, analizy i praktycznego rozwiązywania zadań w zakresie inżynierii produkcji w Przemyśle 4.0.
IPP4_1P_W03Ma wiedzę w zakresie budowy, działania oraz diagnostyki, nadzoru, eksploatacji, trwałości i niezawodności systemów produkcyjnych zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.
IPP4_1P_W04Ma wiedzę o normach i regułach prawnych, społecznych, ekonomicznych i etycznych oraz o innych pozatechnicznych uwarunkowaniach działalności inżynierskiej, organizujących struktury i instytucje gospodarcze w różnych branżach przemysłu, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie złożone zależności zachodzące między nimi.